Studiets oppbygning

Bachelor i ergoterapi

Studiets oppbygning

Nasjonale retningslinjer for ergoterapiutdanning sier noe om hvilke kompetanseområder som studiet skal inneholde. Studieårene består hovedsakelig av følgende tema:

Første studieår

 • Ergoterapiens sentrale aktivitetsteorier og -modeller
 • Aktivitetsvitenskap
 • Aktivitetsanalyse, samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser, mestring og betydning av hverdagslivets aktiviteter
 • Prinsipper for universell utforming og individuell tilrettelegging, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler
 • Basiskunnskap om kroppens struktur, funksjon og utvikling (anatomi og fysiologi, psykologi), kommunikasjon og etikk
 • Ergoterapiens historie og egenart, ergoterapeutens roller og oppgaver, helse- og sosialpolitikk.

I første studieår inngår også Examen philosphicum (ex. phil)

Andre studieår

 • Helsefremming og forebygging, habilitering, rehabilitering, behandling for å oppnå aktivitet, helsefremming og tilhørighet i kommunen, i utdanning og arbeidsliv
 • Sykdomslære og aktivitetsutfordringer, klinisk resonering og ergoterapiprosess, kunnskapsbasert praksis, tilrettelegging av aktivitet og omgivelser og tverrfaglig samarbeid
 • Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer, kunnskap om hvordan ulike psykiske utfordringer kan påvirke hverdagen, aktivitetsutførelse og deltakelse. Kan planlegge behandling individuelt og i gruppe gjennom å tilpasse og gradere aktiviteter.
 • Ergoterapeutiske arbeidsprosesser og metoder

Tredje studieår

 • Fagutvikling, innovasjon, kreative og problemløsende strategier som prosjektarbeid og -ledelse for å bidra til å løse samfunnsutfordringer
 • Folkehelse, global helse, sosial ulikhet i helse, inkluderende og diskriminerende forhold på samfunnsnivå, nasjonalt og globalt
 • Teknologiforståelse
 • Kunnskapsutvikling (vitenskapsteori og -metoder)
 • Bacheloroppgave med fordypning i valgbart tema innen ergoterapi

Praksis

Praksis er en viktig del av bachelor i ergoterapi. Praksisstudiene er den delen av studiet hvor du lærer å planlegge, gjennomføre og evaluere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse.

Praksisstudiene gir deg opplæring i ergoterapifaget og foregår i samarbeid med pasienter og ansatte på praksisstedet. NTNU sørger for praksisplass til deg. I første semester har studentene en kort observasjonspraksis for å få et innblikk i yrket. Det er en lengre veiledet praksis i hvert studieår. Ergoterapeututdanningen benytter et stort geografisk område med praksisplasser, dermed må studenter påberegne å reise og/eller leie midlertidig bosted på praksisstedet.

Se for øvrig Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Utenlandsopphold

Som student på bachelor i ergoterapi ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. NTNU har avtaler med institusjoner i mange deler av verden. Ta kontakt med internasjonal koordinator i Trondheim eller på Gjøvik så tidlig som mulig hvis du synes dette høres interessant ut.

Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Ergoterapeututdanning finnes dessverre ikke på mange av disse stedene, og det kan være lurt å ta kontakt med internasjonal koordinator ved studieprogrammet for å vite hvilke muligheter du har. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.

Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 

Veiledning og hjelp

Studieveileder kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på NTNUs temaside om utveksling

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan