INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Om institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling.

Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv.

Våre fagområder omfatter pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, barneforskning og universitetspedagogikk.

Pedagogikk tar utgangspunkt i perspektiver på sosialisering, undervisning, oppdragelse, kunnskap, læring, motivasjon og dannelse.

Voksnes læring tar utgangspunkt i et livslangt læringsperspektiv og utvikler tverrfaglig kompetanse om og for personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning organisasjon og ledelse.

Rådgivning, konsultasjon og veiledning kan ses på som en pedagogisk virksomhet for å hjelpe personer, grupper og organisasjoner til ønsket vekst og utvikling.

Barneforskning omhandler grunnforskning og anvendt langsiktig forskning om barn og barndom.

Universitetspedagogikk omhandler perspektiver på lærings- og undervisningsprosesser i høyere utdanning.

Instituttet representerer et unikt tverrvitenskapelig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere og andre samfunnsaktører som har interesser innen våre fagfelt. 

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveiledere ved instituttet

Besøksadresse: Loholt allé 85, Paviljong A, 
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook