course-details-portlet

TGB4240 - Prosessmineralogi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omhandler prosessmineralogi og de viktigste teknikkene som inngår i fagområdet. Emnet har som målsetting å gi studentene erfaring med prosessmineralogi som verktøy for å evaluere et mineralråstoffs egnethet for videre bearbeiding og oppredning, samt beskrivelse av innhold av verdifulle og skadelige mineraler i mineralråstoffet. Det blir gjennomført forelesninger og laboratorieøvinger. Forelesningene vil omhandle emner relatert til viktige egenskaper hos mineralråstoffer, som mineralogi, tekstur og frimalingsegenskaper. Forelesningene vil også gi en introduksjon til de viktigste analysemetodene som brukes, inkludert polarisasjonsmikroskopi, SEM, EPMA, XRF og XRD. SEM-baserte autmatiske mineralogiske analyser vil bli brukt i mer detalj. I laboratorieøvinger legges det stor vekt på karakteriseringsmetoder og egenskaper hos mineralråstoffer relatert til oppredningen. Fokus vil være på bruk av polarisasjonsmikroskopet og automatisk mineralogi i SEM, men det vil også bli gitt praktiske øvinger relatert til andre viktige analysemetoder som for eksempel EPMA, XRF og XRD. Det vil bli gitt eksempler fra norske mineralforekomster. En viktig del av emnet er gjennomføring av en prosjektoppgave hvor problemstillingen vil være industri- eller forskningsrelevant og fordrer bruk av kunnskap, metoder og verktøy som er undervist i kurset.

Læringsutbytte

Det er en overordnet målsetning at emnet skal gi studentene en oversikt over framgangsmåten for prosessmineralogisk undersøkelse av et mineralråstoff og de valg som må gjøres underveis for å fastsette hvilke undersøkelser/analyser som er nødvendig for et spesifikt mineralråstoff. Det legges også vekt på å gi studentene grundig innføring i de viktigste kvalitetsparametere som ligger til grunn for vurdering av et mineralråstoffs egnethet. Studentene skal etter fullført emne kunne

 • Gjøre rede for de viktigste kvalitetsparameterne som ligger til grunn for prosessmineralogisk vurdering av et mineralråstoff, herunder mineralkjemi, mineralogi, mineraltekstur og frimalingsegenskaper.
 • Gjøre rede for prinsippene for de viktigste verktøyene for prosessmineralogiske undersøkelser, herunder polarisasjonsmikroskopet, automatisk mineralogi i SEM, EPMA, XRF og XRD.
 • Bruke polarisasjonsmikroskopet som verktøy for mineralogisk undersøkelse av mineralråstoffer.
 • Bruke mineralkjemiske, mineralogiske og teksturelle data til kvalitetsvurdering av et mineralråstoff. Det forventes også at studentene etter endt emne skal være i stand til å sette opp og planlegge en prosessmineralogisk undersøkelse av et gitt mineralråstoff.

Kunnskaper: Studentene skal forstå mineralegenskaper og sammenheng mellom mineralegenskaper og oppredningsprosesser. Studentene skal også ha kjennskap til ulike analysemetoder som kan brukes for undersøkelse og kartlegging av mineralegenskaper.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å planlegge en undersøkelse av en gitt mineralforekomst basert på informasjon om problemstilling. Studentene skal kunne benytte sentrale verktøy til å gjennomføre en undersøkelse og evaluere resultatene opp imot en gitt oppredningsprosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske praktiske laboratorieøvinger, prosjektoppgave, mulighet for ekskursjon. I tilfeller der antall studenter blir 3 stk eller færre, kan emnet bli gjennomført som ledet selvstudium med samme kursmateriell. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektrapport
 • Øvinger

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til ett av studieprogrammene Geologi, bachelor- eller masterprogram (BGEOL eller MGEOL), Geovitenskap og -ressurser (MSGEOS) eller Tekniske geofag (MTTEKGEO), eller godkjenning fra emneansvarlig.

TGB4112 Norges geologi og georessurser eller tilsvarende. TGB4125 Mineralogi eller TGB4126 Mineralogi, grunnkurs. TGB4115 Mineralforekomstgeologi. Det er et absolutt krav at studentene har kunnskaper i polarisasjonsmikroskopi tilsvarende emnene TGB4125 / TGB4126 (emnet inkluderer mikroskopi med gjennomfallende lys) og TGB4115 (emnet inkluderer mikroskopi med reflektert lys).

Kursmateriell

Utvalgte bøker, utlevert materiale i Blackboard, forelesninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0575 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Oppredning
 • Mineralråstoffer
 • Materialteknologi
 • Mineralproduksjon
 • Mineralteknikk
 • Gruvedrift
 • Malmgeologi
 • Ressursgeologi
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 23.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU