course-details-portlet

ORG3021 - Endringsledelse og trender

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
- skal ha oversikt og ha innsikt i teori som omhandler endring og endringsprosesser i organisasjoner
- skal ha oversikt over hvilke ideer/trender om behov for endringer som har vært sentrale i organisasjoner de siste ti-årene
- skal ha oversikt over sentrale teorier omkring det å lede endringsprosesser

Ferdigheter
Studenten
- skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning knyttet til endring
- skal kunne gjennomføre undersøkelser omkring ledelse og gjennomføring av endringsprosesser i organisasjoner
- skal kunne bidra med teoretisk innsikt i konkrete endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten
- skal under endringsprosesser kunne bidra på en reflektert og selvstendig måte
- skal ha evne til å forholde seg til endringslitteratur på en kritisk og reflektert måte
- skal kunne kommunisere omkring problemstillinger rundt endringsledelse og trender til ledere og medarbeidere i organisasjoner
- skal være i stand til å utvikle kunnskap omkring endringsledelse gjennom teori og egne erfaringer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

En obligatorisk øving med skriftlig arbeid som skal gjennomføres i grupper på to til fem studenter. Innlevering og godkjenning av det skriftlige arbeidet er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik(2008): Endringskynisme. Oslo. Gyldendal Akademisk. Irgens Eirik J. (2011): Dynamiske og lærende organisasjoner.Bergen.Fagbokforlaget. Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusenskiftet. Bergen. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler fra boken. Noen utvalgte vitenskaplige artikler og kapitler fra bøker. Det taes forbehold om endringer. Pensum oppgis ved semesterstart.

Anbefalt støttelitteratur:
Filstad, Cathrine (2010): Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget
Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005) Organization development and change.
8.ed. Mason, Ohio, Thomson/South-Western.
Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
OR225 6.0 01.08.2009
ORG3020 7.5 01.08.2009
ORG3021 7.5 01.08.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: B
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU