course-details-portlet

HELA3900 - Masteroppgave i helseledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som blir gjennomført under veiledning. Studenten velger selv et tema for oppgaven, som er knyttet til ledelse i helse- og velferdstjenestene. Den skal være på rundt 30 000 ord (+/-10%). Det anbefales at oppgaven følger mal for skriftlige masteroppgaver ved NTNU. Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkel med tilhørende ‘kappe’ (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse til Institutt for helsevitenskap i Ålesund).

Emnet går over to semestre. Første semester (vår) er beregnet på deltid, mens siste semester (høst) er beregnet som et fulltidsstudium. Veileder oppnevnes på bakgrunn av prosjektskissens innretting og utfra hensynet til lik fordeling mellom NTNU, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet. Studenten kan få inntil 45 timer veiledning, for- og etterarbeid for veileder inkludert. Studenter som velger å samarbeide med en annen medstudent om masteroppgaven (samskriving), kan få inntil 50 timer veiledning.

Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kort sammendrag på engelsk. Oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk.

HELA3900, HELM3900 eller HELV3900 er siste eksamen til mastergraden i helseledelse. Studentene melder seg til eksamen på Studentweb og i tillegg til instituttet på eget skjema. Sammen med oppmeldingen pdf-fil som skal leveres på Inspera (for plagiatkontroll). Oppgaven skal leveres innen 1. desember i høstsemesteret, som er siste semester i studentens utdanningsplan.

Læringsutbytte

Etter fullført emne og bestått masteroppgave skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • kunne redegjøre for ulike vitenskapelige metoder og kilder innen relevant fagområde
 • kunne vise innsikt i temaet for masteroppgaven

Ferdigheter:

 • kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • kunne vurdere valg av studiedesign og forskningsmetode som er best egnet for å besvare problemstillingen
 • kunne bearbeide og analysere data
 • kunne identifisere og diskutere forskningsetiske problemstillinger, både i forbindelse med forskning generelt og i egen oppgave spesielt
 • kunne framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer

Generell kompetanse:

 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Veiledning individuelt eller med medstudent dersom en skriver samme oppgave., 2 seminar i løpet av emnet.

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Presentasjonen er åpen for alle. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering hvor masterstudenten og sensorene er til stede. Denne varer inntil 1 time.

Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Etter muntlig eksamen kan den foreløpige karakteren forbli den samme, eller justeres én karakter opp eller ned. Hvis to studenter skriver sammen, er den muntlige høringen individuell. Studenten(e) gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes ikke muntlig eksamen. Ved karakteren F (ikke bestått) kan en ny eller omarbeidet oppgave leveres til sensur èn gang til. I samråd mellom emneansvarlig, veileder og student settes ny innleveringsfrist, inntil seks måneder frem i tid.

Studenter som har fått bestått karakter på masteroppgaven, har ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i helseledelse. Studenten må ha bestått samtlige obligatoriske emner som inngår i masterprogrammet før levering av masteroppgaven.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU