Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.  Min hoved forskningsaktiviteter er rettet mot undersøkelse av forebyggende tiltak mot allergi-relaterte sykdommer som eksem (atopisk dermatitt), astma og allergisk rhinokonjunktivitt (høysnue).  Jeg er også involvert i forskning på immunologiske komponenter av brystmelk og hvordan disse bidrar til utviklingen av mikrobiota, tarmsystemet og immunsystemet til spedbarn.  

Jeg underviser en innføringsemne i epidemiologi (MH3002) for masterstudenter og jeg er også anstatt på  Klinisk forksningsenhet Midt-Norge (Klinforsk) hvor jeg gir statistisk råd til forskere som gjennomfører forskningsprosjekter på en rekke forskjellige tema.  

Utdanning:

  • Bachelor of Medicine 2008 (Newcastle University, Australia)
  • Bachelor of Medical Science 2006 (Newcastle University)
  • Master in Medical Statistics, 2015 (Newcastle University) 
  • PhD i samfunnmedisin, 2018 (NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Forksnings interesser

  • Allergi-relaterte sykdommer
  • Forebygging
  • Amming
  • Immunologiske molekyler i morsmelk 

Pågående forskning

Min pågående forskning betnyttes en kombinasjon av epidemologisk, klinisk og translasjonsforskning til å undersøke forebyggende tiltak mot allergi-relaterte sykdommer.  Jeg hovedsakelig jobber med data fra Barneallergi studien i Trondheim (Prevention of Allergy among Children in Trondheim - PACT - study) og de assosierte substudiene. 

Probtiotics in the Prevention of Allergy among Children in Trondheim (ProPACT) Study

Mitt doktorarbeid tok utgangs punkt i morsmelk prøver som var innsamlet under den ProPACT studien.  Denne studien er en randomisert, placebo kontrollert, forsøk av et probiotika tilskudd gitt til kvinner fra svangerskaps uke 36 til 3 måneder etter fødsel.  Ved 2 år, barna av mødrene i probiotika gruppen hadde en 40% redusert forekomst av eksem.  Hvordan denne effekten er overført fra mor til barn er ukjent og vår forskningsgruppe undersøke dette fra ulike vinkler gjennom biologiske prøver innsamlet under ProPACT studien. 

 

I min doktorgradsprosjektet så jeg på morsmelksprøvene for å finne ut om de var invovlert i den forebyggende effekten.  Vi så at den bakterielle mikrobiotaen i morsmelk, utvalgte cytokiner (TGF-ßs and TSLP) og miRNA var ikke betydelig påvirket av probiotiske tilskuddet gitt til mødrene og kunne heller ikke forklare den forebyggende effekten.  Dette arbeidet var gjennomført i samarbeid med forskere fra Institutt for Klinisk og Molekylar medisin (IKOM, NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, Ås).  

ProPACT stuiden er en substudie av den større befolksnings-basert intervensjon studie (PACT studien) som hadde målet om å redusere allergi-relaterte sykdommer i barndommen ved å redusere eksponering til sigarett røyk, forbedre inneklimaet og øke inntak av fisk og tran gjennom svangerskapet og tidlig i livet. 

 


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner