Om institutt for pedagogikk og livslang læring

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Om institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for pedagogikk og livslang (IPL) læring er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv.

Våre fagområder omfatter pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, barneforskning og universitetspedagogikk:

 • Pedagogikk tar utgangspunkt i perspektiver på sosialisering, undervisning, oppdragelse, kunnskap, læring, motivasjon og dannelse.
 • Voksnes læring tar utgangspunkt i et livslangt læringsperspektiv og utvikler tverrfaglig kompetanse om og for personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning organisasjon og ledelse.
 • Rådgivning, konsultasjon og veiledning kan ses på som en pedagogisk virksomhet for å hjelpe personer, grupper og organisasjoner til ønsket vekst og utvikling.
 • Barneforskning omhandler grunnforskning og anvendt langsiktig forskning om barn og barndom.
 • Universitetspedagogikk omhandler perspektiver på lærings- og undervisningsprosesser i høyere utdanning.

Instituttet representerer et unikt tverrvitenskapelig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere og andre samfunnsaktører som har interesser innen våre fagfelt. 

IPLs strategiplan 2018-2025

IPLs strategiplan 2018-2025

Vår visjon - kunnskap gjennom samhandling

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) har et særlig ansvar for å bidra til kunnskap om lærings- og dannelsesprosesser knyttet til barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv. Instituttets styrke er at vi er et unikt tverrfaglig miljø med både samfunns- og utdanningsvitenskapelig forankring. Våre fag og vår forskning har relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere med interesse for våre fagfelt.

Instituttets fagområder omfatter pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, barneforskning og universitetspedagogikk. Vår kunnskap omhandler mennesker, organisasjoner og hvordan vi lærer, samhandler og utvikler oss i ulike sammenhenger gjennom livsløpet. Denne kunnskapen utgjør et viktig bidrag til en bærekraftig kunnskaps- og samfunnsutvikling. Vi har en bred tilnærming til begrepet bærekraft gjennom våre forståelser og analyser av relasjoner, prosesser og praksiser mellom mennesker, i samfunn og arbeidsliv. IPLs fagområder, kompetanse og erfaring knyttet til tverrfaglig samhandling, gir oss mulighet til å utforske sammensatte problemstillinger som vil komme samfunnet til gode. 

Våre faglige verdier

NTNUs verdier kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull er forankret i akademisk frihet, demokrati, samfunnsansvar, likeverd og åpenhet. Disse verdiene står sentralt i IPLs virksomhet, og ved IPL får fag og mennesker utvikle seg. Vi verdsetter og stimulerer til innovativ tenkning blant studenter og ansatte, og til god og engasjerende undervisning, forskning og formidling. IPLs fag skal være uavhengige stemmer som kritisk utfordrer etablerte forestillinger i samfunnet. Samtidig skal vi fylle en konstruktiv rolle ved å utvikle kunnskap som grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling. IPL vektlegger samhandling og dialog internt og eksternt. Vi arbeider for å utvikle ny kunnskap på tvers av fag og i samarbeid med relevante samfunnsaktører.

Våre faglige verdier forplikter. Vi vil opptre respektfullt og anerkjennende, og fremme et arbeids- og læringsmiljø som er inkluderende for alle.

Vårt samfunnsoppdrag

Instituttets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og formidling. Vi har et spesielt ansvar for å utvikle, forvalte og formidle kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv, i et livslangt perspektiv. IPL skal utdanne kandidater med evne til uavhengig og kritisk tenkning, og vår forskning og utdanning bidrar til å ta vare på og utvikle samfunnet gjennom å identifisere og definere nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer. IPL har også ansvar for å drive arbeidet med universitetspedagogisk kompetanse og bidra til å videreutvikle undervisning og læring i høyere utdanning.

Vårt faglige fundament ligger i å ha solide fag- og forskningsmiljøer og egenarten og -verdien til fagområdene ved IPL er basis for deres utvikling. IPLs fagprofil gir oss særlige forutsetninger for å utvikle samhandling på tvers av fag, både internt og eksternt. Instituttet skal være en sentral bidragsyter til NTNUs utdanningsfaglige kompetanse, og til tverrfaglig arbeid gjennom vår kunnskap om relasjoner, prosesser og praksiser, og med det gi perspektiver på sammenhenger mellom individ, samfunn og teknologi. Forskningsbasert utdanning og forskning utviklet i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere skal bidra til å forstå og utvikle offentlig og privat sektor.

Vår organisasjon og våre ressurser

Instituttets viktigste ressurs er menneskene som arbeider og studerer her. Gjennom et godt arbeids- og læringsmiljø vil IPL bidra til motiverte, engasjerte, selvstendige og kompetente ansatte og studenter. Vi skal være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver som tilbyr gode rammevilkår og legger til rette for at alle ansatte kan utvikle seg gjennom hele karriereløpet. IPL skal ha en ansvarlig ledelse som bidrar til å skape profesjonalitet, engasjement og utviklingsmuligheter. Vi skal ha administrative tjenester som bidrar til høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling.

Ved IPL fremmes en kultur for samarbeid, anerkjennelse, kollegialitet, medvirkning og åpen kommunikasjon. Vi skal ha et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø der alle tar et selvstendig ansvar for å bidra til et godt arbeids- og studiemiljø. IPL legger til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid. IPL vektlegger og arbeider for mangfold og god kjønnsbalanse blant studenter og ansatte.

Vår forskning

IPLs forskning skal gjøre en forskjell; vår forskning skal ha høy kvalitet og utvikle og bygge ny kunnskap, og den skal være samfunnsrelevant og bidra til opplyste debatter. Forskningen skal gi faglige råd og innspill i samfunnsspørsmål knyttet til barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv. Forskningen skal også bidra i utviklingen av ulike praksisfelt, og den skal være tydelig til stede i vår undervisning. Vår forskning skal være synlig for fagfeller, beslutningstakere og offentligheten. IPL skal bidra med fri og uavhengig forskning hvor det er rom for et kritisk blikk på samfunnsutvikling, politikk og praksiser.

Utviklingsmål

 • Forskning ved IPL skal være både et individuelt og kollektivt arbeid og ansvar. Dette innebærer at forskere og forskergrupper ved IPL skal anerkjenne og løfte frem hverandre, og at vi skal ha et inkluderende miljø hvor det er rom for stor bredde og ulike tema, perspektiver og prosjekter. IPL skal legge til rette for og stimulere samhandling og delingskultur på tvers av forskere og forskergrupper.
 • Forskning som kollektivt arbeid og ansvar innebærer å jobbe med synliggjøring internt og eksternt – nasjonalt og internasjonalt.
 • Internasjonalisering skal være integrert i den faglige aktiviteten blant våre forskere og forskergrupper. Dette betyr at vi henvender oss til et internasjonalt publikum gjennom publisering og etablering og videreutvikling av internasjonale samarbeid. IPL skal også være et attraktivt fagmiljø for internasjonale forskere.
 • Instituttet ønsker å bygge opp under forskning som kollektivt arbeid og ansvar gjennom strategiske tildelinger som både støtter bred faglig aktivitet ved instituttet og forskergrupper som har ambisjoner om et særskilt høyt internasjonalt nivå. Eksternt finansierte prosjekter representerer en mulighet for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling, og IPL skal legge til rette for at våre forskere og forskergrupper søker om midler fra Norges forskningsråd, EU og andre relevante finansieringskilder.
 • Forskning som kollektivt arbeid og ansvar innebærer også et ansvar for å inkludere ph.d.-kandidater og studenter i forskerfellesskapet, og for å skape gode rammer for ph.d.-fagretningene på instituttet. IPL skal ha høy gjennomstrømning i sine to ph.d.-fagretninger og bidra til at fakultetet har forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet
   

Vår faglige formidling og kommunikasjon

IPL skal sørge for at forskningsbasert innsikt og kunnskap utviklet ved instituttet, har innflytelse på internasjonal forskningsagenda, samt bidrar til den nasjonale samfunnsdebatten. IPLs forskningskommunikasjon skal også være allmenn- og brukerrettet, og bære preg av å komme fra et tverrfaglig forskningsmiljø.

Utviklingsmål

 • Forskning ved IPL skal publiseres i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrift og forlag
 • Våre forskere skal bidra til aktuell samfunnsdebatt gjennom å delta i faglig formidling og kommunikasjon på ulike typer arenaer og gjennom et bredt spekter av kommunikasjonskanaler
 • Ansatte, ledelse og administrasjon skal samarbeide om å synliggjøre IPLs organisasjon og kompetanse som en etterspurt samarbeidspartner og som attraktivt arbeids- og studiested
 • IPL skal styrke og videreutvikle instituttets kultur for forskningsbasert formidling
   

Vår utdanning og vårt læringsmiljø

IPL skal ta vare på og videreutvikle studietilbud som kjennetegnes av høy kvalitet, tydelige forventninger til studentene og strukturer som bidrar til at studenter gjennomfører studiene. Studietilbudene skal ha relevans for nåværende og fremtidig arbeidsliv. Instituttets studietilbud omfatter bachelor- og masterutdanninger innen pedagogikk, spesialpedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap og barneforskning. I tillegg tilbyr vi kompetanseheving innenfor universitetspedagogikk, og en rekke etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Våre studietilbud skal vektlegge forskningsbasert undervisning, innovasjon og nyskaping, internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av fagområder. IPL ønsker å rekruttere studenter som aktivt bidrar og deltar i læringsmiljøet og involveres i forskningsprosjekter. Uteksaminerte kandidater fra IPL skal være faglig sterke, kritiske og engasjerte, og ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid. Kandidatene skal kunne anvende sin fagkunnskap på relevante måter og i ulike roller i arbeidslivet.

IPL skal legge til rette for ledelse av og støtte i studieprogrammer, og at samarbeid om undervisning organiseres på en måte som fremmer kontinuerlig kvalitetsutvikling. For å styrke felles kunnskapsutvikling og robuste studieprogrammer, skal undervisnings- og veiledningsarbeid organiseres i team av faglærere. Nye måter å organisere arbeidet på som fremmer kvalitet og samhandling på tvers, støttes med strategiske tildelinger.

Utviklingsmål

 • Videreutvikle studieprogrammer i tråd med nasjonale og internasjonale praksiser innen utdanning, forskning og arbeidsliv.
 • Skape et læringsmiljø hvor ansatte og studenter samhandler om å aktivt prøve ut innovative, digitale og utforskende læringsprosesser og vurderingsformer.
 • Være en pådriver for innovasjon og nyskaping innen undervisnings-, veilednings- og vurderingsarbeid (på NTNU, nasjonalt og internasjonalt).
 • Videreutvikle våre studieprogram og læringsmiljø gjennom å skape gode strukturer for studentutveksling på alle nivå og gjennom samarbeid med internasjonale fagpersoner
 • Videreutvikle og videreføre studieprogrammer som styrker samhandling på tvers av fagmiljøer ved NTNU, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Stimulere til ulike samhandlingsformer med arbeidslivet i ordinære studieprogrammer og i etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
11 okt 2021

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet