course-details-portlet

TBA4420 - Digitalt ingeniørarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Oppgave 5/100 1 uker A
Rapport 60/100 13 uker A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A

Faglig innhold

Den økende digitaliseringen av bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) krever en ny type kompetanse. I dette emnet skal studenten utforske nye teknologi, eller nye kombinasjoner av teknolog og arbeidsprosesser. Læringen er basert på reelle situasjoner knyttet til problemer for en bedrift i BAE (problemeier) skal studentene i fellesskap utarbeide et felles forslag til løsning. I tillegg skal hver enkelt lage et egen løsningsforslag etter et selvvalgt spesialisering. Emnet består av følgende fire moduler: 1) BIM basert programvare og IFC eksport/import for design (Autodesk Revit) 2) BIM basert programvare for kvalitetskontroll (Solibri Model Checker) 3) Informasjonsledelse (basert på standarder) 4) Mulighetsstudie.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbyttedefinert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om hvordan fremtidens ingeniøroppgaver kan løses med støtte av digital teknologi og endrede arbeidsprosesser
- kunnskap om hvordan Industri 4.0 kan innvirke på fremtidens ingeniøroppgaver
- kunnskap om interoperabilitet
- organisasjoner som jobber med digitalisering av BAE næringen
- forsking innen digitalisering / bygningsinformasjonsmodellering (BIM) av

Ferdighet
Studenten kan:
- anvende digitale verktøy til løsning av ingeniørfaglige oppgaver
- spesifisere informasjonsleveranser ved hjelp av ISO29481-1
- spesifisere en BIM gjennomføringsplan ISO 19650-1

Generell kompetanse
Studenten kan:
- anvende digitale verktøy i praktisk løsning av ingeniørfaglige oppgaver
- samarbeide med andre fagpersoner og brukere med støtte av digital teknolog for presentasjon og informasjonsutveksling

Læringsformer og aktiviteter

Prosjekt – og problembasert læring som inkluderer forelesninger, prosjektarbeid på egen PC, øvinger, gruppearbeid og selvstudie.Undervisning på campus gjennomføres modulbasert med konsentrert undervisning over 2 dager. Da dette er et valgemne, så må det påregnes at det kan være krevende å unngå konflikter med annen undervisning. Det er ikke obligatorisk oppmøte, men utfordrende faglige krav til innleverte arbeider, samt aktiv arbeid individuelt og i gruppe.

Mer om vurdering

Mappen utarbeides i gruppe på 2-4 studenter. Vurderingsmappen inkluderer: - utarbeidelse av en konsulentrapport, ca. 20-30 sider, 3-5 digitale modeller fra prosjektarbeidet, resultatet av de to beste av de tre kunnskapstester og en digital presentasjon eller video på ca. 5 min. av de viktigste funnene fra mulighetsstudien.

Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Det legges vekt på en helhetlig vurdering av alle arbeider som inngår i mappen. Detaljerte retningslinjer for prosjektoppgavene blir publisert i Blackboard.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt MTBYGG, studieretning Bygg og anlegg. Studenten må disponere egen PC for å kunne kjøre siste versjon av Autodesk Revit og Solibri Model Checker for å kunne delta på frivillige øvinger.

Kursmateriell

Hjelseth, E., (siste utgave). Digital Engineering, Use of BIM to learn Built Environment / AEC/FM. Rapport under utvikling. (ca. 100 sider)
Peter Thomas Barnes & Nigel Davies (2015). BIM in Principle and in Practice, 2nd edition Publisher: ICE Publishing, ISBN-13: 978-0727760920 (160 sider)
I tillegg inngår utdrag fra:
Online undervisning fra :
Autodesk University, spesielt om Revit:
http://au.autodesk.com/au-online/overview
Solibri Model Checker
https://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/
ISO19650 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles and Part 2: Delivery phase of assets
ISO 29481-1:2016 Building information modelling. Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
ISO 21597 (under development) Information Container for Data Drop - Part 1: Container and Part 2: Dynamic semantics
ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Randy Deutsch (2016) Data-Driven Design and Construction: 25 Strategies for Capturing, Analyzing and Applying Building Data, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-1-118-89870-3, (384 pages).
Rapporter og presentasjoner, legges ut på Blackboard/LMS ca. 100 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A 12.12.2019
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU