INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

IPL-konferansen 2018

Fagkonferansen 2018 arrangeres 31. mai

 

 

#IPL2018: Nye læringshorisonter – digital og hybrid pedagogikk

Auditorium D10, Dragvoll

Påmelding innen 10. mai 2018

Utdanning, skole, oppvekst og hverdagsliv har i de siste årene gjennomgått store endringer. Noen av de største endringene handler om digital teknologi, nye medier og ny mediebruk. Endringene drives ofte frem av teknologene, mens det i mange sammenhenger mangler et «pedagogisk språk» som favner hvordan man skal forholde seg til digitale verktøy i skolen, familien eller oppveksten. Konferansen har en ambisjon om å skape interessante diskusjoner rundt dette - som løfter frem nye ideer og spørsmål knyttet til egen praksis og forskning. Det stilles sentrale spørsmål som:

 • Hvilken betydning har digitale verktøy for læring, danning og oppvekst?
 • Hva endres og hva endres ikke i den ”digitale skolen” og den ”digitale barnehagen”?
 • Hvor og hvordan utvikler barn, unge, voksne og eldre kompetanse for å mestre livet?
 • Hvordan kan teknologiske verktøy fremme progressive tilnærminger til undervisning og læring?
 • Hvordan kan bruk av teknologi bidra til å støtte opp under studenters aktive deltakelse i samfunnsdebatten?

To meget interessante keynotes, Chris Friend (Saint Leo University, US) og Øystein Gilje (UiO), retter søkelyset på digitale læringsmidler og hybrid pedagogikk. I etterkant av hver keynote blir det workshops der vi inviterer til å aktivt diskutere, reflektere og lære av hverandre. 

PROGRAM

0830 Kaffe med kunstnerisk innslag

0900 Instituttleder Hans Petter Ulleberg ønsker velkommen

0915 Speedpresentasjoner av prosjekter fra stipendiater og andre ansatte ved IPL.
Ola Harstad, Celine Berglie, Sine Bjerregård Hanssen, Inger T. Pedersen, Marie Skarbø Sorgendal, Nors Sitter, Ekaterina Prasolova-Førland

0945 Hybrid pedagogy: How can the use of technology contribute to support students, agency and voice?
Keynote Christopher Friend

1030 (ca) Kaffepause

1100 Workshops

 1. Patric Wallin: The hybrid nature of student assignements: What is their purpose?
 2. Ekaterina Prasolova-Førland: Innovative immersive technologies for learning
 3. Vegard Johansen: Ungdomsbedrift som en hybrid læringsaktivitet
 4. Bent Olsen: Høye fjell og dype daler - En rundreise i (morgen)dagens norske pedagogiske landskap

1200 Lunsj

1300 Skolens læremidler og digitale verktøy i 2020
Keynote Øystein Gilje

1345 Kaffe og vaffel

1400 Workshops

 1. Astrid Sølvberg og Wenche Rønning: Eldres utfordringer i den digitale hverdagen
 2. Anne Torhild Klomsten: Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen
 3. Vegard Frantzen og Daniel Schofield: Bokpresentasjon av ”Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur”
 4. Ingvild Sørenssen: Sosial posisjonering rundt en iPad i barnehagen; et sosiomaterielt perspektiv på lek

1500 Avslutning med kreativt innslag

1600 Middag