course-details-portlet

TKJE1006 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende begreper, kjemiske formler og nomenklatur. Atomstruktur, grunnleggende orbitalteori og elektronkonfigurasjon. Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindingstyper. Mol, konsentrasjoner (molar, masseprosent) og fortynning. Kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger og støkiometri. Termokjemi (entalpi, eksoterme/endoterme reaksjoner). Kjemiske likevekter, reaksjonskvotient og Le Chateliers prinsipp. Syrer, baser, pH, bufferløsninger, titrering. Løselighet, løselighetsprodukt og fellingsreaksjoner. Oksidasjon og reduksjonsreaksjoner (oksidasjonstall, balansering, spenningsrekken). Kjemiske stoffer og HMS.

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for grunnleggende atomteori, orbitalteori og periodesystemet samt bruke dette til å angi elementære elektronkonfigurasjoner for grunnstoffer og ioner. Studenten kan beskrive sammenhenger mellom elektronstruktur, kjemiske egenskaper og bindinger for grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Studenten kan anvende regler for nomenklatur til å navngi uorganiske forbindelser. Studenten kan gjøre rede for grunnleggende kjemiske bindingsteorier, samt bruke elektronegativitet til å avgjøre type binding. Studenten kan sette opp Lewis-strukturer. Studenten skal kunne demonstrere kjennskap til noen viktige hovedtyper av kjemiske reaksjoner og sette opp reaksjonslikninger på bakgrunn av dette. Studenten kan balansere reaksjonslikninger og utføre beregninger på grunnlag av slike likninger (støkiometri). Studenten kan beregne masse, stoffmengde og konsentrasjon. Studenten kan beregne entalpi og angi om reaksjoner er eksoterme eller endoterme. Studenten kan utføre beregninger for kjemiske likevekter, samt anvende Le Chatelliers prinsipp. Studenten kan beregne pH, løselighet samt bufferkapasitet. Studenten kan sette opp og balansere oksidasjon og reduksjonsreaksjoner, samt gjøre bruk av spenningsrekka. Studenten skal kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk og dokumentere resultater i enkle rapporter ut fra standardiserte metoder. Studenten kan demonstrere viktigheten av HMS generelt, og ved laboratoriearbeid spesielt. Kandidaten skal kunne håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte sikkerhetsdatablad.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teori/regneøvinger og laboratoriekurs med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 60 timer Laboratoriekurs (inkludert for og etterarbeid): 30 timer Øvinger: 30 timer Egeninnsats: 90 timer

Nærmere informasjon om læringsaktiviteter vil bli gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Laboratoriekurs (inkluderer blant annet 5 praktiske laboratorieøvinger med innlevering av 5 rapporter) må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Minst 6 individuelle teori/regneøvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Utsatt eksamen: mai/juni. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley. Bestemt, enkel kalkulator. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelorprogram i Matteknologi, NTNU Trondheim, eller Årstudium i Medisinsk og Biologisk kjemi, NTNU, Trondheim, eller Lektorprogrammene MLGEOG, MLKIDR og MLREAL studieretning Matematikk og biologi.

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014. Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular approach, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2020. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE1002 7.5 HØST 2020
TMAT1002 7.5 HØST 2020
TMT4115 7.5 HØST 2020
TPRK1001 7.5 HØST 2020
KJ1000 7.5 HØST 2020
KJ1002 7.5 HØST 2022
IMAK6004 2.5 HØST 2022
IMAK1001 6.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 15
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 43
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU