Forskning musikkvitskap

Institutt for musikk

Forskning - musikkvitskap


Tone Åse holder foredrag.
Forskingskonsert på Dokkhuset. Foto: Lena Knutli

Ved musikkvitskap blir det forska både på det musikkhistoriske og etnomusikologiske feltet, på populærmusikk, filmmusikk, opera, vokaltradisjonar og musikk i ulike tverrfaglege perspektiv. Dette betyr at så vel teoretiske som metodiske innfallsvinklar varierer, frå kjeldestudium og analysar til det multimediale og praksisnære.

Musikkvitskap har gjennom sine fagtilsette ei internasjonal kontaktflate som inkluderer medverknad i ulike fagnettverk, prosjekt og internasjonale publikasjonar. At dei tilsette har røter i fem ulike nasjonar er med på å styrkja dei internasjonale perspektiva også i forskingsverksemda.

Viss du er interessert i ein ph.d. innanfor musikkvitskap, ta kontakt med studieprogramleiar.

Luft

Programrådet for musikkvitskap

Instrument og utstyr

Instrument og utstyr


Instrument og utstyr som blir brukt ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett knytta til instituttet.

Universitetsbiblioteket si fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd

Lars Karlsson og Øivind Farmen

Lars Karlsson og Øivind Farmen

YouTube: Annas visa med Lars Karlsson og Øivind Farmen, Fjärås oktober 2013. 

Trondheim Voices & Batagraf

Trondheim Voices & Batagraf

YouTube: On Anodyne (Jon Balke) med Trondheim Voices & Batagraf, Molde 5. mars 2015.

Håvard Lund & Vigleik Storaas

Håvard Lund & Vigleik Storaas

Vimeo: Live i Store Studio. Håvard Lund og Vigleik Storaas, Bodø 25. mars 2011.

Norsk musikkarv

Norsk musikkarv

Forskningsprosjektet Norsk musikkarv

Norsk musikkarv skal bevare og formidle kulturarven av musikk etter norske komponistar. Det omfattar vern og digitalisering av kildematerialet, forskning, edisjon og formidling av kvalitetsnotar og innsikt til musikklivet.

Målet er at musikkarven takast vare på og gjerast tilgjengeleg for musikarar og orkester.

For meir informasjon om dette, kontakt Ståle Kleiberg.