PLU8022 - Kvalitative analysemetoder 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Refleksiv metodologi, forskerrollen og kultur- og kontekstanalyse.
Fordypning i analysemetode.
Presentasjon av analysearbeid og opposisjon på medstudents arbeid.
Dialog om leselogg.
Kurset er et forskerkurs i kvalitativ metode. Fokus i kurset er på analyse av kvalitative data. Innsamling av kvalitative data inngår som tema, men hovedfokus vil rettes mot det idèmessige og håndverksmessige når data skal sammenfattes, analyseres og tolkes. Det er ønskelig at kursdeltakerne arbeider med eget datamateriale i kursoppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har inngående kunnskap om én kvalitativ forskningsmetode – med vekt på analysemetode

Ferdigheter
Kandidaten
- har gode ferdigheter i kvalitativt analysearbeid og kan vise dette anvendt i konkrete analyser av eget materiale
- er i stand til å identifisere og velge ut relevante analyseenheter og analysekategorier

Generell kompetanse
Kandidaten
- er i stand til å velge relevant analysemetode knyttet til materiale og problemstilling, og kan begrunne dette valget

– er i stand til å lese og kommentere andre forskeres/medstudenters valg av analysemetode knyttet til materiale og problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.
Arbeidskrav: eget arbeid og kollokviearbeid med kurslitteraturen og to innleverte leselogger. Presentasjon av eksamensoppgave ved sluttseminar, opposisjon på medstudents oppgave. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %.
Eksamen: eksamensoppgaven består av analyse av empiriske eksempler med bruk av kvalitativ metode. Studenten presenterer sitt arbeid for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponenter) på seminar. Det vil gis skriftlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret. Eksamensoppgaven leveres i skriftlig form senest en måned etter siste samling.

Opptaksbegrensning: 25 studenter. Ved færre enn 5 påmeldte deltakere forbeholder Program for lærerutdanning seg av retten til å avlyse kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Leselogg 1
  • Leselogg 2
  • Presentasjon av og opposisjon på oppgave
  • Oppmøte 80%

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forkunnskap til kurs PLU8022 er bestått kurs PLU8011/PLU8021 eller tilsvarende.

Mastergrad eller tilsvarende.
Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Pensum til sjølvalgt fordypning og etter avtale med faglærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.