course-details-portlet

BR100121 - Matematikk og statistikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, eksponentialfunksjoner og logaritmer, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger, funksjoner av flere variable, analysefeil i laboratorier, sannsynlighetsregning, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, beskrivende statistikk, konfidensintervall, hypotesetesting og lineær regresjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om god regneteknikk
 • har kunnskap om matematisk logisk tenkemåte
 • har kunnskap om bruken av matematiske beregninger
 • har kunnskap om analysefeil i laboratoriearbeid
 • har kunnskap om begrepene riktighet og presisjon
 • har kunnskap om sannsynlighetsberegninger
 • har kunnskap om stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger
 • har kunnskap om begrepet konfidensintervall
 • har kunnskap om begrepet hypotesetesting
 • har kunnskap om begrepet lineær regresjon

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre beregninger på og omforminger av matematiske uttrykk med symboler og tall
 • kan presentere eksperimentelle data grafisk og ved nøkkeltall
 • kan behandle lineære funksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og derivere disse
 • kan beregne integral og løse enkle differensiallikninger
 • kan derivere funksjoner av flere variable og finne det totale differensialet
 • kan utføre grunnleggende sannsynlighetsberegninger
 • kan velge sannsynlighetsmodeller og utføre beregninger på disse
 • kan beregne konfidensintervall for forventning
 • kan utføre hypotesetester om forventning
 • kan beregne den lineære regresjonslinjen og korrelasjonskoeffisienten

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan bruke matematikk, statistikk og sannsynlighetsregning til å forstå beregninger på måleresultat og selv videreformidle måleresultater
 • skal ha en forståelse for matematikk, statistikk og sannsynlighet som basis for videre studier

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger inklusive øvinger i Excel regneark.

Obligatoriske aktiviteter

 • Digitale regneøvinger

Mer om vurdering

De obligatoriske arbeidskravene består av fem digitale regneøvinger som alle må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen:

 1. Godkjent kalkulator: Casio fx-82EX, Casio fx-82ES PLUS, HP30S, Citizen SR270X, Aurora Scientific Calculator fc582
 2. Gyldendals formelsamling i matematikk for videregående skole eller tilsvarende

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag og Bachelor i bioteknologi, Ålesund.

Kursmateriell

Gulliksen, T., Hashemi, A.M. og Hole A., Matematikk i praksis, Universitetsforlaget, 2010

Helbæk, M, Statistikk for kjemikere, Fagbokforlaget, 2016

Gyldendals formelsamling i matematikk for videregående skole eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 0
G317 Gnisten/Fagskolen 0
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 19.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G317 Gnisten/Fagskolen 1
G132 Gnisten/Fagskolen 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU