course-details-portlet

MH3000 - Innføring i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode og review (oversiktsartikler) som gir studentene et grunnlag for å lese og vurdere forsknings- og faglitteratur i medisin og helsefag.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende særtrekk og metodiske begrep innen kvalitativ og kvantitativ forskning
 • har kunnskap om grunnleggende metoder for datainnsamling i kvalitative og kvantitative studier, samt deres styrker og svakheter
 • har grunnleggende kjennskap til kriterier for vurdering av datakvalitet, slik som pålitelighet og gyldighet
 • kjenner til hvordan resultater fra kvalitative og kvantitative studier kan presenteres og fortolkes
 • kjenner prinsipper for systematiske oversiktsartikler
 • har kunnskap om etiske retningslinjer, personvern og godkjenninger for helserelatert forskning.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gjennomføre litteratursøk
 • kan vurdere hvilke forskningsdesign som er egnet for ulike medisinske og helsevitenskaplige problemstillinger
 • kan beskrive forskningsmetodene som er benyttet i kvalitative og kvantitative studier.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan oppsummere og vurdere metoder og resultater fra forskings- og faglitteratur i medisin og helsefag
 • kan vurdere egnethet av kvalitative og kvantitative metodetilnærminger i medisinsk og helsevitenskapelig forskning
 • kan beskrive hensikten med, krav til og innholdet i en forsøksprotokoll.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene består av forelesninger med studentinteraksjon og gruppearbeid sammen med andre studenter fra eget studieprogram. Ett av gruppearbeidene er obligatorisk. Forelesninger er samlet i starten, så det er best tid til andre studieaktiviteter etter dette Grunnen er at mange av studentene som tar dette emnet skal ta andre metodeemner samme semester. Da må de ha hatt undervisningen i dette emnet først. Studenter som ikke har forkunnskaper i forskningsmetoder, må regne med en bratt læringskurve i starten.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk gruppeøving

Mer om vurdering

Den obligatoriske øvingen er en gruppeoppgave. Ved gjentak av eksamen vil godkjent obligatorisk aktivitet være gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for medisin og helsevitenskap (EMNE/MH)
Farmasi (MFARMASI)
Folkehelse (MFHLS)
Global Health (MSPUHE)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Physical Activity and Health (MSPAHE)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram, eller videreutdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, eller etter individuell søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH3005 7.5 HØST 2019
SYT6100 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL311 Sluppenvegen 14 77
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU