course-details-portlet

MAST2200 - Materialteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets innhold er fokusert på materialers egenskaper og oppførsel som er viktig for mekanisk konstruksjon. Emnet har både en overordnet og en detaljert tilnærming der det første inkluderer: Materialers rolle og betydning i historisk sammenheng og i et moderne samfunn, ressurser, tilgjengelighet og kostnad, bærekraft og miljøhensyn, prinsipper for systematisk materialvalg og design med hensyn på materialers ytelse. Emnet inneholder også grunnleggende temaer innen kjemi som er tilpasset maskiningeniøryrket.

Detaljerte tema er: fysiske og mekaniske egenskaper inkludert tetthet, elastiske egenskaper, plastisk oppførsel, hardhet og duktilitet. Atomer, bindinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser, blandinger, løsninger, red-oks-reaksjoner, galvaniske celler. Sammenheng mellom atomstruktur, molekylstruktur, mikrostruktur og materialers egenskaper. Fasediagram, varmebehandling, og herdemekanismer for viktige metaller og legeringer. Prøvemetoder (både destruktive og ikke-destruktive) av konstruksjonsmaterialer. Korrosjon og degraderingsmekanismer.

Betydningsfulle konstruksjonsmaterialer blir særlig lagt vekt på: Karbonstål, stållegeringer, lettvekts-legeringer, konstruksjonsplast og fiberkompositter. Noen utvalgte formingsmetoder og produksjonsmetoder er inkludert.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • Kjenner til materialenes indre oppbygging, struktur og fremstilling, og hvordan dette påvirker materialenes egenskaper.
 • Kjenner til de ulike prøve- og inspeksjonsmetodene vi har for konstruksjonsmaterialer.
 • Har kunnskap om materialenes plass i historien og deres miljøavtrykk med hensyn til fremstilling, bruk og avhending i ulike produkter.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • foreta riktige valg av materialer til en konstruksjon ut ifra form, styrke, fremstillingsprosess, omgivelser og livsløp.
 • velge riktig varme/mekanisk prosess for å styrke metalliske materialers egenskaper.
 • velge fornuftig fremstillingsmetode for konkrete komponenter/produkter avhengig av materialtype.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal:

 • være i stand til å forklare og diskutere generelle forhold ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon
 • være i stand til å gjøre fornuftige vurderinger om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger med tanke på styrke, holdbarhet og livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Dersom 5 eller færre er oppmeldt til utsatt eksamen så kan eksamen bli omgjort til muntlig eksamen. Utsatt eksamen i august.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch "Materials Science and Engineering", 8th/9th/10th Edition (SI version), John Wiley & Sons, Inc.

Notater og annet læringsmateriell som blir spesifisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MASG2200 7.5 HØST 2023
TMM4100 7.5 HØST 2023
MAST2100 7.5 HØST 2023
MASG2100 7.5 HØST 2023
MASA2100 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Materialer og produksjonssystemer
 • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 17
SL430 Sluppenvegen 14 14
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 20
SL415 Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU