course-details-portlet

PLU8022 - Kvalitative analysemetoder i praksis II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er har fokus på kvalitativ analyse av empiriske materialer med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning. PLU8022 bygger videre på PLU8021. PLU8021 ga kunnskap om kvalitativ analyse som håndverk med særlig fokus på prosessene sortere, redusere og argumentere, samt over et knippe kvalitative analysemetoder. PLU 8022 - Kvalitativ analysemetode 2, omfatter en mer inngående forståelse av kvalitativ analyse i profesjonskontekst som tar for seg forskningsområder i en samtid preget av komplekse problemer. Særlig fokus er på kreativitet og etikk i kvalitativ analyse samt en fordypning i valgt analysemetode. Særlig fokus er på hvordan etikk og kreativitet henger sammen for å på gode og forsvarlige måter kunne undersøke komplekse problemer ved hjelp av kvalitativ analyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper
kandidaten
- har avansert kunnskap om kreativitet, etikk og hvordan disse henger sammen i kvalitativ analyse og kan kritisk forholde seg til både kreativitet og etikk i analysearbeid
- har inngående kunnskap om og kan bidra til utvikling av én kvalitativ analysemetode
- har fremragende kunnskap om det å teoretisere som å tenke både med empiri og med teori i kvalitativ analyse

Ferdigheter
kandidaten
- kan kreativt, etisk og kritisk anvende sine ferdigheter i kvalitativt analysearbeid i konkrete analyser av eget materiale
- er i stand til å kritisk konstruere og skape relevante analyseenheter ved hjelp av adekvat kvalitativ analysemetode
- har utviklet avansert teoretisk sensitivitet i møte med materialet i analysen og bidrar til kritisk og nyskapende teorigenerering

Generell kompetanse
kandidaten
- kan hensiktsmessig velge relevant analysemetode knyttet til eget forskningsmateriale og problemstilling, og kan kritisk begrunne dette valget
- kan på en fremragende måte analysere et forskningsmateriale slik at funn eller oppdagelser i analysen kan fremstilles på en adekvat måte i vitenskapelige artikler
- kan kritisk og konstruktivt lese og kommentere andre forskeres/medstudenters valg av analysemetode knyttet til materiale og problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, workshops, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid individuelt og i kollokviegrupper (evt. nettbasert) med kurslitteraturen og egen empiri. Det forventes at kursdeltakerne bruker empirisk materiale knyttet til egen forskning. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %.
Studenten presenterer sin eksamensartikkel for medstudenter og en faglærer på siste samling, samt er opponent for medstudent.

Oppgaver kan leveres på norsk og engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige innleveringer
  • En skriftlig innlevert artikkel med muntlig presentasjon
  • Opposisjon på medstudents presentasjon/oppgave
  • Oppmøte 80%

Mer om vurdering

Fire arbeidskrav samt obligatorisk oppmøte 80 % må være gjennomført for å kunne levere eksamen.

Eksamensoppgaven skal være en tekst formet som en artikkel med tanke på publisering i vitenskapelig, fagfellevurdert tidsskrift. Den skal altså være publiserbar (men i denne sammenheng følges det ikke opp hvorvidt studenten faktisk gjør forsøk på publisering).
Mål med oppgaven er at studenten viser ferdighet i bruk av valgt analysemåte og kan plassere analysearbeidet inn i en meningsbærende kontekst i en artikkel. Oppgaven kan dermed fungere som ledd i Ph.D.-arbeid eller førstelektorkvalifisering.
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen må eksamen bygge på beståtte arbeidskrav fra semesteret undervisningen ble fulgt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav er bestått PLU8011/PLU8021 eller tilsvarende.

Må ha mastergrad eller tilsvarende.
Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak.

Studentene forventes benytte seg av eget empirisk materiale.

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.
*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PLU8016 0.0 01.09.2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU