course-details-portlet

TEP4541 - Termo- og fluiddynamikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et dyptgående prosjekt om et aktuelt forskningsspørsmål innenfor fundamental eller anvendt termodynamikk og/eller fluidmekanikk. Prosjektet vil være veiledet, men studenten forventes å arbeide selvstendig. Prosjektet vil normalt falle innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • turbulente strømninger og aerodynamikk (f.eks. grensesjikt, vindturbiner, vingeprofiler)
 • reaktive strømninger/termisk energi (f.eks. turbulent forbrenning, e-fuel, biomasse)
 • propulsjon (i ingeniørvitenskap og biologi)
 • flerfasestrømning (f.eks strømninger med dråper, bobler eller partikler)
 • interne strømninger (f.eks. strømning i rør og kanaler)
 • eksterne strømninger (f.eks. strømning over turbinblader og rundt legemer)
 • numeriske metoder for strømningsberegning
 • fri-overflate-strømning og bølger
 • varme- og massetransport

Hovedveileder for prosjektet skal være blant de oppførte faglærerne, eller tilknyttet forskningsgruppen for termo-fluid.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne vil studenten ha spesialistkunnskap om et forskningsrelevant tema innen generell fluidmekanikk, aerodynamikk, vindturbiner, numerisk fluidmekanikk, eksperimentell termo- og/eller fluiddynamikk eller flerfasestrømning.

Ferdigheter: Etter fullført emne vil studenten ha disse ferdighetene: Evne til å planlegge og utføre et forskningsprosjekt, herunder å tilegne seg bakgrunnskunskap og finne literatur, formulere et forskningsspørsmål og delmål, identifisere nødvendige metoder, teknikker og programvare som trengs og mestre dem i tilstrekkelig grad, utføre vitenskaplig og teknisk analyse av et avansert problem, kritisk vurdere påliteligheten til data produsert av studenten selv eller andre, identifisere feilkilder, diskutere usikkerhet i resultater og konklusjoner, samt evne til å formidle sitt arbeid både i muntlig presentasjon og prosjektrapport.

Generell kompetanse: Diskutere og løse vitenskapelige og tekniske problemer, samt å rapportere resultater, innenfor analyse, design og drift av termo-fluiddynamisk teknologi og systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Obligatorisk aktivitet: muntlig presentasjon.

Forkunnskapskrav

Solid grunnlag i fluidmekanikk og termodynamikk, tilsvarende TEP4100, TEP4120

Kursmateriell

Avtales med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk, termo- og fluidmekanikk
 • Hydro- og gassdynamikk - turbulent rørstrømning
 • Havbølgefysikk
 • Termodynamikk
 • Mekanikk - Strømningsmekanikk
 • Forbrenningsmotorer
 • Hydro- og gassdynamikk - numeriske metoder i fluidmekanikken
 • Strømningsprosesser
 • Mekanikk - fluidmekanikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - strømningsteknikk - flerfasestrømning
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU