Innsyn i dokumenter ved NTNU

Innsyn i dokumenter ved NTNU

NTNUs saksdokumenter er offentlige dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, jf. offentlighetsloven §3. Det betyr at NTNUs saksdokumenter, inkludert all post til og fra NTNU, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i NTNUs saksdokumenter etter offentlighetsloven. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli sladdet før det evt. gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens personlige forhold er alltid taushetsbelagte.

NTNU er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. Offentlig journal gir en oversikt over korrespondanse til og fra NTNU og intern korrespondanse mellom NTNUs enheter. Den offentlige journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Se nettsiden «Offentlig journal» for tilgang til NTNUs elektroniske journal

Spørsmål om tilgang til eldre offentlige journalopplysninger rettes til postmottak@ntnu.no

Bestilling av  dokumenter kan gjøres direkte fra den elektroniske journalen eller via e-post:
E-post til postmottak@ntnu.no

For bistand i forbindelse med ønske om innsyn gjelder veiledningsplikten iht. forvaltningsloven § 11.

For parter i en sak gjelder rett til innsyn iht. forvaltningsloven § 18.

Innsynsforespørselen vil bli behandlet så snart som mulig og senest innen fem arbeidsdager etter at bestillingen er mottatt. Dokumentene sendes til bestiller på e-post.

Ved avslag på innsynsforespørel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget, jf. offentlighetsloven § 31. En slik begrunnelse skal gis skriftlig innen ti arbeidsdager etter at kravet ble mottatt.

Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offentlighetsloven § 32.

Krav om begrunnelse eller klage på avslag om innsyn stiles til organisasjonsdirektøren ved NTNU og sendes som postmottak@ntnu.no, faks til 73 59 53 10, eller postadresse NTNU, 7491 Trondheim