course-details-portlet

DRA2000 - Bacheloroppgave i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen 30 minutter

Faglig innhold

Studenten skal få innsikt i tekst- og skriveforståelse, informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema. I arbeidet med oppgaven skal studenten arbeide selvstendig og vise faglig fordypning og god presentasjon av valgt tema.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- inngående kunnskap om et selvvalgt tema
- kunnskap om gjennomføring av et vitenskapelig arbeid

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- selvstendig planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til et selvvalgt tema og pensum
- utvikle en akademisk tekst
- presentere og begrunne egne funn, analyser og konklusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, veiledningsseminarer og individuell veiledning. Studenten vil få veiledning og tilbakemelding på prosjektbeskrivelse, disposisjon og tekstutkast.

Gjennom veiledningsseminar og individuell veiledning skal studenten utarbeide en problemstilling,og vurdere kilder og litteratur til selvvalgt pensum. Seminarene vil organiseres etter hva som er mest hensiktsmessig ut fra studentenes temavalg.

Obligatoriske aktiviteter:
- Det er obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesningen til emnet.
- Studenten skal i løpet av uke 4 levere en skriftlig temaformulering for arbeidet med bacheloroppgaven.
- Studenten skal med utgangspunkt i temaformuleringen levere en prosjektbeskrivelse på minimum to A4-sider. Frist for innlevering er uke 6.
- Prosjektet skal presenteres muntlig, og studenten skal gi respons på andres presentasjoner.
- Studenten skal ha minimum to møter med veileder i løpet av skriveprosessen.
- Selvvalgt pensum omfatte litteratur som er relevant for arbeidet, og skal legges frem til kommentar i seminar eller hos individuell veileder. Obligatorisk selvvalgt pensum skal inngå i litteraturlisten når oppgaven leveres. Litteraturlisten trenger ikke å være begrenset til det selvvalgte pensumet.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesning
  • Innlevering av temaformulering
  • Prosjektbeskrivelse
  • Muntlig presentasjon av eget prosjekt og tilbakemelding på medstudenters presentasjoner
  • Pensumliste
  • Minimum to møter med veileder

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter, og en justerende muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven, og gi en egenvurdering av arbeidet.
Omfanget på oppgaven skal være på 6000-8000 ord.
Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt, og en ny bacheloroppgave må ha en helt ny problemstilling. Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i drama og teater og minimum avlagte 90 studiepoeng i drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 1200 sider. Av dette utgjør felleslitteraturen ca. 300 sider, mens minimum 900 sider utgjør et selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2017 15.0 01.09.2019
KM2000 15.0 01.09.2019
DRA2100 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU