course-details-portlet

TMAT2005 - Produktutvikling og sensorisk analyse - brygging av håndverksøl

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

-Produktutvikling og innovasjon -Produktutviklerens nøkkelaktiviteter og verktøy -Trender og forbrukeratferd -Prosjektstyring -Sensorisk analyse -Bryggeprosessen -Råvarer: vann, gjær, humle og malt -Malting, mesking, gjæring, lagring og tapping

Læringsutbytte

Det forventes at kandidaten -kan beskrive ulike faser i en produktutviklingsprosess (K1) -kan vise kunnskap om sensoriske forskjellstester (K2) -kan planlegge en produktutviklingsprosess ut i fra begrunnede valg (K3) -kan innhente og bruke litteratur og forskning om produktutvikling, sensorikk og tema for case (F1) -kan gjennomføre en produktutviklingsprosess i liten skala (F2) -kan anvende sensoriske analyser for å vurdere måloppnåelse (F3) -deltar som panelleder og dommer under sensoriske analyser (F4) -kan diskutere, presentere og vurdere sitt arbeid muntlig og skriftlig (F5) -kan ta ansvar og bidra i det gruppebaserte produktutviklingsarbeidet (G1) -kan følge retningslinjer for skriving av semesteroppgaven (G2)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (24 t), seminarer (7 t), laboratorieøvinger (11 t), arbeid med obligatorisk arbeidskrav (20 t), gruppearbeid i forbindelse med semesteroppgaven (90 t) og selvstudium (50 t).

Alle obligatoriske arbeidskrav gjennomføres gruppevis. Individuell tilpasning for de skriftlige arbeidskravene kan i særlige tilfeller avtales med emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av skriftlig presentasjon 1 (problemstilling og løsninger)
 • Innlevering av bryggelogg (resept) og flytskjema samt gjennomføring av brygging
 • Innlevering av skriftlig presentasjon 2 (Gjennomføring, resultater og erfaringer)
 • Planlegging og gjennomføring av sensorisk analyse
 • Innlevering av teori, kapittel 2.3
 • Innlevering av teori, kapittel 2.1

Mer om vurdering

Semesteroppgaven leveres i grupper og teller 100 % av karakteren i emnet. Individuell vurdering kan i særlige tilfeller avtales med emneansvarlig.

Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet

Kursmateriell

Forelesningsnotater og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig på læreplattformen. I tillegg finner studentene selv faglitteratur de trenger til semesteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Analyse
 • Biokjemi
 • Ernæring
 • Næringsmiddelfag
 • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU