course-details-portlet

BBOA3015 - Bærekraftsrapportering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Regulering og håndheving knyttet til bærekraftsrapportering, lovkrav, rapporteringsstandarer og rapporteringspraksis

Regnskapspraksis og rapporteringskvalitet knyttet til bærekraft og samfunnsansvar

Bruk av og etterspørsel etter bærekraftsrapportering og samfunnsansvarsrapportering

Beskrivelse av etiske utfordringer innenfor næringsliv, forvaltning og rapportering

Verifisering av bærekraftsrapportering

Informasjonsverdien av bærekraftsrapportering

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal ved fullføring

 • Ha inngående innsikt i formålene med bærekraftsrapportering og hvilke kvalitetskrav som foreligger for brukernyttig informasjon. Dette inkludert vesentlighet og sammenhenger mellom og forskjeller i rapportering om organisasjonsinterne og eksterne effekter
 • Ha kunnskap om rapporteringskrav og frivillige rapporteringsstandarder
 • Ha avansert kunnskap om rapporteringspraksis for pålagt og frivillig bærekraftsrapportering, inkludert rapporteringskvalitet og overholdelse av regler
 • Ha innsikt i verifisering av bærekraftsrapportering
 • Ha kunnskap om faktorer som påvirker en organisasjons rapporteringsatferd, inkludert virkninger av reguleringer og håndheving, samt innsikt i etterspørsel og bruk av bærekraftsrapportering fra relevante interessenter.

Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring kunne

 • Bidra til planlegging, gjennomføring og videreutvikling av organisasjoners bærekraftsrapportering for å overholde reguleringer og gi brukernyttig informasjon for etterspørselsformål
 • Gjennomføre prosesser med identifikasjon og analyse av vesentlige eksterne og bedriftsøkonomiske effekter knyttet til samfunnsansvar og bærekraft
 • Vurdere organisasjonens interne kontroll og annen kritisk infrastruktur for gjennomføring av bærekraftsrapportering
 • Bidra til planlegging og utføring av verifisering av bærekraftsrapportering
 • Kunne ta beslutninger basert på informasjonen fra en organisasjons bærekraftsrapportering.

Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring:

 • Ha tilstrekkelig teoretisk og praktisk kompetanse til å kunne holde seg oppdatert på den løpende faglige utviklingen innenfor bærekraftsrapportering, -regulering og -verifisering
 • Kunne utveksle faglige synspunkter og erfaringer med og formidle sentralt fagstoff til andre innen fagområdet, profesjonen og andre interessenter
 • Kunne ta del i samfunnsdebatten om hvordan bærekraftsrapportering kan bidra til bevisstgjøring og atferdsendring i retning av bærekraftig utvikling, samt i hvilken grad rapporteringspraksis er egnet til dette og hvordan hensiktsmessig rapportering kan sikres
 • Ha evne til å bruke etiske perspektiver for å nyansere forståelsen av organisasjonens samfunnsansvar, hvilke bedriftsøkonomiske og eksterne effekter det er vesentlig å rapportere og hvordan dette kan formidles i rapporteringen
 • Kunne reflektere kritisk om vesentlige forhold knyttet til relevans og pålitelighet ved rapportering, regulering og verifisering av bærekraftsinformasjon, inkludert transparens, informasjonskilder, benyttede forutsetninger og rapporteringsprinsipper, samt brukernytten av rapporteringen for dens formål

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil benytte seg av forelesninger og gjesteforelesninger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Andre kalkulatorer som tillates i emnet er: Casio FC-100V,Texas Instruments og BAII Plus.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Emnets studemateriell vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 40
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU