course-details-portlet

MH3002 - Epidemiologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i epidemiologiske metoder med fokus på studiedesign og hvordan man kan studere årsaker til sykdom i en befolkning. Måling av sykdoms-forekomst og av årsakssammenhengers styrke og presisjon er sentrale tema. Sentralt er også vurdering av systematiske feil knyttet til konfundering, seleksjon og informasjonsskjevhet, og hvordan dette kan påvirke resultatenes gyldighet. Det vil også bli undervist om diagnostiske tester og hvordan disse kan vurderes.

Kurset vil bli undervist på norsk i høstsemesteret og på engelsk i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående kunnskap om observasjonelle studiedesign og deres styrker og svakheter
• har inngående kunnskap om hvordan mål på sykdomsforekomst, slik som prevalens, insidensandel og insidensrate beregnes, fortolkes og benyttes
• har inngående kunnskap om hvordan ulike mål på årsakssammenhenger kan beregnes, fortolkes og benyttes, f.eks. risiko ratio, risiko differanse, rate ratio, relativ risiko og oddsratio.
• har inngående kunnskap om hvordan tilfeldige og systematiske feil kan påvirke resultatene fra epidemiologiske studier, med særlig fokus på konfundering, seleksjons- og informasjonsskjevhet (målefeil)
• har kunnskap om hvordan ulike mål på statistisk usikkerhet beregnes og fortolkes
• kan kunnskap om forskjellene mellom begrepene årsakssammenheng (kausalitet) og statistisk sammenheng
• har kunnskap om hvordan effektmodifisering (interaksjon) kan undersøkes og fortolkes
• har kunnskap om begreper knyttet til diagnostisk testing
• kjenne til prinsipper for analysemetoder av epidemiologiske data for å håndtere konfundering og effektmodifisering
Ferdighet
Studenten
• kan estimere sykdomsforekomst og årsakssammenhenger og fortolke disse i forhold til effektstørrelse og presisjon
• kan beregne og fortolke diagnostiske testegenskaper som sensitivitet, spesifisitet og prediktive verdier
• kan identifisere kilder til systematiske feil, slik som konfundering, seleksjonsskjevhet og informasjonsskjevhet, og forklare hvordan disse oppstår og påvirke estimater av årsakssammenhenger
• kan fortolke analyser som undersøker konfundering og effektmodifisering i epidemiologiske studier
Generell kompetanse
Studenten
• kan oppsummere og kritisk vurdere resultat fra epidemiologiske studier, og overveie hvordan disse relateres til folkehelsen
• kan anvende kunnskap og ferdigheter innen epidemiologi til kunnskapsoppsummering, utredninger, og datainnsamling, samt i planlegging og gjennomføring av enkle forskningsprosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Intensiv undervisning i blokkuker.
Forelesninger og gruppearbeid/øvinger.
Emnet undervises på norsk på høstsemesteret og på engelsk på vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Barnesykepleie (VBASP)
Bevegelsesvitenskap (MBEV)
Farmasi (MFARMASI)
Folkehelse (MFHLS)
Global Health (MSPUHE)
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)
Operasjonssykepleie (VOSP)
Physical Activity and Health (MSPAHE)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3002 7.5 01.09.2018
BEV3024 7.5 01.09.2018
HLS3553 4.0 01.09.2018
HLS3557 7.5 01.09.2018
MDHLS373 4.0 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsmedisin
  • Epidemiologi
  • Folkehelse
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU