course-details-portlet

TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Den økende digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) krever en ny type kompetanse. I dette emnet skal studenten utforske nye teknologi, eller nye kombinasjoner av teknolog og arbeidsprosesser. Læringen er basert på reelle situasjoner knyttet til problemer for en bedrift i BAE (problemeier) skal studentene i fellesskap utarbeide et felles forslag til løsning. I tillegg skal hver enkelt lage et egen løsningsforslag etter et selvvalgt spesialisering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbyttedefinert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser
- kunnskap om hvordan Industri 4.0 kan innvirke på fremtidens ingeniøroppgaver
- kunnskap om interoperabilitet
- organisasjoner som jobber med digitalisering av BAE næringen
- forsking innen digitalisering / bygningsinformasjonsmodellering (BIM) av

Ferdighet
Studenten kan:
- anvende digitale verktøy til løsning av ingeniørfaglige oppgaver
- spesifisere informasjonsleveranser ved hjelp av ISO29481-1
- spesifisere en BIM gjennomføringsplan ISO 19650-1

Generell kompetanse
Studenten kan:
- anvende digitale verktøy i praktisk løsning av ingeniørfaglige oppgaver
- samarbeide med andre fagpersoner og brukere med støtte av digital teknolog for presentasjon og informasjonsutveksling

Læringsformer og aktiviteter

Prosjekt- og problembasert læring som inkluderer forelesninger, prosjektarbeid på egen PC, øvinger, gruppearbeid og selvstudie. Undervisning på campus gjennomføres modulbasert med konsentrert undervisning over 2 dager. Da dette er et valgemne, så må det påregnes at det kan være krevende å unngå konflikter med annen undervisning. Det er ikke obligatorisk oppmøte. Emnet har imidlertid utfordrende faglige krav til innleverte arbeider, noe som krever aktivt arbeid individuelt og i gruppe.

Mer om vurdering

Rapporten består av en mulighetsstudie (konsulentrapport på 20-40 sider + evt. vedlegg) og en digital presentasjon eller video på maksimalt 5 min. som viser essensen i mulighetsstudien. Rapporten utarbeides i gruppe på 2-4 studenter, etter avtale kan det leveres individuell rapport.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt MTBYGG, studieretning Bygg og anlegg. Studenten må disponere egen PC for å kunne kjøre siste versjon av Autodesk Revit og Solibri Model Checker for å kunne delta på frivillige øvinger.

Kursmateriell

Eilif Hjelseth og Tor Tollnes (2019). BIM! Program og prosess, med innføring i Revit 2020. ISBN 978-82-691753-0-1, 254 sider, http://bimversity.com/ Selges på forelesningene..
I tillegg inngår utdrag fra:
ISO 19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets, and Part 3 Operational phase of assets.
ISO 29481-1:2016 Building information modelling. Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
ISO 23387:2020 Building Information Modelling (BIM) — Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset — Concepts and principles
ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Anbefalt supplerende litteratur
Randy Deutsch (2016) Data-Driven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-1-118-89870-3, (384 pages).

Rapporter og presentasjoner, legges ut på Blackboard, ca. 200 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE

Utlevering 10.11.2020

Innlevering 17.11.2020

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU