course-details-portlet

BSOL2200 - Organisasjonspsykologi og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Hensikten med faget er å gi innsikt i samspillet mellom arbeidstakeren som individ og den konteksten som organisasjonen utgjør. Faget introduserer organisasjonspsykologi som fagfelt, og vil gi en grunnleggende innføring i psykologiske prosesser. Det vil spesielt legges vekt på hvilke implikasjoner kunnskap fra psykologien kan ha i forhold til ledelse i organisasjoner. Faget vil introdusere grunnleggende temaer fra det psykologiske fagfeltet som persepsjon, emosjoner, personlighet, motivasjon og læring, samt betydningen av disse i en organisasjonskontekst. Videre, så vil faget introdusere sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet som forholdet mellom arbeid-hjem, rekruttering og reaksjoner på omstilling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kunne gjøre rede for ulike psykologiske perspektiver i organisasjon og ledelse.

Ferdigheter

Kunne kritisk reflektere omkring ulike psykologiske perspektiver og deres implikasjoner for organisasjonspsykologi og ledelse.

Generell kompetanse

Innsikt i og forståelse for psykologiske perspektiver i organisasjons- og ledelsesfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger og grupperefleksjon.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Kursmateriell

Kaufman, G. Kaufman, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget (5. utg.).

Et utvalg av artikler/bokkapitler (pensumlitteratur) som vil bli annonsert ved oppstart av faget og gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG2200 7.5 VÅR 2013
PSY2019 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 15.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU