course-details-portlet

SYT3552 - Kvalitetsutvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kreftsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid med kvalitetsforbedring og endringsprosesser, herunder prosedyreutvikling
 • har inngående kunnskap om aktuelle retningslinjer, nasjonale føringer og lokale prosedyrer relatert til kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av kreftsykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og bidra i utviklingen av faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og standardisering for å ivareta pasientsikkerhet
 • kan anvende relevante metoder for å vurdere risiko for uønskede hendelser og bidra til forbedring og pasientsikkerhet
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan analysere kliniske, faglige og etiske relevante problemstillinger i kreftsykepleie og bidra til fagutvikling og endringsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i implementering av kunnskapsbasert praksis og bidra til kvalitet i klinisk arbeid
 • kan innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i klinisk arbeid
 • kan bidra til nytenkning, bærekraft og innovasjonsprosesser i praksisstudier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, refleksjon, seminar og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav i gruppe

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet er et gruppearbeide som avsluttes med muntlig presentasjon av et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt, og hvor det gis tilbakemelding fra medstudenter og lærer.

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått". Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt, og ved få oppmeldte som individuell hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3552 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Kreftsykepleie
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU