course-details-portlet

KJ1002 - Generell kjemi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper, modeller og beregningsmåter i kjemi. Det omfatter kjemisk nomenklatur; kjemiske formler og reaksjonsligninger; kjemiske reaksjoner og støkiometri; kjemisk likevekt; atomer, molekyler og krystallinske stoffers oppbygning; atomstruktur, elektronkonfigurasjoner og bindingsteori; molekylstrukturer; det periodiske system; introduksjon til organisk kjemi; syrer, baser og bufferegenskaper; gassers og løsningers egenskaper; intermolekylære krefter; grunnleggende termodynamikk; reaksjonskinetikk; redoks-reaksjoner; elektrokjemi; og grunnleggende kjernekjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne kan studenten:

 • Identifisere forskjellige kjemiske reaksjoner og navnsette vanlige kjemiske forbindelser.
 • Utføre støkiometriske beregninger og balansere kjemiske reaksjonsligninger.
 • Beskrive kjemisk likevekt og hvordan denne påvirkes av endringer, f.eks. i konsentrasjon, trykk og temperatur.
 • Utføre beregninger for likevekter i gassblandinger og i vannløsninger, inklusive beregning av pH, løseligheter og kolligative egenskaper.
 • Utføre enkle termodynamiske beregninger med grunnlag i kunnskap om entropi, entalpi og Gibbs fri energi og sette disse i sammenheng med kjemiske likevekter.
 • Beskrive prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kan bruke disse prinsippene i beregninger, også i kjemiske likevekter, samt gi eksempler på industrielle elektrolyseprosesser.
 • Beskrive de ulike typene kjemisk binding og hvorfor disse oppstår, samt forklare grunnlaget for enkle molekylers struktur og geometri.
 • Gjøre rede for reaksjonskinetikk for enkle kjemiske reaksjoner og kjenne igjen forskjellige typer reaksjoner og reaksjonsmekanismer ut fra hastighetslover og reaksjonsorden.
 • Gjøre rede for begrepet katalyse og beskrive hvordan dette påvirker reaksjonshastigheten.
 • Gjenkjenne de viktigste stoffklassene og funksjonelle grupper i organisk kjemi (alkaner, alkener, alkyner, aromatiske hydrokarboner, alkoholer, ketoner, aldehyder, karboksylsyrer, estere, etere og aminer), tegne organiske strukturformler, finne strukturisomerer og navnsette alkaner, alkener og alkyner.
 • Gi eksempler på reaksjoner for de viktigste funksjonelle gruppene i organisk kjemi.
 • Forklare det grunnleggende innen kjernekjemi, og forstå og beskrive ulike radioaktive spaltingsprossesser.
 • Gjennomføre enkle kjemiske eksperimenter i laboratoriet på en trygg og sikker måte.
 • Beskrive resultater fra laboratoriearbeid.
 • Forstå og tolke risikovurdering av enkle laboratorieforsøk i form av standardiserte Sikker Jobbanalyse-skjemaer.
 • Gi eksempler på kjemiens sentrale rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn.
 • Formidle vitenskapelig kunnskap.
 • Samarbeide godt i små grupper.

Sikkerhetsforelesningen og HMS-arbeid gjennom semesteret skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert på laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (6 timer per uke), øvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid.

Laboratoriekurset er obligatorisk og må være godkjent for adgang til slutteksamen. Før adgang til laboratoriet må HMS-kurs HMS0001 og en digital emnespesifikk HMS-forelesning være gjennomført.

En viss andel (oppgis ved undervisningsstart) av øvingene kreves godkjent for adgang til slutteksamen i emnet.

I emnet inngår det en obligatorisk studieprogramspesifikk prosjektoppgave og denne kreves godkjent for adgang til slutteksamen.

Informasjon om undervisningsstart og obligatoriske aktiviteter kunngjøres via Blackboard. Ta kontakt med instituttet om noe er uklart.

NB! Laboratoriekurset er forkunnskapskrav for opptak til flere kjemiemner. Det er derfor sterkt anbefalt å fullføre laboratoriekurset selv om andre deler av emnet ikke blir fullført.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent laboratoriekurs
 • Godkjente øvinger
 • Godkjent prosjekt

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt (se NTNUs nettsider for mer informasjon).

Ved eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

 • Raymond Chang, Kenneth E. Goldsby, General Chemistry: The Essential Concepts, 7th edn, McGrawHill.
 • Laboratoriekurs i KJ1002 Generell kjemi, Institutt for kjemi
 • Tilleggslitteratur: Bjørn Hafskjold, Arbeidsbok i KJ1000/KJ1002 Generell kjemi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1001 7.5 HØST 2022
TMT4100 7.5 HØST 2022
TMT4106 7.5 HØST 2022
TMT4110 7.5 HØST 2022
TMT4112 7.5 HØST 2022
TMT4115 7.5 HØST 2022
TKJE1002 7.5 HØST 2022
TKJE1006 7.5 HØST 2022
KJ1000 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 17.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 36
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 10
SL420 Sluppenvegen 14 3
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 02.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 0
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 14
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU