Hva lærer jeg

Bachelor i ergoterapi

Hva lærer du?

To ergoterapistudenter prøver kjøkkenutstyr for rullestolbruker, mens fire andre observerer i bakgrunnen.
Foto: Ole Ekker / NTNU

Vil du bidra til å fremme inkludering og deltagelse for mennesker i alle ulike faser av livet, og skape bærekraftige helsetjenester? Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør aktivitet på ulike arenaer med utgangspunkt i hva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe. Du legger vekt på hverdagsmestring og rehabilitering, og bruker teknologi slik at personer kan mestre hverdagen og bo i eget hjem.

Ergoterapeuter arbeider på samfunnsnivå og med enkeltmennesker i alle aldersgrupper og bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Ikke alle mennesker er i stand til å utføre gjøremål og aktiviteter som er viktig for dem i hverdagen. Ergoterapeutene jobber for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktive i lek, læring, arbeid og hverdag i ulike omgivelser.

Ergoterapi omfatter innsats på tre områder:

  • enkeltmenneskets mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  • tilrettelegging av aktivitet i lek, læring, arbeid og hverdag
  • tilpasning av omgivelser med velferdsteknologi, universell utforming og boligtilpasning

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Læringsaktivitetene for ergoterapistudentene fordeles mellom undervisning for hele kullet, gruppebaserte aktiviteter og egenstudier. Læringsaktiviteter kan også foregå utenfor campus på eksterne arenaer og med eksterne forelesere på campus.

På bachelor i ergoterapi vil du møte ulike læringsformer som for eksempel gruppeoppgaver, problembasert læring, teambasert læring, simulering, seminarer, bruk av digitale læremidler, ferdighetstrening, selvstendig arbeid, praksisstudier, undervisning for hele kullet samt gjennomføring av eksamen. 

Minimum 30 uker av studiet omfatter praksisstudier i kommune- og spesialisthelsetjenestene, og på andre arenaer der ergoterapeuter arbeider.

Forventet arbeidsinnsats

Bachelor i ergoterapi er et heltidsstudium og studentenes forventede gjennomsnittlige arbeidsinnsats er mellom 40-42,5 timer pr uke. Det inkluderer alle læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser.


Læringsutbyttebeskrivelsene er i samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for ergoterapiutdanning.