Karriere og kompetanse i arbeidslivet

Forskningsgruppe

Karriere og kompetanse i arbeidslivet

Arbeidsbord. Bilde.
Bilde: Marten Bjork/Unsplash

Utfordringer og muligheter i møte med et arbeidsliv preget av endringer og overganger 

Det å være i arbeid anses som viktig både for det enkelte individ og for samfunnet. Gjennom livsløpet er det forventet at de fleste mennesker opplever større og mindre endringer som påvirker deres forhold til karriere og arbeidsliv. Både livsfaser, livssituasjoner og oppfatning av identitet kan lede til behov for nyorientering knyttet til kompetanse- og karriereutvikling. Endringer i livet kan føre med seg ulike former for overganger. For eksempel vil de fleste oppleve overgangen mellom utdanning og arbeid, og fra én jobb til en annen. Andre eksempler er det å gå fra å være i arbeidslivet til det å være utenfor arbeidslivet (eller omvendt), og det å tre ut av yrkeslivet som pensjonist. For å håndtere slike overganger kreves kunnskap, fleksibilitet og omstillingsevne. 

Utvikling av kompetanse i et livslangt perspektiv

Tilrettelegging, både pedagogisk, organisatorisk og politisk, spiller en vesentlig rolle i dette bildet hvor læring og kompetanseutvikling blir sentrale virkemidler. Kompetanse og identitet er knyttet sterkt sammen i vårt samfunn, og temaområde 1 analyserer muligheter og handlinger i møte med endringer og nye krav både i arbeidslivet og i det øvrig livet. Temaområdet belyser blant annet hvordan kompetanse kan ivaretas og utvikles gjennom karriererådgivning/-veiledning i et livslangt læringsperspektiv. Sentrale kompetanseområder er utvikling av beslutningskompetanse (hvilke valg skal tas, og hvilke ressurser har den enkelte tilgjengelig knyttet til å ta valg), oppmerksomhet rettet mot muligheter på tross av usikkerhet og uforutsigbarhet, det å se og takle endringer, samt det å utvikle selvinnsikt. 

Forskergruppens fokus

Forskergruppens fokus er i hovedsak på hvordan muligheter, vilkår og utfordringer oppleves og håndteres av voksne i ulike kontekster, med eller uten hjelp.
Denne kunnskapen vil være underlag for tema i undervisningen ved IPL, slik at studentene får bevissthet om voksnes utfordringer, utviklingspotensial og eventuelle hjelpebehov i et arbeidslivsperspektiv.


Relevante publikasjoner

Relevante publikasjoner

Landrø, K. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Kvalsund, R. & Fikse, C. Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser, relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.

Landrø, K. & Rønning, W. (2018). Studieveiledning i høyere utdanning – en kompleks og utfordrende oppgave. UNIPED, 41(3).

Rønning, W.M. og Landrø, K. (2015). Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter, status og utfordringer, Rapport. Trondheim: NTNU-trykk.

Rønning, W.M. (2017). The Curse of Dropout From Distance Education - what is it about? A study of Motives and Mastery among Distance Education Students in Norway. EAPRIL Conference Proceedings, Volum 3. s. 313-327.

Rønning, W.M. (2018). Kandidatundersøkelsen 2017. Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). Rapport. Trondheim: NTNU-trykk.

Svennungsen, H. (2011). Making meaningful career choices: A theoretical and Q-methodological inquiry. Doktoravhandling. NTNU, Trondheim.

Tønseth, C. & Bergsland, R. (2019). Prison Education in Norway – the importance for work and life after release. Cogent Education 6.

Tønseth, C. (2018). Anticipated and Unanticipated Transitions as Triggers for Adult Learning. Creative Education, 9(2) s. 165-181.

Tønseth, C. (2013). Identity capital – a useful competence and expertise with objective and subjective dimensions. ESREA. Transitions and identity in learning life. Portugal: Universidade de Aveiro, 2013.