course-details-portlet

IDG2200 - Design og prototyping for digitale produkter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Design og prototyping av digitale produkter er et praktisk designprosjekt sentrert rundt prototyping av digitale produkter og tjenester. Studentene arbeider i små grupper med konseptutvikling av et case fra idé til "high fidelity" prototype. Basert på innhentet kunnskap om brukere i målgruppe, og i løpet av en iterativ designprosess utvikles forskjellige prototyper for å teste ulike deler av konseptet. Studentene blir bedre kjent med brukersentrerte metoder for innsikt-arbeid, brukertesting og produktdesign; gjør seg kjent med teknikker og verktøy for prototyping og design for digitale flater; samt etiske utfordringer knyttet til prototyping og design

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å sette seg inn en målgruppes behov og egenskaper og utnytte disse i en konseptutviklingsprosess. Gjennom å analysere samt utfordre caseoppgaver opparbeider studenten i løpet av emnet kunnskap om:

 • Design av grensesnitt for digitale flater (eksempelvis voice og touch)
 • Ulike verktøy for prototyping fra low til high fidelity
 • Teknikker for å evaluere om konsepter er egnet for videre utvikling
 • Etiske utfordringer og konsekvenser av å utvikle digitale produkter
 • Erfaring med iterativ utvikling av prototyper
 • Brukermedvirkning i form av brukertesting
 • Designs rolle i produktutvikling

Etter fullført kurs har studenten et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe brukervennlige og kreative digitale produkter som yrkesaktiv designer. I tillegg er bruk av etablerte bransjeverktøy internalisert gjennom gjentakende øvelser.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppeprosjekt
 • jevnlig veiledning
 • Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av øvelser og innleveringer relatert til mappevurdering, samt en uavhengig oblig.

En uavhengig obligatorisk øvelse utenom mappevurderingen

Obligatoriske øvelser inkludert i mappevurdering:

 • Prosjektskisse
 • Veiledningsmøter
 • Iterasjoner på prototype
 • Muntlig presentasjon av prosjekt ved semesterslutt
 • Individuelt refleksjonsnotat

Vurderingsform:

Oblig: Bestått / ikke-bestått

Mappevurdering: Bestått / ikke-bestått

Mappen består av:

 • Prosjektarbeid
 • Individuell refleksjonsnotat

Mer om vurdering:

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

For Bachelor i grafisk design vil oppgaveløsningene inngå i studentens samling av praktiske designarbeider, og kan etter eget valg inngå i studentens portefølje av utvalgte praktiske designarbeider som presenteres ved avslutning av studiets tredje og siste år.Alle obligatoriske øvelser må være godkjent og vurderingsformer må bestås for å bestå emnet. Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Grafisk design (BMED) Interaksjonsdesign (BIXD) eller Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav: IDG1362

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950-005 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
15.04.2024

Innlevering
25.04.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU