Masteroppgaver

Masteroppgaver

 

OBS! Alle masteroppgaver fra Master i eiendomsutvikling og -forvaltning vil legges inn i programmet "Brage", som gir tilgjengelighet på nett. Unntak er oppgaver som er båndlagt, eller der studenten ikke ønsker digital tilgang.


Masteroppgaver 2019

2019


Student: Ahmaxhekaj, Egzona Lulaj

Boligutvikling og boligprisene på Øvre Romerike etter vedtaket om Gardermoen som hovedflyplass

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Almendingen, Terje.

Verdiskaping i tidligfase byggeprosjekter - En teori og case studie

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Aspenes, Jørgen W.

Offentlige krav og insentiver for en bærekraftig BAE-næring

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Aurstad, Bendik

Typiske årsaker som hindrer utvikling av eiendom avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Barstad, Christin

Internhusleie i kommunesektoren - Har innføring av internhusleie hatt effekt på eiendomsforvaltningen?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Berg, Emily; Øhrn, Anniken

Evaluering av sengetun i sykehus - En casestudie av St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold Kalnes

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Berger, Lars

Leietakers måloppnåelse ved flytting til nye lokaler

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Bogevik, Jorunn

Livssykluskostnader (LCC) i offentlige byggeprosjekter – hvordan ligger vi an?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Breiby, Josefine

Hvordan skape attraktivitet i et tettsteds sentrum? En kvalitativ casestudie av Skarnes i Sør-Odal kommune

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Damberg, Anders

Kva skal til for at fleire av innbyggarane i ubalanserte eller stagnerande bustadmarknader i distrikta får realisert bustaddraumen sin?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Dybvik, Morten

Hvordan påvirker kjøpesenterbestemmelsen utviklingen av handel i Harstadområdet? — med henvisning til rikspolitisk bestemmelse, vedtatt i 2008, samt "Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024"

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Dyrstad, Heleen og Østerås, Silje

Økt fokus på strategisk arealforvaltning i forsvarssektoren - en kilde til gevinstrealisering?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Febjør, Elisabeth; Schei, Petter

BREEAM-NOR - et viktig aspekt for norske leietakere? I hvilken grad påvirker BREEAM-NOR sertifiseringene very good og excellent leietakers valg av kontorlokale og deres betalingsvilje?"

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Fossheim, Terje Kjetil

Byggefeil i nybygg - årsak og ansvar

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hilt, Gine C. Ulvan

Ledighet i eksisterende kontorbygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hjelle, Lin Christin Standal

Kan digitale arbeidsplasser bidra til økt arealeffektivitet og bedre brukskvalitet?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hæhre, Anne

Verdien av en miljøvennlig eiendomsutvikling for boligkjøpere

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Håland, Steinar

Rammeavtaler – Kvalitative tildelingskriterier

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Indergård, Kaja

Drivere og barrierer ved bruk av BREEAM-NOR - Hvilke drivere og barrierer møter aktørene ved bruk av BREEAM-NOR i prosjekter?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Johnsrud, Anders; Nyseter, Jeanette

Best Value Procurement - et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Klemp, Alexander

Vedlikeholdsstrategier i kommunal sektor: fra verdireduserende til verdibevarende vedlikehold

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Lindtveit, Steffan

Airbnb og norsk husleierett - en vurdering av partenes rettslige stilling

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Mjøs, Audun

Hva er en god utbyggingsavtale?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Nakstad, Simen; Engebakken, Fredrik

En undersøkelse av rehabilitering av ekisterende bygg i et bærekraftig perspektiv

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Nerheim, Halvor

Industriell boligproduksjon

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Nordli, Jørgen

Bruk av moduler i boligprosjekter - Hvordan ser byggherrer på bruk av moduler i boligprosjekter?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Rygg, Anniken

Symjehallen - funksjonell, varig og vakker? Ei analyse av berekraft-perspektiv i plan- og gjennomførings-prosessar i offentlege symjehallprosjekt

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Røkke, Morten

En driftsleders dilemma når kommuneøkonomien skranter – barn mot eldre – skoler mot sykehjem

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Skaarseth, Stine

Eiendomsutviklernes rolle og ansvar i sampillet mellom det grønne skiftet og det digitale skiftet - en studie av smarte bygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Masteroppgaver 2018

2018


Student: Betten, Siril

Hva er avgjørende for at et eksisterende bygg kan transformeres til et Powerhouse?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Frøyen, Rita Ann Dybvik

To skoler. To konsepter. Ulike erfaringer

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hansen, Jarle

Internhusleie i Forsvarssektoren - Med kjernevirksomheten i sentrum

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hilden, Andrea

Brukskvalitet i skolebygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hurv, Ørjan

Vellykket steds- og byutvikling

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Kaksrud, Ole-Magnus

Kommunen - stor eller minimal påvirkning på boligprisene 

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Kleivene, Christian

Verdivurdering av utviklingseiendom i akkvisisjonsfasen

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Målsnes, Mina

Facility Management i miljøvennlege kontorbygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Olsen, Christian Reiff Højlund

Værdioptimering af erhvervsejendom

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Ringstad, Ingunn Marie

Hvordan blir IPD (Integrated Project Delivery) implementert i norsk kontraktsform/norske formål?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Sandvold, Ulrikke

Digitalisering og effektivisering av megleryrket 

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Sjøli, Geir

Bidrar byggherreforskriften § 12 til at sikkerheten ved fremtidige arbeider blir ivaretatt?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Skarseth, Tina Benedikte Flore

Eiendomsutvikling og bygging på dyrka mark 

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Smistad, Ingrid

Konseptutvikling av fremtidens eldreboliger

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Solheim, Anders Linge; Johansen, Andreas Ludvigsen

Fortetting i eksisterende bomiljø

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Solheim, Eline Hersoug

Erfaringer fra alternative boformer

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Thomassen, Morten; Thorset, Knut Olav

Hva er beste praksis for vedlikeholdsplanlegging i kommunal sektor?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Tragethon, Sondre

Tidligfasens påvirkning til en effektiv og vellykket reguleringsprosess

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Vestrum, Stein Erik

Dørmiljø på godt og vondt

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Visser, Hiske; Ahlstrøm, Torunn Lund

Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Wik, Hege

Lønnsomheten til grønne bygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Østnor, Torstein

Massivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Masteroppgaver 2017

2017


Student: Andersen, Marthe Sofie; Bonden, Karianne

Implementering av FM i tidligfase

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Bodsberg, Ellen Ingeborg

Vaktmesteren i kommunal eiendomsforvaltning - Et multicasestudie

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Breivik, Ingrid

Byutvikling i Bodø - En studie av bruk av lokaliseringsteori og medvirkning i utviklingen av en smart bydel i Bodø

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Budal, Elin Grete

Energy Performance Contracting (EPC) som virkemiddel for verdibevaring og bærekraft i offentlig bygningsmasse

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Fossum, Thorstein Magnus

Oppfordrer Plan- og bygningsloven til innovative miljøtiltak i reguleringsplanlegging, eller tar den knekken på dem?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Fuglesang, Anne

BIM i bruksfase - en kvalitativ kartleggingsstudie av status ved bruk av BIM i bruksfase

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Garcia, Resty Gonzales

The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Grov, Jon Haga

Infill - en egnet fortettingsstrategi?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Harborg, Emma

Kommuners praksis rundt bruk av utbyggingsavtaler - en studie om kostnadsfordeling av rekkefølgebestemmelser

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Holtmon, Kristin

Myndighetenes krav til arbeid på eksisterende bygninger - fra praksis til teori

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hårberg, Erlend

Kollektivårer og -knutepunkts påvirkning på tomteprisnivået i Trondheim

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Larsen, Carl Fredrik K.

Utfordringer ved grønne leieforhold i kontorbygg - En kvalitativ undersøkelse av barrierer og drivere ved grønne leieforhold

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Lilleengen, Kristin

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: McNeany, Jennifer

Utvikling og vern av kulturhistoriske bygninger i helsesektoren

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Melkvik, Julie

Transformasjon av næringsbygg til bolig - en case-studie

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Mittet, Madeleine

Samfunnsøkonomisk analyse av energieffektive bygninger

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Mjøsund, Natalia Ardanari

Strategy to provide an optimal bus depot

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Nesteby, Anders

Potensiale for boligutvikling i Skøyenområdet

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Olsen, Andreas

Gode støtterom for aktivitetsbaserte arbeidplasser

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Spikkerud, Maren

Kvalitetsvurderinger ved akkvisisjon av eiendom

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Stensholt, Markus

Forutsigbarhet i reguleringsprosessen

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Stølen, Kristian

Oljefondets investeringsstrategi for eiendom i forhold til bransjenorm og konkurrerende statlige investeringsfond, et litteraturstudie

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Størseth, Marit Sofia Högquist

Hvordan sikre en vellykket kontorendring for brukeren? - En studie av hvordan endringsprosesser påvirker brukerens vurdering av free seating

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Tronstad, Ane

Grønne bygg, grønne brukere? I hvilken grad vektlegges brukeratferd for å oppnå ønsket miljøprestasjon i grønne bygg? -En casestudie av BREEAM-sertifiserte kontorbygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Tufto, Eli

Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Masteroppgaver 2016

2016


Student: Anfinsen, Jarle

Her får vi ingenting gjort

Studie av de utfordringene som møter private eiere av fredede bygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bakkehaug, Kenneth

Utfordringer og problemer ved innredning av kjellere

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Berg, Tore og Tollin, Stein

Eiendomsforvaltning i eiendomsfond- på strategisk nivå

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bjørnstad, Knut Andre

Brukertilfredshet i passivhusboliger og sammenlikning med boliger bygget etter TEK10 og TEK07

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bøifot, Andreas; Holck, Hans Henrik

Interessenthåndtering i eiendomsbransjen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Danbolt, Åse B.

Er det sammenheng mellom universell utforming og brukertilfredshet i høgskolebygg?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Frengen, Trine Strøm

Prissetting av boliger under utvikling

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Helgø, Turid

Tidsbruk i større private detaljreguleringer

- Hva kjennetegner reguleringsprosesser som går fort?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hesselberg, Jannicke

Tvister i leiemarkedet- Hvor trykker skoen?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lundestad, Fredrik

Sett i et FM-perspektiv, hvordan arbeider offentlige byggherrer gjennom byggeprosessen for å oppnå gode bygg?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Løvjomås, Anette G.

Hulrommet brenner- men kan brannvesenet slokke brannen?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Manstad, Knut Erik

Samspill i byggeprosjekter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Marthinsen, Pål; Hole, Stig

Valg av selskapsform i eiendomsprosjekt

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nygard, Ellen

Alt henger sammen med alt. Suksesskriterier for inngåelse og gjennomføring av avtaler vedrørende FM-tjenester

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nysether, Martin Haug

Boligkvalitet i småleiligheter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Reppe, Linn Christin

Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Ribe, Odd-Harald

Utviklingsprosjekter i Lyngen kommune - hvor stor er realiseringsgraden

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Sandsborg, Kristian Rolfsen

Bostedsföretagens förvaltningsmetodik

Att skapa värde inför förnyelsesprojekt

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Sellereite, Espen Solli og Reiten, Oddvar

Hvordan kan en optimal eiendomsutviklingsprosess for Dragvoll utformes?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Småstu, Torild

Prosjekt- og porteføljestyring av utredninger og bestillinger av skolebygg i Oslo kommune

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Svendsen, Henning

Valg av morgendagens kontor

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Svendsen, Lasse

Tilpasningsdyktige kontorbygg

"Erfaringer fra 4 caser"

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Teigen, Kirsti Ødegård

Rekkefølgebestemmelser i private byggeprosjekter

Hvorfor bidrar rekkefølgebestemmelser til uforutsigbare byggeprosjekter, og hvordan kan forutsigbarheten økes ut fra eiendomsutviklers behov?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Toset, Per Helge

Borettslagsmodellen eller eierseksjonsmodellen. Hva avgjør valget?

Dokument: Masteroppgave (Brage)Masteroppgaver 2015

2015

Student: Aamodt, Christian

Bærekraftig oppgradering av borettslag

Hvordan kan man motivere borettslag til å gjennomføre en ambisiøs oppgradering av bygningsmassen?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bjerkli, Thøger og Johannessen, Stian Bexrud

Kundetilfredshet i nye boligprosjekter

Fra nullfeil til god KTI- en vurdering av Veidekkes fokus på kundegruppen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Dahl, Aleksander Åsvang

Positiv-risiko i eiendomsutviklingsprosjekter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Dodson, James Michael

Teacher workplaces 2030- An investigation of the future spatial and programmatic requirements for teacher workspaces outside of the classroom

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eilertsen, Ståle

Sammenheng mellom vedlikehold, teknisk tilstand og brukers tilfredshet i bygninger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eng, Bjørn H.

Blir nye omsorgssenter og sjukehjem det de var planlagt å bli?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eriksen, Stein Arne

Variabilitet knyttet til fastsettelse av tilstandsgrader i tilstandsanalyser for byggverk

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Fredriksen, Harald Hanøy

Driftsmodell og verdibevarende vedlikehold i offentlige bygninger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Guldbrandsen, Hans Preben

"Forhandlingsbasert byutvikling"- En "honningkrukke" for de store boligutviklerne"

- Et studie av Ensjø

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hareide, Peter Johann

Strategier for optimalisering av verdi i sykehusbygg - Hva skaper verdi i sykehusbygg?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hirth, Erik T.

Vedlikehold av kommunale bygg- Hvordan skape interesse blant politikerne?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Indrelid, Julie E. R.

Bygninger med sikringsbehov

Planlegging av sikre bygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kjøsnes, Gunhild

Suksessfaktorer ved utbygging av små byggeprosjekter for Jernbaneverket i en kompleks kontekst, illustrert i prosjektet om målestasjoner for værdata

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kleven, Heidi

Bestiller- Utførermodell for byggeprosjekter i middelsstore kommuner

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kolvereid, Therese

Ulovlig boligutleie

- En casestudie av tre kommuner

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Marhaug, Paul

Kirkebyggforvaltning i framtidig kirkeordning

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nonstad, Emilie og Tangen, Joachim

Utfordringer og tidsbruk ved omregulering til boligformål

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Olsen, Sissel A.

Prosjektstyring i Forsvarsbygg Utleie.

En casestudie av vedlikeholdsprosjekter i fem markedsområder.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Olsvold, Henning Endresen

Kundetilfredshet med statlig eiendomsforvaltning

En studie i hvilke faktorer som påvirker kundetilfredsheten i Statsbygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Otgard, Tonje Aasen

Moderne barnehager med fleksible løsninger.

Hva er ambisjonene med disse og hvordan fungerer de i praksis?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Paulsen, Frode

Energibruk i bygg; fra overlevering av næringsbygg til FDVU fasen - når all teori skal bli praksis

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rustad, Jens Andreas og Nøstvik, Christian Fredrik Bryhn

Energy use in Norwegian ice rinks

A key figure analysis

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rypdal, Laurense Lie

Strategisk portefølestyring for kommunale boligutleiere- en vurdering av type eierform for Boligbygg Oslo KF

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Strand, Bjørn Inge

Eiendomsforvaltning av utleieboliger i Trondheim

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Svendsen, Daniel

Strategi- virkemiddel for langsiktig måloppnåelse

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Vollan, Silje Steen

Facility Management i framtidens bankdrift

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: von der Fehr, Atle

Brannvern i kommunale boligeiendommer i Oslo.

Alle inn, flest mulig ut eller flest mulig inn, alle ut?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Våle, Kjell Tore

Hvorfor er det ingen private eiendomsinvestorer som eier Bob- og skeletonbane?

Lønnsomhet av OL-anleggene etter Lillehammer 1994

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Østenå, Hege Berge og Haaland, Maria

Flytteprosjekter- et verktøy for organisasjonsendring?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Østgaard, Mari

Byggefeil - Hvor ligger hunden begravet?

Med avgrensning til branntekniske byggefeil

Dokument: Masteroppgave (Brage)Masteroppgaver 2014

2014


Student: Alm, Anna; Syltern, Line Gjerde

Veidekkemodellen – nøkkelen til suksess?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bremseth, Bjørn

Kommuneplanens arealdel som beslutningsgrunnlag.En drøfting av utbyggingsrisiko, knyttet til arealplanlegging i kommuneplanens arealdel

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bogard, Robert Iversen

Verdier - Arkitektens forhold til kundens verdier og overordnede mål

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bjørlin, Jens Erik

Vurdering av risiko ved verdsettelse av investeringseiendom. Effekten av tilgang på informasjon i markedet

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Devik, Marit

Organisering som virkemiddel for å oppnå optimal eiendomsledelse

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Graff, Carl Henrik

Risikostyring i plan- og reguleringsprosessen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Heier, Ole Kristian; Stensrud Jesper

Construction processes in hospitals - A comparative study of construction processes in hospitals in Norway and the USA

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Johansen, Trygve

Hva bør være styrende for god energiledelse i Forsvaret?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Jørgensen, Lars Atle Kimo; Hansen, Daniel Romsaas

Non-domestic building typologies - Systematic selection criteria for case studies for improved energy efficiency in management and use

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Knudtzon, Nicolas Brun Lie

Verdi for eier av et eiendomsselskap. Strategi, portefølje og enkelt-eiendom

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lindal, Kim; Andersen, Joakim Viggen

Suksessfaktorer når man implementerer forvaltning, drift og vedlikeholdssystemer

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lynum, Kari

Hvordan sikre ressurs og kompetansebehov innen eiendomsforvaltning i små kommuner

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Moe, Anne Charlotte

Fasilitetsstyring i fremtidens sykehus

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nergård, Stian

Hvordan påvirker tekniske forskrifter byggekostnadene i boligbygging

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Staverløkk, Åshild

Universell utforming og rasjonelt renhold. Et casestudie med fokus på planløsning, materialbruk og inneklima

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Masteroppgaver 2013

2013


Student: Adserø, Benedikte Skjeflo

Samfunnsøkonomisk nytte av statlige investeringer i offentlige byggeprosjekter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Almås, Lena

Robotteknologi i renholds - Norge

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Andersson, Eva

Brannsikkerhet i bygninger med byggevarer av plast.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Arntzen, Tore

Profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Asmussen, Gro

Boligutvikling i tidligfase med fokus på tid.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Aspestrand, Ina

Klimanøytral bydel på Brøset, fra visjon til realitet.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bugge, Rolf Erik

Hva er en optimal dagligvarebeliggenhet?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Ertsaas, Marianne Auran  

Evaluering av energibruk i passivhus studentboliger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Frøislie, Per Christian

Transformasjon av eiendom i Longyearbyen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Godager, Hilde  

Internhusleie i Hedmark fylkeskommune

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Grovassbakk, Vidar Julian

Hvor ligger kostnadsdriverne for aktivhus?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Helland, Ståle

Kartlegging av leveranser til landanlegg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hegg, Berit  

Sosial nettverksanalyse og arbeidsplassutforming

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Holager, Andreas

Jernbanens påvirkning på eiendomspriser

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Holm, Monica

"Levende, nær og tilgjengelig" – revitalisering av arbeidskirkene i arbeidskirkene i Groruddalen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Jensen, Lars J.

Hvordan kan Oslo Universitetssykehus tilpasse sine bygg og eiendommer kjernevirksomhetens behov og krav?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kiersgaard, Anja

Brugskvalitet i byrum i et FM-perspektiv - en værktøjskasse til identifikation af brugskvalitet i byrum

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kilnes-Kvam,Andrè

Eieres merverdi av tilpasningsdyktige bygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Letting, Charlotte Hellern

Betydningen av tilpasningsdyktige bygg for effektive helsetjenester

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lund, Kristian Hogstad

Kriterier for valg av kontorlokaler

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lunde, Synnøve Mohn

«Does one size fit all?» – En evaluering av brukskvalitet i Plan- og bygningsetaten i Oslo

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Mathisen, Øyvind

Bærekraftig by- og eiendomsutvikling - Hva skal til for å gjennomføre visjonene?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Melkvik, Per Vidar

Evaluering av byggeprosjekter i bruksfasen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Milje, Andre Engelsen

Tilgjengelighetskrav i småleiligheter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rosvold, Arvid Andrè

Markedsgrunnlaget til passivhus

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Skålnes, Ingemund; Hammerhaug, Alexander

Hvordan gjennomføre vellykkede reguleringsprosesser?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Vigesdal, Trond

Boligutvikling i Stavangerregionen

Dokument: Masteroppgave (Brage)

Masteroppgaver 2012

2012

Student: Berg, Arve

Årsak til valg av organisasjonsform i organiseringen av kommunal eiendomsutvikling og forvaltning

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bjørnstad, Mona

Et hjem for alle? Universelt utformede leiligheter i et markedsføringsperspektiv

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Carlsen, Kine Marie og Elvestad, Mette Bratt 

Konseptvalg i offentlig byggeprosjekter?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Fuhr, Aud Sunniva  

Usikkerhet ved valg av kontraktstrategi i kommunale byggeprosjekter

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hestetun, Kjersti Kværner   

Universell utforming av Eidsvollsbygningen – lar det seg fullt ut gjennomføre?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hovden, Andreas  

Byggefeil ved investeringsprosjekter i Forsvarsbygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kolstad, Anne

Brukskvalitet i offentlige bygninger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kvalheim, Merethe E.

Et åpent kontorlandskap og et cellekontor- Studie av brukskvalitet av to kommunale kontorarbeidsplasser.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Liodden, Svein Harald

Hvilke kriterier vektlegges ved valg av seniorboliger?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Myhre, Petter Halvorsen

Evaluering av et nytt sykehjem - Med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Myre, Tor Kristian

Lean Design Management - hvordan kan Lean forbedre prosjekteringsfasen i byggebransjen?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Mogseth, Morten

Er det mulig å oppnå energiklasse B på kjøpesenteret City Lade?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nergård, Stian

Hvordan påvirker tekniske forskrifter byggekostnadene i boligbygging

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nilsen, Steinar

Vernede bygg ikke i bruk?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nygård, Per Christian

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand kommune

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Olsen, Hein Åge Aspvik

Et optimalt forhold mellom drift og vedlikehold

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Reiersen, Tore

Optimal drift av bygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rødseth, Thomas Gjerset; Blindheim, Ola Molnes

Energieffektive boliger – En studie av markedets preferanse

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Schjølberg, Trine Eide

Evaluation of Workplace Quality

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Soldal, Olav

Samspillet på en byggeplass – Planlegging og kommunikasjon mellom aktørene

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Masteroppgaver 2011

2011


Student: Bryde, Axel

Regulering av boligmarkedet - konsekvenser for investor og marked

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Beltran, Erick Paul

New ways of working and their impact on future physical work spaces

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bye, Kenneth   

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Bratsberg, Arne; Olaisen, Leif-Ove

Verdsettelse av næringseiendom - vurdering og anvendelse av ulike modeller

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Canepa, Erick Paul Beltran

New ways of working and their impact on future physical work spaces

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Dmitrieva, Tatianae

Evaluering av bygninger i bruk med fokus på funksjonalitet. En studie av Skjetlein videregående skole.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Frøclih, Knut Håkon

Rutetilbud og infrastruktur rundt Oslo. -Et casestudium av Ruteplan 2012

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hauge, Håvard

Fornyelse av forsvarssektorens bygningsmasse

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Heimtun, Ola Gunnar

Suksessfull gjennomføringsfase i byggeprosjekt

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hoel, Ragnar

Praktisk vurdering av livssykluskostnader

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Holten, Atle

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Julnes, Mariann Huse

Service Level Agreement  
– et ledelses- og kommunikasjonsverktøy for en bedre kvalitetsledelse?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kjærem, Guri

Effekter av tiltakspakken - Økte bevilgninger til vedlikehold

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kojima, Nakako

Usability of workplaces in university buildings - The case of NTNU

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Kvalvik, Jarle

Hvilke forhold skiller og påvirker driftskostnader i boligfelleskap

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Manum, Tone

Prosjektmodenhet i Baneservice

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Myhra, Silje Maria

Bruksfrekvens/-mønster og arealeffektivitet i moderne fleksible kontor

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rian, Ulf; Ringvold, Gaute

Hvordan foregår eiendomsutvikling i forkant av regulering?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rolfsen, Marianne

Optimal vedlikeholdsstrategi for verclihevaring av næringsbygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rudi, Eirik

 

Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Sundelin, Frantz D.

Strategi og prosess, før kjøp av FM-tjenester

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Aannestad, Fride

Hvilke kvaliteter og egenskaper bør et seniorsenter inneholde?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Masteroppgaver 2010

2010

Student: Bjørke, Øyvind    

Bo- og livskvalitet ved økende krav til fortetting på Jæren

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eliassen, Trond    

Innføring av husleie i Forsvaret suksess, fiasko eller litt av begge deler?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eriksen, Rune    

Tjenestenivåavtale (SLA) og nøkkeltall/indikatorer for leveransekvalitet (KPI)

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Fagerli, Petter Stranden; Skinderhaug, Erling Kristian    

Diskontert kontantstrømanalyse som beslutningsgrunnlag ved verdivurdering av eiendom

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Fjellestad, Kjell Ivar    

Cellekontor eller åpne kontorløsninger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Grøntveit, Jorunn; Lund, Kristin Haug    

Investeringsbeslutninger i utviklingsprosjekter innen eiendom

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Haug, Wenche Flø    

Universell utforming og rømningssikkerhet. Organisatoriske tiltak - godt nok?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Hesle, Martin    

Leid som den er.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Horsdal, Odd Arve    

Kommunal eiendomsforvaltning

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Høyem, Magnus    

Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg- og eiendomsforvaltning?n

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lassesen, Silje Ballo

Bedre samspill nå enn før?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Myklebust, Torfinn    

Bruk av fleirmålsanalyser i kommunale utbyggingsprosjekt. Vurdering av nye løysingar for Eid kommune sine omsorgsbygg.

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Nielsen, Jahn-Karsten    

Etablering av FDVU-dokumentasjon ved renovering av eksisterende bygg

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Ranjit, Arulmahty    

Kommunal tilrettelegging av eiendommer for å stimulere lokal næringsutvikling

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Selmer, Fredrik    

Yield. En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Skjolden, Trond Kristian    

Kontorutforming i Statoil

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Masteroppgaver 2009

2009


Student: Bruvik, Arild; Instefjord, Roger

Kontraktstrategi for anskaffelse av FM-tjenester

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Eggen, Tom

Klare for outsourcing? – En vurdering av operasjonelle risikohåndtering i Forsvarsbyggs bestillerfunksjon ifm outsourcing av driftstjenester innen eiendom, bygg og anlegg i Forsvarets Camp Meymaneh i Afghanistan

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Fossdal, Christian

Vedlikehold i Forsvarsbygg Utleie

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Haanes, Terje

Prosesser og målesystemer ved etablering av nye kontorløsninger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Lybeck, Tom Darre

Internhusleie i helseforetak

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Olberg, Morten

LCC-konseptet for bærekraftige løsninger innen utleieboligvirksomheten

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Pettersen, Tommy Erling

Kommunikasjon og maktstrukturer i forbindelse med byggesaksbehandling

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Rønning, Carsten Fredrik

Hva mer driver boligprisene?

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Slåtten, Håvar; Østvang, Roger

Nøkkeltall. kompetanse og verktøy for planlegging og programmering av skoler

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Strøm, Silje

Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Student: Svendsen, Brynjulf B.

Åpne løsninger i skolebygg - brukertilfredshet

Dokument: Masteroppgave (Brage)


Masteroppgaver 2008

2008


Student: Birkeland, Asle

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobil Operatører ved kjøp av Site Aquisition tjenester i Norge - Metodikk for utvelgelse og bruk i Service Leveranse Avtale samt forslag til mulige KSF og Hovedindikatorer for ytelse

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Bolseth, Espen

Transformasjon og utvikling av eiendom

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Eliassen, Arvid

Overføring av som byggetdokumentasjon fra byggeprosjekt til FMorganisasjonen – praksis og behov

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Grostøl, Arne

Generiske prosesser i CAFM

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Hjelmbrekke, Hallgrim

Effektmål i byggeprosjekter. Formulering, bruk og evaluering

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Holmås, Harald

Valg av entreprisemodeller og mulige konsekvenser for brukskvaliteten

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Husby, Jorunn Iren

Brannsikkerhet i bruksfasen. Forebyggendeforskriften - roller, ansvar og kompetanse

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Indrøy, Frank

Nøkkeltallbruk blant studentsamskipnadene

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Klungseth, Nora Johanne

Brukskvalitet – Metoder for evaluering av bygninger

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Landsem, Lene

Dokumentasjon som hjelpemiddel i restaurering av historiske bygninger

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Nilsen, Jon Harry

Valg av styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Olsen, Steinar

Verdiskaping for kjernevirksomheter

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Saksen, Torstein Lyng; Skjulsvik, Jarle Jarstein

Eiendomsanalyse av Krambukvartalet

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Solesvik, Arne Johan

Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Toftenes, Svein

Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Student: Øimoen, Jan Erik Johansen

Undersøke hvordan sla-verktøy kan bidra til å klargjøre intern samhandling i en virksomhet

Dokument: Masteroppgave (NTNU Open)


Høyremeny - vises på alle sider

SØKNADSFRISTER

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.