Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Forskningsområdet Seksualitet, Kjønn, Kultur

I denne gruppen diskuterer vi prosjekter og litteratur som forstår seksualitet og kjønn som vevd sammen med kultur på komplekse måter. Deltakere er studenter og ansatte som arbeider med prosjekter eller har interesse av å utvikle prosjekter i feltet. Illustrasjonstegning av mann og dame i kjærlig omfavnelse

Deltakerne i gruppen arbeider ut fra ulike teoretiske tilnærminger, og er opptatt av forståelser av seksualitet, kjønn og seksuelle praksiser innenfor ulike kontekster, det være seg det sosiale, litterære, kunstneriske, populære, vitenskapelige eller politiske.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker at vi skal holde foredrag eller du trenger noen å intervjue, på tematikk som overlapper med våre forskningsinteresser.


Aktive prosjekter

The Trans(gender) Equality Paradox

The Trans(gender) Equality Paradox: En vurdering av proposisjon 74 L (2015-2016) for trans*personer som velger å endre juridisk kjønn i Norge

Kontaktperson france rose hartline

france forsker på effekten av lovreformen av juli 2016 som gjør at enkeltpersoner i Norge kan endre sitt juridiske kjønn uten medisinsk sterilisering eller statlig vurdering. Basert på den poststrukturalistiske rammen av «queer-theory», undersøker frances forskning hvordan transfolks personlige erfaringer og sosiale roller er formet av lovreformen. Spesielt fokus gis til det sosio-juridiske rammeverket som former kulturelle forståelser av kjønn.

Gjennom intervjuer med transpersoner som har endret sitt juridiske kjønn etter at lovendringen ble vedtatt, og en analyse av lovendringen og tilhørende materiell, søker france å demonstrere hvordan subjektiviteter blir materialisert gjennom kjønnet medborgerskap. Målet hans er å både utforske sammenhengen mellom juridisk identitet og personlige erfaringer, samt bidra til økt kunnskap i offentlige og statlige diskusjoner om hvilke endringer som kan være de beste for den norske trans bevegelsen.

Avsluttede forskningsprosjekter

Makt og mening i næringslivet

Makt og mening i næringslivet - kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer.

Mangelen på kvinner i ledende posisjoner innenfor økonomi, innovasjon og næringsliv framstår på mange måter som likestillingskampens siste bastion i Norge. Forskere fra Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU og Bygdeforskning har sett nærmere på dette. Målet med prosjektet var å få en bedre forståelse av kjønn i lederskap og innovasjon.

Ønsker du å lese mer om prosjektet, kan du følge denne linken.

Makt og erotikk

Makt og erotikk i styrerom og ledelse

Ph.d.-prosjekt skrevet av Ane Marit Willmann som en del av paraplyprosjektet Makt og mening i næringslivet - kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer:

Prosjektet utforsket betydningen av seksualitet og erotikk i filmer som involverer kvinner i lederposisjoner. Ved å stille spørsmål som "hvordan blir måten kvinner utfører sitt profesjonelle arbeid på i film påvirket av seksualitet og det erotiske"? "Og hvordan berørerer seksualitet og erotikk kvinners innflytelse på arbeidsplassen"?

Likestilling uten kjønn?

Likestilling uten kjønn? En studie av hvordan kjønnskvotering til bedriftsstyrer ble montert som politisk reform

Ph.d.-prosjekt skrevet av Siri Øyslebø Sørensen som en del av paraplyprosjektet Makt og mening i næringslivet - kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer: 

Da Stortinget i 2003 vedtok å innføre kjønnskvotering i norske bedriftsstyrer var det første gang at næringslivet ble underlagt regler om kjønnsrepresentasjon. Avhandlingen tar utgangspunkt i kontroversene omkring lovforslaget og presenterer en kvalitativ, empirisk studie av hvordan kjønnskvotering i bedriftsstyrer ble utformet og iscenesatt som politisk reform. 

Ønsker du å lese mer om prosjektet, kan du følge denne linken. 

Queer Challenges to the Norwegian Policies

Queer Challenges to the Norwegian Policies and Practices of Immigration: Asylum seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution

Ph.d.-avhandling forsvart av Deniz Akin, 2017.

Dette prosjektet handlet om skeive asylsøkere i Norge og fokuserte på norges behandling av skeive asylsøkeres søknad om beskyttelse. Primært undersøkte prosjektet følgende hovedproblemstilling:

Hvordan forstår norske utlendingsmyndigheter legitim seksuell orientering og en troverdig risiko for forfølgelse som avgjør skeive asylsøkeres rett til asyl i Norge? Det empiriske materialet bestod av lovverket, og intervjuer med saksbehandlere hos UDI og asylsøkere.

Utvalgte publikasjoner

En liten liste med noen av våre publikasjoner

  • Bolsø, Agnes (2016). Fleksibel begrepsbruk. Klassekampen s. 24
  • Bolsø, Agnes; Mühleisen, Wenche; Langåker, Lise. (2016): "Women at sea: sexual order and disorder". 9th Biennial Gender, Work and Organisation Conference; 2016-06-28 - 2016-07-01
    HSH NTNU 
  • Bolsø, Agnes & Mühleisen, Wencke (2015): "Framstillinger av kvinner kledd for makt", i Tidsskrift for kjønnsforskning 03-04 / 2015 (Volume 38), side 224-246
  • Alsos, Gry Agnete; Bjørkhaug, Hilde; Bolsø, Agnes; Ljunggren, Elisabet. (2015):
    "Kjønn og næringsliv i Norge". Cappelen Damm Akademisk, BYGDEFORSK UIN NF NTNU 
  • Bolsø, Agnes (2010): "Folk flest er skeive", Oslo: Forlaget Manifest, NTNU 
  • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes (2007): "Når heteroseksualiteten må forklare seg". Tapir Akademisk Forlag, NTNU 

Vil du se flere publikasjoner kan du følge denne linken til Cristin