course-details-portlet

HELA3900 - Masteroppgave i helseledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et tema studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet).

Masteroppgaven består av et oppstartseminar og selve masteroppgaven. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet, inntil 50 timer, for- og etterarbeid for veileder inkludert. Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kort sammendrag på engelsk. Oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk.

HELA3900, HELM3900 eller HELV3900 er siste eksamen til mastergraden i helseledelse og studentene melder seg til eksamen på Studentweb og i tillegg til instituttet på eget skjema. Sammen med oppmeldingen pdf-fil som skal leveres på Inspera (for plagiatkontroll). Oppgaven skal leveres innen 1. desember i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som siste semester i studentens utdanningsplan.

Læringsutbytte

Etter fullført emne og bestått masteroppgave kan studenten:

Kunnskap:

 • kunne redegjøre for ulike vitenskapelige metoder og kilder innen relevant fagområde
 • kunne vise innsikt i temaet for masteroppgaven

Ferdigheter:

 • kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • kunne vurdere valg av studiedesign og forskningsmetode som er best egnet for å besvare problemstillingen
 • kunne bearbeide og analysere data
 • kunne identifisere og diskutere forskningsetiske problemstillinger, både i forbindelse med forskning generelt og i egen oppgave spesielt
 • kunne framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer

Generell kompetanse:

 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Individuell veiledning, 1 seminar (oppstartseminar).

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen.

Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Presentasjonen er åpen for alle. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering hvor masterstudenten og sensorene er tilstede. Denne varer i omkring 1 time.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i helseledelse. Studenten må ha bestått samtlige obligatoriske emner som inngår i masterprogrammet før studenten kan levere masteroppgaven.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
17.11.2022

Innlevering
01.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU