course-details-portlet

BSOL2200 - Organisasjonspsykologi og ledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Hensikten med faget er å gi innsikt i samspillet mellom arbeidstakeren som individ og den konteksten som organisasjonen utgjør.
Faget introduserer organisasjonspsykologi som fagfelt, og vil gi en grunnleggende innføring i psykologiske prosesser. Det vil spesielt legges vekt på hvilke implikasjoner kunnskap fra psykologien kan ha i forhold til ledelse i organisasjoner.
Faget vil introdusere grunnleggende temaer fra det psykologiske fagfeltet som persepsjon, emosjoner, personlighet, motivasjon og læring, samt betydningen av disse i en organisasjonskontekst. Videre, så vil faget introdusere sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet som forholdet mellom arbeid-hjem, rekruttering, reaksjoner på omstilling og miljø/bærekraft i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kunne gjøre rede for ulike psykologiske perspektiver i organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kunne kritisk reflektere omkring ulike psykologikse perspektiver og derers implikasjoner i organisasjonspsykologi og ledelse.

Generell kompetanse
Innsikt i og forståelse for psykologiske perspektiver i organisasjons- og ledelsesfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger og grupperefleksjon.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Privatister (ØAPRIV)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kaufman, G. Kaufman, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget (5. utg.). Et utvalg av artikler/bokkapitler (pensumlitteratur) som vil bli annonsert ved studiestart og gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG2200 7.5 01.08.2013
PSY2019 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU