course-details-portlet

MATV4008 - Beskrivende sensoriske metoder og Forsøksplanlegging og dataanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D
Hjemmeeksamen 50/100 2 uker

Faglig innhold

Forsøksplanlegging og dataanalyse:-Usikkerhetsanalyse,-Hypotesetesting,-Enkel og Multippel lineær regresjon,-Forsøksplanlegging med to-nivå faktoriell forsøk,-Variansanalyse (ANOVA),-Ikke-parametriske metoder,-IBM SPSS for statistisk analyse.

Beskrivende sensoriske metoder: -Kort gjennomgang av anatomi og fysiologi -Bruk av sensorisk analyse i forskning og industri -Sensoriske metoder med hovedvekt på de beskrivende metodene -Bruk av programvare for sensorisk analyse -Gjennomgang av statistiske analyser relevant for behandling av sensoriske data.

Læringsutbytte

Forsøksplanlegging og dataanalyse: Studenten har omfattende kunnskap og ferdigheter i aktuell teori, metoder, problemstillinger og anvendelsesområder innen de valgte tema. Studenten har kunnskap om de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Studenten kan tolke resultater av hypotesetesting, regresjonsanalyse, forsøksplanlegging, variansanalyse og ikke-parametriske metoder. Studenten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser.

Beskrivende sensoriske metoder: Studentene skal ha omfattende kunnskaper og ferdigheter innen beskrivende sensorisk metodikk (K1, K2) og kunne tilegne seg og bruke litteratur og forskning innenfor fagområdet (F2, F4). Studentene skal være i stand til å tolke, diskutere, presentere og vurdere arbeidet sitt muntlig og skriftlig (F5) og følge retningslinjer for skriving av hjemmeeksamen (G2).

Læringsformer og aktiviteter

Forsøksplanlegging og dataanalyse: Forelesninger (24 t), øvinger (8 t). Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale studenter følger emnet.

Beskrivende sensoriske metoder: Forelesninger (12 t), laboratorieøvelser (6 t), seminarer (8 t), individuelt studium (40-50 t), gruppearbeid (15 t) og muntlig presentasjon (2 t).

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 godkjente øvinger i Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging
  • Deltatt på gruppepresentasjon i Beskrivende sensoriske metoder
  • Deltatt på tre laboratorieøvelser i Beskrivende sensoriske metoder

Mer om vurdering

I delen Forsøksplanlegging og dataanalyse må 4 øvinger være godkjent for å få tilgang til den skriftlige skoleeksamenen. De obligatoriske øvingene er gyldige i fire semester inkludert semesteret de blir godkjent. Ved gjentak av emnet etter dette, må øvingsopplegg gjennomføres og godkjennes på nytt.

Når det gjelder delen Beskrivende sensoriske metoder så må de to arbeidskravene (deltatt som dommer i de tre sensoriske testene og gruppepresentasjon) være godkjent for å få tilgang til å levere hjemmeeksamen.

Hver karaktergivende del (skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen) teller 50 % av karakteren i emnet. Både skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen må være bestått for å få bestått i emnet.

Ved stryk eller gjentak kan studenter velge å ta bare én av delvurderingene på nytt. Gjentak av hjemmeeksamen i beskrivende sensoriske metoder må avtales med faglærer.

Ny/Utsatt skriftlig skoleeksamen: I august

Ny/Utsatt hjemmeeksamen: Etter avtale med faglærere

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved NTNU, Trondheim. For masterstudentene i Matvintenskap, teknologi og bærekraft (FTMAMAT) er emnet obligatorisk.

Kursmateriell

Forsøksplanlegging og dataanalyse:

-Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th Edition) by Ronald E. Walpole.

Beskrivende sensoriske metoder:

-Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food: principles and practices (2 ed.). New York: Springer. (online Oria)

-Delarue, J., Lawlor, J. B., Rogeaux, M., & Ares, G. (2015). Rapid sensory profiling techniques and related methods : applications in new product development and consumer research: Vol. Number 274. Woodhead Publishing.

-Artikler og forelesninger gjort tilgjengelige på Blackboard

-PanelCheck

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4506 3.7 HØST 2020
TBT4507 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU