Demensomsorg

Videreutdanning

Demensomsorg

– Studiets oppbygging

Studentene skal tilegne seg kunnskap om demens som sykdom og kunnskap om hvordan omsorgen for denne gruppen kan utføres. Etter endt utdanning kan de aktivt kan være med i planlegging, tilrettelegging og utvikling av tilbudet for pasientgruppen, samt bidra til utvikling av fagområdet.

Studiet er bygd opp av tre hovedemner:

  1. Demens som sykdom og livserfaring, samt etiske dilemmaer
  2. Personsentrert omsorg for personer med demens
  3. Endringsarbeid

Undervisningen vil bli organisert i blokker 2-4 dagers samlinger 3-4 ganger i løpet av høstsemesteret.

Arbeids- og undervisningsform

I tillegg til forelesinger vektlegges studentaktive metoder. Simulering som pedagogisk metode benyttes for å opparbeide kompetanse i komplekse situasjoner. Utdanningen inneholder ikke praksis, men det forutsettes at studentene gjør aktivt bruk av egne praksiserfaringer i undervisningen og i oppgaveskriving.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan