BSOL2200 - Organisasjonspsykologi og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Hensikten med faget er å gi innsikt i samspillet mellom arbeidstakeren som individ og den konteksten som organisasjonen utgjør.

Faget introduserer organisasjonspsykologi som fagfelt, og vil gi en grunnleggende innføring i psykologiske prosesser. Det vil spesielt legges vekt på hvilke implikasjoner kunnskap fra psykologien kan ha i forhold til ledelse i organisasjoner.
Faget vil dekke emner som
- Organisasjonspsykologi som fagfelt
- Personlighet
- Persepsjon
- Konflikthåndtering og gruppedynamikk
- Stress og emosjoner
- Organisasjonsendring
- Arbeidsmiljø og mobbing
- Motsetninger mellom arbeid og hjem

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kunne gjøre rede for ulike psykologiske perspektiver i organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kunne kritisk reflektere omkring ulike psykologikse perspektiver og derers implikasjoner for organisasjonspsykologi og ledelse.

Generell kompetanse
Innsikt i og forståelse for psykologiske perspektiver i organisasjons- og ledelsesfaget.

Læringsformer og aktiviteter

Plenumsforelesninger og grupperefleksjon.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Privatister (ØAPRIV)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kaufman, G. Kaufman, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget (4. utg.). Et utvalg av artikler/bokkapitler (pensumlitteratur) som vil bli annonsert ved studiestart og gjort tilgjengelig på It¿s learning og/eller som kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ORG2200 7.5 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.