course-details-portlet

TGB4290 - Skredprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Forelesningsserien vil gi en komplett oversikt over temaet skredprosesser på masternivå og inkluderer geomorfologi, strukturgeologi, sedimentologi og ingeniørgeologi som inkluderer terminologi og klassifisering, strukturgeologi av ustabile fjellpartier; langsom bergdeformasjon, hurtig skråningsbrukt, mobilitet; grunnbaserte, luftbaserte og satelittbaserte overvåkningsteknikker; overvåkning; sekundæreffekter av store skred; steinsprang; flomskred; jordskred; aktsomhetskart og farekart; risikovurdering; påvirkning av klimaforendring; skred og landskapsutvikling; jordskjelv og skred; vulkanisk skred.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi studentene tverrfaglig kunnskap og forståelse av ulike typer skred.

Kunnskap: Emnet skal gi studentene en oversiktlig forståelse av skredprosesser og vil gå nærmere inn på geologiske forutsetninger, utløsningsfaktorer og utløpsområde (inkluderer tidsavhengige virkninger som klimaendringer). Dette vil gi studentene en oversikt over de ulike produktene fra skredkartlegging som brukes videre i samfunnet for planlegging og sikringstiltak. Studentene vil lære om hvordan mulige skred påvises og overvåkes, samt få forståelse for skred sin rolle i landskapet.

Ferdigheter: Basert på forelesninger og øvinger vil studentene lære å karakterisere og kartlegge skredprosesser, analysere ustabile skråninger og produsere farekart for utvalgte prosesser. Studentene vil bli kjent med geologiske forhold som fører til brudd av skråningen og forstå særpreg for utløpsområde og avsetning.

Generell kompetanse: Studentene skal utvikle evnen til å kunne kartlegge ustabile fjellskråninger og analysere utløpslengder, lese og utføre grunnleggende farekartlegging og risikovurderinger, samt forstår relevansen av geomorfologi, sedimentologi, strukturgeologi og ingeniørgeologi av skred utviklet i stein og jord.

Emnet vil bruke programvare DIPS og RocFall fra rocscience i øvinger for at studenter bli kjent med digitale verktøyer for kinematisk analyse av strukturdata og steinsprang fareanalysen. Data innsamlet under kartlegging på obligatorisk ekskursjonen vil bli brukt videre med denne digitale verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvium, litteraturoppgave, ekskursjoner og øvinger. Ekskursjoner, litteraturoppgave og øvinger er obligatorisk. Øvingene består av farekartlegging, kinematisk analyse, og beskrivelse av skred. 100 % av øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Litteraturoppgave
  • Øvinger
  • Ekskursjoner

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Cold Climate Engineering (MSCCE)
Geografi (MGEOG)
Geologi (MGEOL)
Geotechnics and Geohazards (MSGEOTECH)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

TGB4150 Strukturgeologi, grunnkurs eller lignende.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU