HumSam

Institutt for pedagogikk og livslang læring

HumSam

Forskningsgruppen Pedagogikk, humaniora og samfunn (HumSam) har som overordnet mål å utvikle den pedagogiske forskningen i skjæringspunktet mellom humaniora og samfunnsvitenskap, særlig innenfor disiplinene pedagogisk filosofi og idehistorie, utdanningshistorie og allmenn didaktikk. Det er en forskning som undersøker pedagogikkens historiske, filosofiske, normative, estetiske, politiske og sosiale dimensjoner.    

Etablerte forskningstema er utdanningshistorie, utdanningspolitikk, vitenskapsteori, danningsteori, praktisk kunnskap, barn og ungdom, oppdragelse og enkulturasjon, estetiske uttrykksformer (litteratur, musikk, film, teater, kunst), vitens- og kunnskapsformer og kvalitative forskningsmetoder.

HumSam-gruppen viderefører en svært viktig tradisjon ved de pedagogiske miljøene i Trondheim/NTNU når det gjelder tematikk, perspektivrikdom og metodemangfold i forskningen.  

Når det gjelder undervisning er forskningsgruppen HumSam ansvarlig for store deler av de obligatoriske emnene på bachelorgraden i pedagogikk, det gjelder emnene i pedagogisk filosofi- og idehistorie, utdanningshistorie og didaktikk. Gruppen har ansvar for flere emner på masterprogrammet i Utdanning og oppvekst og har lang erfaring med veiledning og undervisning på ph.d.-nivå ved NTNU og andre universiteter. HumSam arrangerer jevnlig ph.d.-kurs.   

Medlemmer i forskningsgruppen leder tre av studieprogrammene ved instituttet, årsstudiet i pedagogikk, bachelor i pedagogikk og master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst.  

Forskningsgruppen arrangerer jevnlig forskningsseminarer, konferanser og workshops.

Forskningsgruppen ivaretar FNs bærekraftsmål gjennom kritisk forskning og forskningsbasert undervisning og veiledning.