IPL-konferansen 22. september 2022 kl. 09 på Kalvskinnet

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

IPL-konferansen 22. september 2022 kl. 09 på Kalvskinnet

Kritisk forskning og kunnskapsproduksjon

Innen samfunnsvitenskap og humaniora anses kritikk å være et sentralt trekk ved forskning. Årets IPL-konferanse retter søkelyset mot kritikk i forskningen for å synliggjøre hva som legges i begrepet innenfor fagfelt som anses å være av tverrvitenskapelig art, enten dette gjelder barndomsforskningen, voksnes læring, rådgivningsvitenskap eller pedagogikk. Her retter konferansen fokus mot hva det innebærer å være en kritisk forsker og kunnskapsprodusent. Dette kan innebære diskusjon av hvordan, hva, når, fra hvilket ståsted og mot hvem kritikk rettes, og ikke minst hvordan kritikk kan bidra til å utvikle våre fagfelt.

Tradisjonen tro får vi besøk utenfra, denne gangen Helen M. Bowden fra Uppsala universitet og Ida W. Winter fra Aarhus universitet som holder hovedinnlegg.

Helen Melander Bowden er professor i pedagogikk ved Institutionen for pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hennes forskningsinteresse er barn og unge menneskers interaksjon og læring i og på tvers av ulike praksiser slik som hjem, skole og arbeidsliv. Bowdens forskning er forankret i samtaleanalytiske perspektiver hvor hun studerer hvordan tale, kroppshandlinger og materielle strukturer i omgivelsene bidrar til felles meningsskapelse.

Ida Wentzel Winther er avdelingsleder ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi. Hun er familie- og hjemforsker og er opptatt av familieliv og hverdagslivets små elementer, sprekker og finurligheter. Winter er også interessert i lyd, materialitet og visuell antropologi i sitt arbeid, og hun har forsket på en rekke temaer, inkludert søskenskap, skolereform, mobilitet og utdannelse.

Årets IPL-konferanse arrangeres av forskningsgruppen Critical Child and Youth Studies (CCYS)

Program

Program

Tema: Kritisk forskning og kunnskapsproduksjon

Dato: 22. september 2022, 09:00–16

Sted: Kalvskinnet

09:00–12:00 Arkitekt Christies gate 2: A123

13:00–16:00 Suhmhuset: Suhm-auditoriet

Innen samfunnsvitenskap og humaniora anses den kritiske forskningen som en sentral verdi for virksomheten. Men, kritikk kan være så mangt. Årets IPL konferanse vil rette søkelyset mot kritikk i forskningen for å synliggjøre hva som legges i begrepet innenfor fagfelt som anses å være av tverrvitenskapelig art, enten dette gjelder barndomsforskningen, voksnes læring, rådgivningsvitenskap eller pedagogikk. Konferansen retter fokus mot hva det innebærer å være en kritisk forsker og kunnskapsprodusent. Vi ønsker å diskutere hvordan, hva, når, fra hvilket ståsted og mot hvem kritikk rettes. Og, ikke minst, hvordan kritikk kan bidra til å utvikle våre fagfelt.  

Keynotes

Helen Melander Bowden er professor i pedagogikk ved Institutionen for pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hennes forskningsinteresse er barn og unge menneskers interaksjon og læring i og på tvers av ulike praksiser slik som hjem, skole og arbeidsliv. Bowdens forskning er forankret i samtaleanalytiske perspektiver hvor hun studerer hvordan tale, kroppshandlinger og materielle strukturer i omgivelsene bidrar til felles meningsskapelse. Om presentasjonen:

Ida Wentzel Winther er avdelingsleder ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi. Hun er familie- og hjemforsker og er opptatt av familieliv og hverdagslivets små elementer, sprekker og finurligheter. Winter er også interessert i lyd, materialitet og visuell antropologi i sitt arbeid, og hun har forsket på en rekke temaer, inkludert søskenskap, skolereform, mobilitet og utdannelse.  

Program 

09:00 Registrering og kaffe 

09:15 Velkommen ved instituttleder Marte Bratseth Johansen

09:30 Avdelingsleder Ida Wentzel Winther:

At vende umiddelbart cementerede forståelser på hovedet, spørge, lytte og fokusere anderledes.
Jeg har i forskellige projekter gået rundt om fænomenerne hjem og familie, og fokuseret på hverdagslivet, de små banale ting, og hvordan familieliv praktiseres. Herigennem givet børneliv bevågenhed. I mit oplæg vil jeg bl.a. fokusere på hvordan såkaldte ’delebørn’ (børn hvis forældre er skilt og bor hos begge) både kan blive del af lange og brede søskendeskaber, blive opdelt, uddelt, sågar omdelt. Jeg vil belyse, hvordan børns deltagelse i forskellige husholdninger placerer dem i forskellige ’vi-fællesskaber’, hvor deling skal håndteres og praktiseres i hverdagen. Hermed viser jeg, hvordan det kritiske potentiale opstår ved at vende umiddelbart cementerede forståelser på hovedet, spørge, lytte og fokusere anderledes.
 
10:30 Pause 

10:45 Professor Liselott Aarsand og stipendiat Siri Næss: «Single and ready to mingle?» Dating som et spørsmål om læring og kompetanse

11:10 Førsteamanuensis Daniel Schofield: Kritisk mediekompetanse, tillit og danning

11:35 Professor Torill Moen: Norske og danske PP-rådgiveres opplevelse av utenfrastyring: en kvalitativ studie av Thomas Szulevicz og Torill Moen

12:00 Lunsj i Sit kantine på Kalvskinnet

Konferansen fortsetter i Suhmhuset

13:00 Professor Helen Melander Bowden:

Interaktionsanalyser av pedagogiska sammanhang och deras (outnyttjade) kritiska potential
Som etnometodolog och samtalsanalytiker är det ovant att tänka kritik. Trots det menar jag att ett interaktionsanalytiskt perspektiv innebär just en kritisk blick på olika vardagliga praktiker och det många gånger förgivettagna och dess konsekvenser. I föreläsningen diskuterar jag vad interaktionsanalyser av pedagogiska sammanhang är, vilken kunskap de bidrar med och varför den är viktig – ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Därmed problematiserar jag även vad ett kritiskt perspektiv i forskning kan vara och reflekterar kring relationen mellan att vara en ’kritisk forskare’ och att bidra till utveckling av olika pedagogiska praktiker och sammanhang.

14:00 Pause 

14:15 Professor Anne Trine Kjørholt: Barndomsforskning som kulturkritikk? Verdier, ståsted og perspektiver

14:40 Førsteamanuensis Anne Lise Sæteren: Overgangen fra barnehage til skole for barn med særskilte behov

15:00 Pause 

15:10 Hva kan kritisk forskning og kunnskapsproduksjon være? Avsluttende panelsamtale


Tidligere konferanser

Tidligere konferanser

  • 2022: Kritisk forskning og kunnskapsproduksjon
  • 2021: Body, Materiality, Learning
  • 2019: Quality = equality? Qualities, differences and social justice
  • 2018: Nye læringshorisonter – digital og hybrid pedagogikk
  • 2017: Relasjoner i ord og handling
  • 2016: Dialoger i praksis – makt, bærekraft og fornyelse
  • 2015: Kompetanse og karriere – utfordringer og muligheter i et livslangt perspektiv
  • 2014: Innovasjon, samskaping og erfaringsdeling på arbeidsplassen

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet