For Akademie

For Akademie

Artikler for Akademie

 

Digital transformation in facility management: An analysis of
the challenges and benefits of implementing digital twins in
the use phase of a building

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Elyasi, Navid; Bellini, Alessia; Klungseth, Nora Johanne - 2023

Artikler for Akademie

 

Digital Transitions for Future Building Scenarios

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Ghalandar, Toomaj; Lindkvist, Carmel - 2023

Artikler for Akademie

​ 

Interfacing between FM and project phases through digital processes and collaborative practices

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Lindkvist, Carmel; Hafeld, Adrian; Haugen, Tore - 2022

Industri Rapport

For Industri

Industri Rapport

Utforskning av samarbeidspraksis for informasjons-styringssystemer fra prosjektoverlevering til Facilities Management

Carmel M Lindkvist, Tore Haugen, Adrian Hafeld, Fredrik Kirikestuen, Ellika Rose Renee Taveres-Cachat - 2021

 

Masteroppgave

Masteroppgave

masteroppgave

Bærekraft Veikart I Forskning: En diskusjon om Best Praksis

Abdul Ahad Anwar  - 2023

Veikart er avgjørende for implementering av bærekrafts initiativer for organisasjoner, enten frivillig eller på grunn av ny lovgivning. Denne forskningen undersøkte utviklingen og presentasjonen av veikart. Vanlige aspekter som ble observert på tvers av alle veikartene som ble analysert, var analysen av nåværende situasjon, opprettelsen av visjon og en oversikt over veier for å oppnå visjonen, inkludert spesifikke mål. Variasjonen mellom veikartene sentrerte seg rundt detaljnivået og inkluderingen av valideringssteg. Fasene av veikartopprettelse som ble foreslått her, er først en analyse av nåværende situasjon, som deretter blir verifisert, etterfulgt av en vurdering av organisasjonens beredskap for endring, før opprettelsen av organisasjonsvisjonen (inkludert et helhetlig syn på bærekraft og koblinger til FNs bærekrafts mål). For å tillate implementering kreves formulering av overvåking og tilpasning, og kanskje en oppdeling i underveikart.
 

masteroppgave

Bruk av NS3451 og NS3456 for FDVUdokumentasjon. En studie for å se hvordan NS3451 og NS3456 påvirker FDVU-dokumentasjon i lys av samspill og bærekraft. 

Mari Kveine-Strand - 2023


En blandet metode ble brukt for å bestemme hvordan standardene NS3451 og NS3456 påvirker kvaliteten på dokumentasjonen for Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling (FDVU). For å undersøke hvordan disse standardene påvirker FDVU-dokumentasjon, inkludert aspektene ved bærekraft og samspillet mellom aktører i byggeprosjekter, ble det gjennomført syv individuelle dybdeintervjuer med ulike interessenter i bransjen og en litteraturgjennomgang. Det ble funnet at standardene isolert sett har en positiv innvirkning på FDVU-dokumentasjonen. Likevel gjenstår det utfordringer knyttet til dårlig informasjonstilgjengelighet og manglende evne til å tilpasse seg nye behov, spesielt innenfor bærekrafts kontekst. Det konkluderes med at det er behov for tydeligere regelverkskrav og større søkelys på forventningsavklaring og samhandling i tidlig fase av prosjekter.
 

masteroppgave

Kan biofil design være en metode som øker fortettingen av sentrumsområder der gode bomiljø ivaretas og brukes, og hvordan vil utviklers intensjon spille inn på kvaliteten?

Nils Magne Svendsen - 2023


Masteroppgave funnet biofil design kan bli en metode som øker fortettingen av sentrumsområder med gode bomiljø som blir ivaretatt og aktivt brukes. Denne masteravhandlingen har vist at utviklers intensjon har stor innvirkning på endelig kvalitet. For at det skal bli en anvendbar metode må den utvikles mer, slik at det dannes en metodikk som enklere kan bruke. Problemstillingen blir besvar gjennom tre forskningsspørsmål som tar for seg om en kan øke fortettingen ved å flytte grønt- og uteområder til tak og fasade, hva som må til for å at disse områdene blir brukt og ivaretatt, og til slutt om eiers intensjon med bygget har noe å si for den endelige kvaliteten.
 

masteroppgave

Bistå forvaltning, drift og vedlikehold

Navid Elyasi - 2022


Avanserte digitale tvilling konseptuelle rammeverk er tilgjengelige i teorien, men er ikke vanlige i praksis. For å lukke gapet mellom teori og praksis angående Digital Tvilling-applikasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) intervjuer med eksperter fra arkitektonisk teknikk og konstruksjon sektoren og en omfattende litteraturgjennomgang ble gjennomført. Hovedfunnet var at implementeringen av digitale tvilling n i sektoren er sterkt sammenvevd med konseptet digital transformasjon, utover digitalisering, men dette aspektet mangler for tiden i litteraturen. For det andre krever integrasjon av FDV-verktøy med digitale tvilling mer forskning. Fordelene og utfordringene med digitale tvillinger innenfor rammen av anleggsledelse er også skissert i denne masteravhandlingen.
 

masteroppgave

Informasjonshåndtering i Forbindelse med Bygging og vedlikehold av Bygninger

Adrian Hafeld - 2021

Vellykket gjenbruk av bygninger og materialer er nøkkelen for å redusere forbruk og miljøpåvirkninger. Forbedret bærekraft og sirkularitet er avhengig av kunnskapsoverføring, spesielt fra bygge- til driftsfaser. Denne oppgaven undersøker viktigheten av informasjonshåndtering i forbindelse med bygging og vedlikehold av bygninger for å sikre informert beslutningstaking gjennom en bygnings livssyklus. Ved å analysere gjeldende standarder, ble praksis og evaluering av involvering og opplæring av personalet identifisert barrierer og løsninger. Den fremhever mangler i dagens informasjonshåndteringspraksis og fant at faktorene som påvirker informasjonsflyten inkluderer prosjektkompleksitet, ulike interessenter og mangel på grensesnittintegrasjon mellom datasystemer. Denne forskningen viser viktigheten av å tilpasse standarder med praktisk implementering, forbedre opplæring og tidlig planlegging for å forbedre informasjonshåndtering i alle byggefaser.
 

masteroppgave

Digitale tvillinger - Mot en felles forståelse innenfor BAE/FDV sektor

Tord Martin Bere Fjeld - 2020

Digitale tvillinger (DT) har potensial til forvandle Bygg anlegg og eiendom (BAE) og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) sektor ved å integrere design, utførelse, aktiva drift og ressursstyring gjennom hele prosjektets livssyklus. Hvordan DT er blandet med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og sektorforståelsen er ikke klar. Bruker semistrukturerte intervjuer og tematisk analyse en undersøkelse av forståelsen og modenhetsnivået til DT i norsk BAE/FDV-sektoren var utført. En mangel på tilpasning i betydningen av DT ble oppdaget, med industrien fokusert på gjeldende implementeringsutfordringer. Å hjelper kommunisere of koble nåværende DT og fult integrere av virtuelle og fysikalsk «the Digital Twin Maturity Index (DTMI)» er foreslått. Dette kategoriserer og uttrykker DT-modenhetsnivåer, for å tillate fokus på implementering uten å overse aspektene ved DT som har potensial til å løse informasjonsintensive oppgaver knyttet til høyytelsesbygg som er nødvendige de helhetlige utfordringene knyttet til design, produksjon og bruk av bygd miljø under klimaomstillingen.
https://hdl.handle.net/11250/2779306