course-details-portlet

DRA2000 - Bacheloroppgave i drama og teater

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Studenten skal få innsikt i tekst- og skriveforståelse, informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri samt vurdering av forskning og metode inn et faglig relevant tema. I arbeidet med oppgaven skal studenten arbeide selvstendig og vise faglig fordypning og presentasjon av det valgte tema.

Bacheloroppgaven kan skrives individuelt eller i par. Skrives den i par, skal den enkelte kandidats bidrag kunne identifiseres, og det skal være individuell muntlig. Kandidatene får individuell karakter.

Bacheloroppgaven i drama og teater kan ta utgangspunkt i praksis. Dette kan være studentenes egen praksis gjennom studiet eller utenfor. Det kan også være annen faglig relevant praksis, innen scenekunst, drama- og teaterpedagogikk eller annen anvendt teaterpraksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

 • inngående kunnskap om et selvvalgt tema
 • kunnskap om gjennomføring av et vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til et selvvalgt tema og pensum
 • utvikle en akademisk tekst - presentere og begrunne egne funn, analyser og konklusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og individuell veiledning. Studenten vil få veiledning og tilbakemelding på prosjektbeskrivelse, disposisjon og tekstutkast. På seminarer og individuell veiledning utarbeider studenten problemstilling og vurderer kilder og litteratur til selvvalgt pensum. Seminarene vil organiseres etter hva som er mest hensiktsmessig ut fra studentenes temavalg.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Oppmøte på introduksjonsforelesningen og seminarene.
 • Tre skriftlige innleveringer: 1. Tema for oppgaven 300 ord (3.uke), 2. Prosjektbeskrivelse 800-1000 ord (5.uke), 3. Pensum (7.uke)
 • Muntlig presentasjon av eget prosjekt og tilbakemelding på medstudenters presentasjoner.
 • Minimum to møter med veileder i løpet av skriveprosessen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesningen og seminarene
 • Tre skriftlige innleveringer
 • Muntlig presentasjon av eget prosjekt og tilbakemelding på medstudenters presentasjoner
 • Minimum to møter med veileder

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter, og en justerende muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven, og gi en egenvurdering av arbeidet. Omfanget på oppgaven skal være på 6000-8000 ord. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt, og en ny bacheloroppgave må ha en helt ny problemstilling. DRA2000 har kun undervisning og veiledning i vårsemesteret.

Hvis bacheloroppgaven skrives i par, skal hver av de individuelle bidragene være på 6000-8000 ord.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i drama og teater og minimum avlagte 67,5 studiepoeng i drama og teater, hvorav DRA2003 Metoder i drama og teaterforskning må være fullført.

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 1200 sider. Av dette utgjør felleslitteraturen ca. 300 sider, mens minimum 900 sider utgjør et selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2017 15.0 HØST 2019
KM2000 15.0 HØST 2019
DRA2100 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU