course-details-portlet

PPU4727 - Fagdidaktikk i kjemi - del II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst, Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst, Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 1/3
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i lektorutdanningen. Sammen med emnene i pedagogikk og praksis gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet.

Emnet omhandler alle forhold som vedrører undervisning og læring i fagene. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Å analysere og se sammenhenger mellom ulike perspektiver, teorier og forskningsstudier inngår i læringsmålene for emnet. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om fagenes plass, utbredelse, egenart og utvikling som vitenskaps- og skolefag
- har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing i fagene, både nasjonalt og internasjonalt

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori om undervisning og elevenes læring i fagene
- kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglig utvikling
- kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger
- kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
- kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring
- kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket

Læringsformer og aktiviteter

Fagdidaktikken i lektorutdanningen går over to semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerrollen.

I undervisningen blir det vektlagt varierte og eksemplariske arbeidsformer. Det vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper og arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning. Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et FoU-prosjekt.

For deltajert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studieårets studie- og undervisningsplan.

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75% oppmøte i undervisning
  • Underveisarbeid
  • Definerte arbeidskrav

Forkunnskapskrav

Opptak til femårig lektorutdanning og beståtte eksamener i henhold til forskrift.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4224 7.5
PPU4226 7.5
PPU4526 7.5
PPU4627 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):
  • Per-Odd Eggen

Ansvarlig enhet
Program for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 04.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 09.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 1/3

Innlevering
30.11.2015

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 02.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3

Innlevering
06.06.2016

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 11.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU