course-details-portlet

TEP4926 - Termo- og fluiddynamikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaver er forskningsprosjekter med ett fullt semesters varighet. Studenten vil lære hvorledes å utføre forskning på masternivå innen enten fundamental eller anvendt termodynamikk og/eller fluidmekanikk. Emner for oppgaver kan være, men er ikke begrenset til, turbulente strømninger og aerodynamikk (f.eks. grensesjikt, vindturbiner, vingeprofiler)

 • reaktive strømninger/termisk energi (f.eks. turbulent forbrenning, e-fuel, biomasse)
 • propulsjon (i ingeniørvitenskap og biologi)
 • flerfasestrømning (f.eks strømninger med dråper, bobler eller partikler)
 • interne strømninger (f.eks. strømning i rør og kanaler)
 • eksterne strømninger (f.eks. strømning over turbinblader og rundt legemer)
 • numeriske metoder for strømningsberegning
 • fri-overflate-strømning og bølger
 • varme- og massetransport

Hovedveileder for masteroppgaven skal være blant de oppførte faglærerne, eller tilknyttet forskningsgruppen for termo-fluid.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ved gjennomført masteroppgave vil studenten ha lært hvordan å utføre et forskningsprosjekt, og ha fått en grundig forståelse av muligheter og begrensninger ved teori, eksperimenter og/eller numeriske simuleringer innenfor et termo-fluiddynamisk emne. De vil forstå hvordan metoder, data og argumentasjon kan presenteres på en måte som er klar, etterrettelig og repeterbar for andre, med korrekt sitering av tidligere arbeid. Studenten vil videre vite hvordan å strukturere en større teknisk rapport.

Ferdigheter: Ved gjennomført masteroppgave vil studenten ha evne til å planlegge og utføre et forsskningsprosjekt, herunder å skaffe bakgrunnskunnskap og studere literatur, formulere forskningsspørsmål og -mål, identifisere de metoder, teknikker, programvare og verktøy som skal brukes og mestre disse, å gjøre vitenskapelige og tekniske analyser innenfor spesifikke emner, gjøre kritiske vurderinger av troverdigheten til produserte data, identifisere og kvantifisere feilkilder, og diskutere usikkerheter i resultater og konklusjoner. Studenten vil kunne å strukturere og skrive en lengre oppgave, og hvordan prosjekt og resultater kan presenteres muntlig på en effektiv måte.

Generell kompetanse: Etter gjennomført emne vil studenten ha kompetanse til å gjennomføre et større, uavhengig prosjekt, inkludert utarbeidelse av prosjektplan med delmål, rapportering av resultater og å forfatte en prosjektrapport. Videre vil studenten være kompetent til å anvende sin ekspertise til utvikling av teknologiske løsninger, og å planlegge og gjennomføre videre prosjekter innen forskning og/eller teknologiutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Obligatorisk aktivitet: muntlig presentasjon.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Forkunnskapskrav

Et solid grunnlag i fluidmekanikk og termodynamikk, tilsvarende TEP4100, TEP4120

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Strømningsteknikk
 • Mekanikk, termo- og fluidmekanikk
 • Hydro- og gassdynamikk - turbulent rørstrømning
 • Havbølgefysikk
 • Hydro- og gassdynamikk - numerisk aerodynamikk
 • Termodynamikk
 • Mekanikk - Strømningsmekanikk
 • Strømningsmekanikk
 • Forbrenningsmotorer
 • Hydro- og gassdynamikk - numeriske metoder i fluidmekanikken
 • Strømningsprosesser
 • Mekanikk - fluidmekanikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - strømningsteknikk - flerfasestrømning
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - Flerfasestrømning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU