ORG3021 - Endringsledelse og trender

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
• skal ha oversikt og ha innsikt i teori som omhandler endring og endringsprosesser i organisasjoner
• skal ha oversikt over hvilke ideer/trender om behov for endringer som har vært sentrale i organisasjoner de siste ti-årene
• skal ha oversikt over sentrale teorier omkring det å lede endringsprosesser

Ferdigheter
Studenten
• skal kunne arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning knyttet til endring
• skal kunne gjennomføre undersøkelser omkring ledelse og gjennomføring av endringsprosesser i organisasjoner
• skal kunne bidra med teoretisk innsikt i konkrete endringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten
• skal under endringsprosesser kunne bidra på en reflektert og selvstendig måte
• skal ha evne til å forholde seg til endringslitteratur på en kritisk og reflektert måte
• skal kunne kommunisere omkring problemstillinger rundt endringsledelse og trender til ledere og medarbeidere i organisasjoner
• skal være i stand til å utvikle kunnskap omkring endringsledelse gjennom teori og egne erfaringer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar til arbeidskrav:
Et skriftlig arbeid som skal gjennomføres i grupper på to til fem studenter- Innlevering og godkjenning av det skriftlige arbeidet er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Amundsen, Oscar og Trond Kongsvik(2008): Endringskynisme. Oslo. Gyldendal Akademisk. Irgens Eirik J. (2011): Dynamiske og lærende organisasjoner.Bergen.Fagbokforlaget. Røvik, Kjell Arne (1998): Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved årtusenskiftet. Bergen. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler fra boken. Noen utvalgte vitenskaplige artikler og kapitler fra bøker. Det taes forbehold om endringer. Pensum oppgis ved semesterstart.

Anbefalt støttelitteratur:
Filstad, Cathrine (2010): Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget
Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005) Organization development and change.
8.ed. Mason, Ohio, Thomson/South-Western.
Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
OR225 6.0 01.08.2009
ORG3020 7.5 01.08.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 20.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB41 , JC13
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.