course-details-portlet

KJ1000 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper og modeller i kjemi: atomer, molekyler og krystalliske stoffers oppbygning (elektronkonfigurasjoner og bindingsteori): det periodiske system for grunnstoffene: støkiometri, kjemiske formler og reaksjonslikninger: gassers og væskers (oppløsningers) egenskaper: kjemisk likevektslære generelt og for syrer, baser og salter: grunnleggende kjemisk termodynamikk (termokjemi og fri energi): elektrokjemi (elektrolytter, reduksjon og oksidasjon, elektrokjemiske celler og elektrolyse): kinetikk og grunnleggende kjernekjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

- Identifisere forskjellige kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger, samt beherske balansering av kjemiske ligninger og navnsetting for vanlig kjemiske forbindelser.
- Utføre beregninger for likevekter i gassblandinger og i vannløsninger, inklusive beregning av pH, løseligheter og kolligative egenskaper.
- Utføre enkle termodynamiske beregninger med grunnlag i kunnskap om entropi, entalpi og Gibbs fri energi og sette disse i sammenheng med kjemiske likevekter.
- Forstå prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kunne bruke grunnlaget i beregninger, også i kjemiske likevekter, samt kjenne til industrielle elektrolyseprosesser.
- Beskrive de ulike typene kjemisk binding og hvorfor disse oppstår, samt forklare grunnlaget for enkle molekylers struktur og geometri.
- Gjøre rede for reaksjonskinetikk for enkle kjemiske reaksjoner og kjenne igjen forskjellige typer reaksjoner og -mekanismer ut fra hastighetslover og reaksjonsorden, samt kjenne til begrepet katalyse og vite hvordan dette påvirker reaksjonshastigheten.
- Forklare det grunnleggende innen kjernekjemi, og forstå og beskrive ulike radioaktiv spaltingsprossesser.-Kjenne de vanligste stoffklasser i organisk kjemi.
- Kunne gjennomføre enkle kjemiske eksperimenter i laboratoriet og beskrive resultatene gjennom laboratorierapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (6 timer per uke), øvinger (2 timer per uke) og laboratoriearbeid (ca. 10 timer per uke i 10 uker inklusive rapportskriving). Laboratoriekurset er obligatorisk, og det kreves godkjent rapport fra alle 10 laboratoreøvingene. Som en del av labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning. Oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i uken før labøvelsene starter opp. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart.

 

Seks av ti teori- og regneøvinger kreves godkjent. Tre spesifikke av de ti øvingene er obligatoriske. Avsluttende skriftlig eksamen varer 5 timer. Ved ekstraordinær eksamen (utsatt eksamen eller annen ekstraordinær eksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kun enkel kalkulator kan brukes under eksamen. NB! Laboratoriekurset i KJ1000 er forkunnskapskrav for opptak til flere emner. Det er derfor sterkt anbefalt å fullføre laboratoriekurset selv om andre deler av kurset ikke blir fullført.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Raymond Chang, Kenneth E. Goldsby, General Chemistry: The Essential Concepts, 7th ed, McGrawHill, 2013, Eva Madland og Bjørn Hafskjold, Laboratoriekurs i KJ1000 Generell kjemi, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ0001 7.5
MNKKJ100 15.0
TALM1002 5.0
TALM1008 5.0
TALM1009 5.0
TALM1013 5.0
TKJE1002 6.5
TMT4100 7.5
TMT4106 7.5
TMT4110 7.5
TMT4112 7.5
TMT4115 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 17.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.05.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU