Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er samfunnsviter med :

-PhD i Helsevitenskap

-Cand. Polit. i pedagogikk/ pedagogisk psykologi

-Cand.Mag. i samfunnskunnskap / sosiologi og historie

 

Praktisk erfaring: 

- innen både helse, utdanning og oppvekst bl.a som lærer på skole, pedagogisk psykologisk rådgiver, leder for Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjeneste og enhetsleder for Barne- og familietjeneste.

- har hatt vitenskapelig stilling på ulike program og institutt ved HiST og NTNU, både på bachelor- og masterutdanninger samt på ulike videreutdanninger.

 

Forskningsprosjekter:  

- "Connectedness - samhørighet i relasjoner" (Marie Curie prosjekt )

- "Sosiale relasjoner og narrativer - psykiske lidelser og miljøterapi" (PhD prosjekt)

- "LIFE - learn to inovate with families" (Erasmus+ prosjekt)

- "LIFE Frogner" (NTNU-Frogner bydel prosjekt)

- «Grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem», Bufdir prosjekt, Norlandsforskning og NTNU 

 

Min faglige bakgrunn og interesse er innen sosial psykologi, historie og filosofi, og jeg har spesielt fokus på barnevern, barn, foreldre, hverdagsliv, narrativer og psykisk helse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skrove, Gaute; Lichtwarck, Willy; Moufack, Marie Florence; Røkkum, Nina Helen Aas; Ulfseth, Lena Augusta; Kojan, Bente Heggem. (2021) Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2021. Rapportserie for sosialt arbeid (5).
  • Ulfseth, Lena Augusta. (2016) Sosiale relasjoner og narrativer blant personer med psykiske lidelser i en miljøterapeutisk kontekst - sammen skapes mening i hverdagen. 2016. ISBN 978-82-326-1592-6.