course-details-portlet

ISA3505 - Barn, familier og hverdagsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager A

Faglig innhold

Emnet gir avansert kunnskap om teoretiske hverdagslivsperspektiver samt levekårenes implikasjoner for barn og foreldres hverdagsliv. Emnet problematiserer hvordan kunnskap om hverdagsliv har betydning for, og legger premisser for den hjelp som blir gitt til barn og familier av barneverntjenesten og andre velferdstjenester. Videre fokusere emnet på hvordan ulike hverdagslivsperspektiv på barn og familier med komplekse livssituasjoner gir muligheter for en sammensatt forståelse av familiers livssituasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • inngående og avansert kunnskap om sentrale teorier om hverdagslivet
 • fordypet kunnskap om teorier om familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner i en barnevernsfaglig kontekst
 • inngående kunnskap om hvordan kulturelle og sosioøkonomiske forhold som klasse innvirker på foreldreskap og familieliv

Ferdigheter - Studenten kan:

 • reflektere over ulike sider ved hverdagen, forestillinger om «det tatt for gitte» og dets betydning for utsatte barn og familier
 • kan analysere og anvende ulike teoretiske perspektiver om utsatte barn og familier i komplekse livssituasjoner
 • kan reflektere over hverdagslivets betydning for utsatte barn og familiers hjelpebehov

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • analysere, reflektere over og kommunisere om faglige problemstillinger i barn og foreldres hverdagsliv innenfor fagområdet og til allmennheten
 • bidra til nytenkning gjennom å anvende hverdagslivskunnskap fra barn og familier kritisk og konstruktivt i praksis og forskning
 • analysere relevante fag - og forskningsetiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, selvstudier og muntlige presentasjoner i seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på Tverrprofesjonell fagdag

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over fire dager.

Obligatorisk arbeidskrav: deltakelse på Tverrprofesjonell fagdag sammen med Institutt for lærerutdanning og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieprogrammene i Master i sosialt arbeid, Master i funksjonshemming og samfunn eller Master i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumlisten publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MBV3000 7.5 HØST 2022
ISA3500 7.5 HØST 2022
MBV3002 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU