Hva lærer jeg?

Bachelor i geologi - Trondheim

Hva lærer du?


Geologi er læren om Jorda, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen for 4.6 milliarder år siden og fram til i dag. På dette studiet lærer du om prosessene som pågår i jordas indre og på jordoverflaten, og om mineraler, bergarter, fossiler og løsmasser. 

På studiet lærer du metoder for innsamling og tolking av geologiske data. Til dette trenger du både praktisk og teoretisk innsikt. Stadig flere analyser gjøres ved hjelp av avanserte instrumentering- og modelleringsverktøy. Emner i matematikk, statistikk, informasjonsteknologi, kjemi og fysikk gir deg det teoretiske grunnlaget du trenger for å utføre analysene. Praktisk erfaring får du gjennom ekskursjoner og øvinger i laboratoriet og i felt.

I studieprogrammet inngår flere emner innenfor informasjons- og datateknologi, for eksempel geografisk informasjonsbehandling (GIS). Digital kompetanse er viktig i de fleste arbeidsoppgavene for en geolog.

På våren i andre studieår velger du en spesialisering. Du kan velge mellom tre studieretninger:


Feltkurs

På geologi har du feltundervisning og ekskursjoner både i Norge og i utlandet. Dette er en nødvendig og spennende måte å lære om naturen og om de geologiske prosessene, og er svært populært blant studentene. Feltundervisning inngår i hvert studieår. 

Under geologisk feltarbeid vil du undersøke forskjellige bergartstyper og prosessene som dannet dem. Du vil få bruk for all kunnskapen du har lært deg, gjennom observasjoner og tankeprosesser som ikke kan læres i et klasserom.

Du vil lære en arbeidsform og tenkemåte som er særegen for geologi, og som vil komme til nytte uansett hvilken retning du velger. Skriveferdigheter og presentasjonsteknikk vil forbedres gjennom presentasjoner av observasjoner og ved å skrive feltrapporter. Feltundervisningen og ekskursjonene legges opp slik at du får besøke utvalgte områder og aktuelle anlegg av interesse for studiene.


FNs bærekraftsmål

Geologi gir deg grunnleggende kunnskap om hvordan du kan utnytte jordas ressurser med minst mulig skade for miljøet.

Bærekraftsmål nummer 6  Bærekraftsmål nummer 12  Bærekraftsmål nummer 13  Bærekraftsmål nummer 15