course-details-portlet

MH3005 - Introduksjon til forskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode og review (oversiktsartikler) som gir studentene et grunnlag for å lese og vurdere forsknings- og faglitteratur i medisin og helsefag. Det gis en grunnleggende innføring i forskningsdesign, metoder for datainnsamling, vurdering av datakvalitet, samt hvordan forskingsresultater kan presenteres og fortolkes.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter fullført emne:
Kunnskap:
Studenten
• har kunnskap om grunnleggende særtrekk og metodiske begrep innen kvalitativ og kvantitativ forskning
• har kunnskap om grunnleggende metoder for datainnsamling i kvalitative og kvantitative studier, samt deres styrker og svakheter
• har grunnleggende kjennskap til kriterier for vurdering av datakvalitet, slik som pålitelighet og gyldighet
• kjenner til hvordan resultater fra kvalitative og kvantitative studier kan presenteres og fortolkes
• kjenner prinsipper for systematiske oversiktsartikler
• har kunnskap om etiske retningslinjer, personvern og godkjenninger for helserelatert forskning
Ferdigheter:
Studenten
• kan gjennomføre litteratursøk
• kan vurdere hvilke forskningsdesign som er egnet for ulike medisinske og helsevitenskaplige problemstillinger
• kan beskrive forskningsmetodene som er benyttet i kvalitative og kvantitative studier
Generell kompetanse:
Studenten
• kan oppsummere og vurdere metoder og resultater fra forskings- og faglitteratur i medisin og helsefag
• kan vurdere egnethet av kvalitative og kvantitative metodetilnærminger i medisinsk og helsevitenskapelig forskning
• kan beskrive hensikten med, krav til og innholdet i en forsøksprotokoll

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med studentaktiviterer og gruppearbeid sammen med andre studenter fra eget studieprogram. Ett av gruppearbeidene er obligatorisk.
Gjennomføringen i vårsemesteret er intensiv, og går helt i starten på semesteret. Grunnen er at mange av studentene som tar dette emnet må være ferdig med dette før de skal ta andre emner. Forelesningene er samlet i starten, så det er best tid til andre studieaktiviteter etter dette. Studenter som ikke har forkunnskaper i forskningsmetoder, må regne med en bratt læringskurve i starten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppeøving

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i Inspera

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Folkehelse (MFHLS)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram, eller videreutdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, eller etter individuell søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH3000 7.5 01.09.2019
HMPH4007 5.0 01.09.2020
SYT6100 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 02.11.2020

Innlevering 02.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 08.03.2021

Innlevering 08.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU