course-details-portlet

BI3067 - Akvakulturøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Det forventes fortsatt vekst i akvakultur, både nasjonalt og internasjonalt. Betydningen av akvakultur for produksjon av mat vil trolig øke, og det vil medføre økende fokus på miljøinteraksjoner i akvakultur. I Norge og Europa vil trolig det meste av veksten skje i sjøbaserte systemer, og akvakulturproduksjon må derfor organiseres innenfor det marine økosystemet uten negative miljøeffekter. Dette kurset vil gi en forskningsbasert forståelse av utviklingstrekk i sjøbasert akvakultur, med fokus på miljømessige, teknologiske og biologiske utfordringer som må løses for å sikre en bærekraftig utvikling av akvakultursektoren. Kurset vil behandle utfordringer ved vekst av akvakultursektoren, generell marin økologi, vanntransportmodeller, avfall fra fiskeoppdrett, genetiske interaksjoner, parasitt dynamikk knyttet til fiskeoppdrett, sykdomsspredning, introduksjon av fremmede arter, kunstig rev problematikk, kystsone planlegging og nye bærekraftige fôrråstoffer. Hovedfokus i kurset vil være på sjøbasert akvakultur og miljøaspekter knyttet til det. Men integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) og betydningen av økologisk forståelse av akvakultur vil også bli behandlet. Digitalisering og automatisering vil få økende betydning i framtiden, og sammen med bærekraftsaspekter og hvordan sjøbasert havbruk kan oppfylle FNs bærekraftsmål vil også bli nbehandlet. .

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidatene skal forstå økologiske interaksjoner mellom sjøbasert akvakultur og det marine miljøet, inklusive forhold knyttet til akvakulturinstallasjoner, drift av sjøbasert oppdrettsanlegg, mulige genetiske interaksjoner av fiskeoppdrett, spredning av parasitter og bruk av fôrressurser.
 • Kandidatene skal få forståelse av bærekraftig utvikling av framtidig akvakultur og forståelse av prinsippene for hvordan akvakulturproduksjon skal utvikles innenfor økologiske rammer, og hvilke flaskehalser som er kritisk for en slik utvikling.
 • Han/hun skal forstå betydningen av digitalisering og automatisering, og videre forstå hvordan akvakultur sektoren kan oppfylle spesifikke FNs bærekraftsmål, både for norsk og internasjonal akvakultur produksjon.

Ferdigheter:

 • Kandidatene skal kunne beskrive prinsipper interaksjoner mellom miljø og akvakultur, og forstå framtidige trender i akvakultur.

Generell kompetanse:

 • Kandidatene skal ha god kunnskap om helhetlige løsninger for planlegging og drift av sjøbasert akvakulturanlegg.
 • Han/hun skal forstå dynamikken i det marine økosystemet, samt læringsformer og aktiviteter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer

Gruppearbeid med diskusjon i plenum

Eksksursjon og bedriftspresentasjoner til aktører i sjøbasert havbruk : 3 dager

Gruppearbeid over spesifikke emner med presentasjon for medstudenter: 10 dager arbeid inkludert presentasjon for medstudenter ( obligatoriske oppgaver)

Gruppearbeid og presentasjon må godkjennes før eksamen

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent oppgave og presentasjon

Mer om vurdering

Gruppearbeidet inkluderer presentasjon for dine medstudenter. Oppgaven med den inkluderte presentasjonen må være bestått for å kunne gjennomføre den avsluttende skriftlige eksamen. Den avsluttende eksamen gir den endelige totalkarakteren.

Ved ikke bestått eller ny eksamen kan avsluttende skriftlig eksamen avlegges på nytt, også i det semesteret emnet ikke undervises. Utenom undervisningssemesteret er det mulig at eksamen gjennomføres som muntlig i stedet for skriftlig.

Eksamensspråk: Engelsk eller norsk

Kursmateriell

oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi/Havbruk
 • Akvakulturteknologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 64
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU