course-details-portlet

INGA1002 - Programmering, numerikk og sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave i sikkerhet 1/3
Skriftlig skoleeksamen (prognum) 2/3 3 timer D

Faglig innhold

Dette er et felles grunnleggende innføringsfag for alle ingeniørprogrammene og består av følgende delemner: Programmering som skal gi studentene grunnleggende innføring og ferdigheter i programmering og databehandling. Felles programmeringsplattform er Python. Videre inngår Numerisk matematikk som skal gi grunnleggende innføring i ingeniørmessig anvendelse av numerisk matematikk og metoder. Programmering og numerisk matematikk er tett integrert. Tema som dekkes er introduksjon til prosedyreorientert programmering, med Python som språk. Konsepter som dekkes er variabler og datatyper, tallrepresentasjon og dens betydning i beregninger (f.eks. avrundingsfeil), input og output, kontrollstrukturer som sekvens, valg, og løkke, funksjoner og filbehandling. Videre skal vi se på datastrukturer som f.eks. strenger, lister, og tabeller samt matematiske beregninger (Numpy) og visualisering av data (Matplotlib). Det siste delemnet er IKT-sikkerhet som skal gi studentene grunnleggende innføring i IKT sikkerhet. Tema som dekkes er sikkerhetsterminologi, sikkerhetskultur, sårbarheter, trusler, risikovurdering, sikkerhetsmodeller og vurderinger av relevans for eget fagområde.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om programutviklingsprosessen fra problem til program
 • har kunnskap om virkemåten til grunnelementene i prosedyreorientert programmering i Python
 • har grunnleggende forståelse for numerisk modellering og kunnskap om fundamentale begreper og algoritmer for enkle numeriske beregninger
 • har en grunnleggende forståelse av sentrale begreper innen IKT-sikkerhet, trusler og sårbarheter, grunnleggende tekniske sikkerhetsmekanismer og helhetlig sikkerhetstankegang
 • kan gi en oversikt over de mest relevante lover, forskrifter og standarder for IKT-sikkerhet, og deres overordnede anvendelse, inklusive personvern

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan løse enkle problemer ved å skrive fungerende prosedyreorienterte programmer, og ved å komplettere kode hvor noen fragmenter mangler
 • kan bruke relevante programmeringsverktøy til utvikling, enkel testing og feilsøking av programkode
 • behersker grunnleggende teknikker for å analysere numeriske algoritmer og løse likninger og differensiallikninger
 • kan implementere og kvalitetssikre algoritmene i et valgt programmeringsspråk, sette opp numeriske eksperimenter og tolke resultatene
 • kan argumentere for viktigheten til IKT-sikkerhet, gjennomføre enkle risikovurderinger på systemer innen sitt fagområde og lage planer for risikoredusering
 • kan gjøre enkle sikkerhetsanalyser av virkemåten til IKT-systemer og vurdere om sensitive data er involvert og behov for beskyttelse av persondata

Generell kompetanse: Kandidaten

 • kan forklare egen kode for andre (virkemåte, tankegang) og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres kode
 • kan utvise ansvarlighet for å sikre god cyberhygiene og delta i diskusjoner om IKT-sikkerhet
 • kan reflektere over nytteverdien av å bruke programmering til numeriske beregninger

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige digitale læringsressurser med en digital introduksjon til denne ukens læringsaktiviteter.

Fysiske forelesninger for hver campus med opptak for bruk i nettbaserte studieprogram.

Studentaktive læringsformer hvor studentene arbeider med denne ukens øvinger under faglig veiledning. Nettbaserte studietilbud gjennomfører denne læringsaktiviteten digitalt.

Obligatroiske aktiviteter hvor studentene arbeider med denne ukens øvinger under faglig veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger i Programmering og Numerisk matematikk
 • Obligatorisk øving i IKT sikkerhet

Mer om vurdering

Vurdering består av to delvurderinger som begge må vurderes til bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Utsatt eksamen gjennomføres i august. Utsatt vurdering av oppgave gjennomføres neste gang emnet kjøres.

Gjentak kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Del 1 for programmering og numerisk matematikk: En individuell skriftlig eksamen i Python programmering og numerisk matematikk. 3 timer med vurdering B/IB.

Del 2 for IKT-sikkerhet: Arbeid i IKT-sikkerhet med vurdering B/IB.

Kursmateriell

Kursmateriell blir annonsert ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4111 2.5 HØST 2023
INGT1002 7.5 HØST 2023
INGA1001 2.5 HØST 2023
INGG1001 2.5 HØST 2023
INGT1001 2.5 HØST 2023
TDT4109 2.5 HØST 2023
TDT4110 2.5 HØST 2023
INGG1002 7.5 HØST 2023
IIRA2001 5.0 HØST 2023
INFT1010 2.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (prognum) 2/3 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave i sikkerhet 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (prognum) 2/3 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU