course-details-portlet

SYT3552 - Kvalitetsutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave i gruppe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave i gruppe 100/100

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid med kvalitetsforbedring og endringsprosesser, herunder prosedyreutvikling
 • har inngående kunnskap om aktuelle retningslinjer, nasjonale føringer og lokale prosedyrer relatert til kvalitetsutvikling
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og bidra i utviklingen av faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og standardisering for å ivareta pasientsikkerhet
 • kan anvende relevante metoder for å vurdere risiko for uønskede hendelser og bidra til forbedring og pasientsikkerhet
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan analysere kliniske, faglige og etiske relevante problemstillinger, og bidra til fagutvikling og endringsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i implementering av kunnskapsbasert praksis og bidra til kvalitet i klinisk arbeid
 • kan innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i klinisk arbeid
 • kan bidra til nytenkning, bærekraft og innovasjonsprosesser i praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, refleksjon, seminar og selvstudium.

Tilbud om to veiledninger på skriftlig gruppeoppgave per studentgruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid - muntlig presentasjon. Tilbakemelding fra medstudenter.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet (OBLIG1) er et gruppearbeid på et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt, som det arbeides med gjennom hele semesteret med muntlig framstilling og tilbakemelding fra medstudenter underveis, og avsluttes med en skriftlig oppgave som innleveres ved semesterslutt som eksamen i emnet.

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Ved utsatt eksamen vil vurderingsformen kunne endres til muntlig eksamen.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske arbeid er gyldig til og med neste gjennomføring av emnet.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3552 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Kreftsykepleie
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave i gruppe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave i gruppe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU