Om Institutt for pedagogikk og livslang læring

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Om Institutt for pedagogikk og livslang læring

Institutt for pedagogikk og livslang (IPL) læring er eit samfunnsvitskapleg kunnskapsmiljø for forsking, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskingsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i eit livslangt perspektiv.

Våre fagområde omfattar pedagogikk, vaksne si læring, rådgjevingsvitskap, barneforsking og universitetspedagogikk:

 • Pedagogikk tar utgangspunkt i perspektiv på sosialisering, undervisning, oppseding, kunnskap, læring, motivasjon og danning.
 • Vaksne si læring tar utgangspunkt i eit livslang lærings-perspektiv og utviklar tverrfagleg kompetanse om og for personar som ønsker å arbeide med læringsprosessar, rådgjeving, organisasjon og leiing.
 • Rådgjeving, konsultasjon og rettleiing kan sjåast på som ei pedagogisk verksemd for å hjelpe personar, grupper og organisasjonar til ønskt vekst og utvikling.
 • Barneforsking omhandlar grunnforsking og anvend langsiktig forsking om barn og barndom.
 • Universitetspedagogikk omhandlar perspektiv på lærings- og undervisningsprosessar i høgare utdanning.

Instituttet representerer eit unikt tverrvitskapleg forskingsmiljø med tydeleg relevans for forskarar, studentar, praktikarar og andre samfunnsaktørar som har interesser innan våre fagfelt.

IPLs strategiplan 2018–2025

Visjonen vår – kunnskap gjennom samhandling

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) har eit særleg ansvar for å bidra til kunnskap om lærings- og danningsprosessar knytte til barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv. Instituttet si styrke er at vi er eit unikt tverrfagleg miljø med både samfunns- og utdanningsvitskapleg forankring. Faga våre og forskinga vår har relevans for forskarar, studentar, praktikarar, samfunnsaktørar og avgjerdstakarar med interesse for våre fagfelt.

Instituttet sine fagområde omfattar pedagogikk, vaksne si læring, rådgjevingsvitskap, barneforsking og universitetspedagogikk. Vår kunnskap omhandlar menneske, organisasjonar og korleis vi lærer, samhandlar og utviklar oss i ulike samanhengar gjennom livsløpet. Denne kunnskapen utgjer eit viktig bidrag til ei berekraftig kunnskaps- og samfunnsutvikling. Vi har ei brei tilnærming til omgrepet berekraft gjennom korleis vi forstår og analyserer relasjonar, prosessar og praksisar mellom menneske, i samfunn og i arbeidsliv. IPLs fagområde, kompetanse og erfaring i knytt til tverrfagleg samhandling gir oss moglegheit til å utforske samansette problemstillingar som vil komme samfunnet til gode.

Dei faglege verdiane våre

NTNUs verdiar – kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull – er forankra i akademisk fridom, demokrati, samfunnsansvar, likeverd og openheit. Disse verdiane står sentralt i verksemda ved IPL, og ved IPL får fag og menneske utvikle seg. Vi verdset og stimulerer til innovativ tenking blant studentar og tilsette, og til god og engasjerande undervisning, forsking og formidling. Faga ved IPL skal vere uavhengige stemmer som kritisk utfordrar etablerte førestillingar i samfunnet. Samtidig skal vi fylle ei konstruktiv rolle ved å utvikle kunnskap som grunnlag for ei berekraftig samfunnsutvikling. IPL vektlegg samhandling og dialog internt og eksternt. Vi arbeider for å utvikle ny kunnskap på tvers av fag og i samarbeid med relevante samfunnsaktørar.

Dei faglege verdiane våre forpliktar. Vi vil opptre respektfullt og anerkjennande og fremme eit arbeids- og læringsmiljø som er inkluderande for alle.

Samfunnsoppdraget vårt

Kjerneoppgåvene ved instituttet er forsking, utdanning og formidling. Vi har eit spesielt ansvar for å utvikle, forvalte og formidle kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv, i eit livslangt perspektiv. IPL skal utdanne kandidatar med evne til uavhengig og kritisk tenking, og forskinga og utdanninga vår bidrar til å ta vare på og utvikle samfunnet gjennom å identifisere og definere noverande og framtidige samfunnsutfordringar. IPL har også ansvar for å drive arbeidet med universitetspedagogisk kompetanse og bidra til å vidareutvikle undervisning og læring i høgare utdanning.

Det faglege fundamentet vårt ligg i å ha solide fag- og forskingsmiljø, og eigenarten og -verdien til fagområda ved IPL er basis for utviklinga deira. Fagprofilen ved IPL gir oss særlege føresetnader for å utvikle samhandling på tvers av fag, både internt og eksternt. Instituttet skal vere ein sentral bidragsytar til NTNUs utdanningsfaglege kompetanse og til tverrfagleg arbeid gjennom kunnskapen vår om relasjonar, prosessar og praksisar, og med det gi perspektiv på samanhengar mellom individ, samfunn og teknologi. Forskingsbasert utdanning og forsking utvikla i samarbeid med eksterne samarbeidspartnarar skal bidra til å forstå og utvikle offentleg og privat sektor.

Organisasjonen vår og ressursane våre

Instituttets viktigaste ressurs er menneska som arbeider og studerer her. Gjennom eit godt arbeids- og læringsmiljø vil IPL bidra til motiverte, engasjerte, sjølvstendige og kompetente tilsette og studentar. Vi skal vere ein attraktiv og profesjonell arbeidsgjevar som tilbyr gode rammevilkår og legg til rette for at alle tilsette kan utvikle seg gjennom heile karriereløpet. IPL skal ha ei ansvarleg leiing som bidrar til å skape profesjonalitet, engasjement og utviklingsmoglegheiter. Vi skal ha administrative tenester som bidrar til høg kvalitet i forsking, utdanning og formidling.

Ved IPL fremmar vi ein kultur for samarbeid, anerkjenning, kollegialitet, medverking og open kommunikasjon. Vi skal ha eit helsefremmande og inkluderande arbeidsmiljø der alle tar eit sjølvstendig ansvar for å bidra til eit godt arbeids- og studiemiljø. IPL legg til rette for ein god balanse mellom arbeid og fritid. IPL vektlegg og arbeider for mangfald og god kjønnsbalanse blant studentar og tilsette.

Forskinga vår

Forskinga ved IPL skal gjere ein forskjell. Forskinga vår skal ha høg kvalitet og utvikle og bygge ny kunnskap, og ho skal vere samfunnsrelevant og bidra til opplyste debattar. Forskinga skal gi faglege råd og innspel i samfunnsspørsmål som er knytte til barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv. Forskinga skal òg bidra i utviklinga av ulike praksisfelt, og ho skal vere tydeleg til stades i undervisninga vår. Forskinga vår skal vere synleg for fagfellar, avgjerdstakarar og offentlegheita. IPL skal bidra med fri og uavhengig forsking der det er rom for eit kritisk blikk på samfunnsutvikling, politikk og praksisar.

Utviklingsmål

 • Forsking ved IPL skal vere både eit individuelt og kollektivt arbeid og ansvar. Dette inneber at forskarar og forskargrupper ved IPL skal anerkjenne og løfte fram kvarandre, og at vi skal ha eit inkluderande miljø der det er rom for stor breidde og ulike tema, perspektiv og prosjekt. IPL skal legge til rette for og stimulere til samhandling og delingskultur på tvers av forskarar og forskargrupper.
 • Forsking som kollektivt arbeid og ansvar inneber å jobbe med synleggjering internt og eksternt – nasjonalt og internasjonalt.
 • Internasjonalisering skal vere integrert i den faglege aktiviteten blant forskarane og forskargruppene våre. Dette betyr at vi vender oss til eit internasjonalt publikum gjennom publisering og etablering og vidareutvikling av internasjonale samarbeid. IPL skal også vere eit attraktivt fagmiljø for internasjonale forskarar.
 • Instituttet ønsker å bygge opp under forsking som kollektivt arbeid og ansvar gjennom strategiske tildelingar som både støttar brei fagleg aktivitet ved instituttet og forskargrupper som har ambisjonar om eit særskilt høgt internasjonalt nivå. Eksternt finansierte prosjekt representerer ei moglegheit for nasjonalt og internasjonalt forskingssamarbeid og kunnskapsutvikling, og IPL skal legge til rette for at forskarane og forskargruppene våre søker om midlar frå Noregs forskingsråd, EU og andre relevante finansieringskjelder.
 • Forsking som kollektivt arbeid og ansvar inneber òg eit ansvar for å inkludere ph.d.-kandidatar og studentar i forskarfellesskapet, og for å skape gode rammer for ph.d.-fagretningane på instituttet. IPL skal ha høg gjennomstrøyming i sine to ph.d.-fagretningar og bidra til at fakultetet har forskarutdanning av høg internasjonal kvalitet.

Den faglege formidlinga og kommunikasjonen vår

IPL skal sørge for at forskingsbasert innsikt og kunnskap utvikla ved instituttet har innflytelse på internasjonal forskingsagenda og dessutan bidrar til den nasjonale samfunnsdebatten. Forskingskommunikasjon ved IPL skal også vere allmenn- og brukarretta og bere preg av å komme frå eit tverrfagleg forskingsmiljø.

Utviklingsmål

 • Forsking ved IPL skal publiserast i anerkjende nasjonale og internasjonale tidsskrift og forlag.
 • Forskarane våre skal bidra til aktuell samfunnsdebatt gjennom å delta i fagleg formidling og kommunikasjon på ulike typar arenaer og gjennom eit breitt spekter av kommunikasjonskanalar.
 • Tilsette, leiing og administrasjon skal samarbeide om å synleggjere IPLs organisasjon og kompetanse som ein etterspurd samarbeidspartner og som attraktiv arbeids- og studiestad.
 • IPL skal styrke og vidareutvikle kulturen for forskingsbasert formidling ved instituttet.

Utdanninga vår og læringsmiljøet vårt

IPL skal ta vare på og vidareutvikle studietilbod som er kjenneteikna av høg kvalitet, tydelege forventningar til studentane og strukturar som bidrar til at studentar gjennomfører studia. Studietilboda skal ha relevans for noverande og framtidig arbeidsliv. Studietilbodet ved instituttet omfattar bachelor- og masterutdanningar innan pedagogikk, spesialpedagogikk, vaksne si læring, rådgjevingsvitskap og barneforsking. I tillegg tilbyr vi kompetanseheving innafor universitetspedagogikk og ei rekke etter- og vidareutdanningstilbod (EVU). Studietilboda våre skal vektlegge forskingsbasert undervisning, innovasjon og nyskaping, internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av fagområde. IPL ønsker å rekruttere studentar som aktivt bidrar og deltar i læringsmiljøet og blir involvert i forskingsprosjekt. Uteksaminerte kandidatar frå IPL skal vere fagleg sterke, kritiske og engasjerte og ha kunnskap om tverrfagleg samarbeid. Kandidatane skal kunne nytte fagkunnskapen sin på relevante måtar og i ulike roller i arbeidslivet.

IPL skal legge til rette for leiing av og støtte i studieprogram, og at samarbeid om undervisning blir organisert på ein måte som fremmar kontinuerleg kvalitetsutvikling. For å styrke felles kunnskapsutvikling og robuste studieprogram skal undervisnings- og rettleiingsarbeid organiserast i team av faglærarar. Nye måtar å organisere arbeidet på som fremmar kvalitet og samhandling på tvers, blir støtta med strategiske tildelingar.

Utviklingsmål

 • vidareutvikle studieprogram i tråd med nasjonale og internasjonale praksisar innan utdanning, forsking og arbeidsliv
 • skape eit læringsmiljø der tilsette og studentar samhandlar om å aktivt prøve ut innovative, digitale og utforskande læringsprosessar og vurderingsformer
 • vere ein pådrivar for innovasjon og nyskaping innan undervisnings-, rettleiings- og vurderingsarbeid (på NTNU, nasjonalt og internasjonalt)
 • vidareutvikle studieprogramma våre og læringsmiljøet vårt gjennom å skape gode strukturar for studentutveksling på alle nivå og gjennom samarbeid med internasjonale fagpersonar
 • vidareutvikle og vidareføre studieprogram som styrker samhandling på tvers av fagmiljø ved NTNU, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar
 • stimulere til ulike samhandlingsformer med arbeidslivet i ordinære studieprogram og i etter- og vidareutdanningstilbod (EVU)

Kontakt IPL

Kontakt IPL

Tilsette
Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillingar


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studierettleiing:
Ta kontakt med studierettleiarane ved instituttet