TGB4240 - Prosessmineralogi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet omhandler prosessmineralogi og de viktigste teknikkene som inngår i fagområdet. Kurset har som målsetting å gi studentene erfaring med prosessmineralogi som verktøy for å evaluere et mineralråstoffs egnethet for videre bearbeiding og oppredning, samt beskrivelse av innhold av verdifulle og skadelige mineraler i mineralråstoffet.

Det blir gjennomført forelesninger og laboratorieøvinger. Forelesningene vil omhandle emner relatert til viktige egenskaper hos mineralråstoffer, som mineralogi, tekstur og frimalingsegenskaper. Forelesningene vil også gi en introduksjon til de viktigste analysemetodene som brukes, inkludert polarisasjonsmikroskopi, SEM, EPMA og XRD.

I laboratorieøvinger legges det stor vekt på karakteriseringsmetoder og egenskaper hos mineralråstoffer relatert til oppredningen. Fokus vil være på bruk av polarisasjonsmikroskopet, men det vil også kunne være praktiske øvinger relatert til andre viktige analysemetoder som for eksempel SEM, EPMA og XRD. Det vil bli gitt eksempler fra norske mineralforekomster.

En viktig del av faget er gjennomføring av en prosjektoppgave hvor problemstillingen vil være industri- eller forskningsrelevant og fordrer bruk av kunnskap, metoder og verktøy som er undervist i kurset.

Læringsutbytte

Det er en overordnet målsetning at kurset skal gi studentene en oversikt over framgangsmåten for prosessmineralogisk undersøkelse av et mineralråstoff og de valg som må gjøres under veis for å fastsette hvilke undersøkelser/analyser som er nødvendig for et spesifikt mineralråstoff. Det legges også vekt på å gi studentene grundig innføring i de viktigste kvalitetsparametere som ligger til grunn for vurdering av et mineralråstoffs egnethet.

Studentene skal etter gjennomført kurs kunne
- Gjøre rede for de viktigste kvalitetsparameterne som ligger til grunn for prosessmineralogisk vurdering av et mineralråstoff. Herunder mineralkjemi, mineralogi, mineraltekstur og frimalingsegenskaper.
- Gjøre rede for prinsippene for de viktigste verktøyene for prosessmineralogiske undersøkelser. Herunder polarisasjonsmikroskopet, SEM, EPMA, XRD.
- Bruke polarisasjonsmikroskopet som verktøy for mineralogisk undersøkelse av mineralråstoffer.
- Bruke mineralkjemiske, mineralogiske og teksturelle data til kvalitetsvurdering av et mineralråstoff.

Det forventes også at studentene etter endt kurs skal være i stand til å sette opp og planlegge en prosessmineralogisk undersøkelse av et gitt mineralråstoff.

Kunnskaper:
- Materialegenskaper
- Sammenhengen mellom materialegenskaper og prosess
- Analysemetoder for mineralundersøkelser
Ferdigheter:
- Mineralundersøkelser med sentrale mikroskopteknikker
- Benytte mineralkjemiske data til kvalitetsvurderinger
- Evaluere produksjonsdata for mineraler
- Kvalitetsvurdering av mineralråstoffer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktiske laboratorieøvinger, prosjektoppgave, mulighet for ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektrapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi (BGEOL)
Geologi (MGEOL)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

TGB4112 Norges geologi og georessurser eller tilsvarende. TGB4125 Mineralogi og TGB4115 Mineralforekomstgeologi. Det er et absolutt krav at studentene har kunnskaper i polarisasjonsmikroskopi tilsvarende emnene TGB4125 og TGB4115.

Kursmateriell

Utvalgte bøker, utlevert materiale på It’s Learning, forelesninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0575 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 15.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.