INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

IPL-konferansen 2018

Fagkonferansen 2018 ble arrangert 31. mai

Tema for konferansen: Nye læringshorisonter – digital og hybrid pedagogikk

Utdanning, skole, oppvekst og hverdagsliv har i de siste årene gjennomgått store endringer. Noen av de største endringene handler om digital teknologi, nye medier og ny mediebruk. Endringene drives ofte frem av teknologene, mens det i mange sammenhenger mangler et «pedagogisk språk» som favner hvordan man skal forholde seg til digitale verktøy i skolen, familien eller oppveksten. Konferansen har en ambisjon om å skape interessante diskusjoner rundt dette - som løfter frem nye ideer og spørsmål knyttet til egen praksis og forskning. Det stilles sentrale spørsmål som:

  • Hvilken betydning har digitale verktøy for læring, danning og oppvekst?
  • Hva endres og hva endres ikke i den ”digitale skolen” og den ”digitale barnehagen”?
  • Hvor og hvordan utvikler barn, unge, voksne og eldre kompetanse for å mestre livet?
  • Hvordan kan teknologiske verktøy fremme progressive tilnærminger til undervisning og læring?
  • Hvordan kan bruk av teknologi bidra til å støtte opp under studenters aktive deltakelse i samfunnsdebatten?

To meget interessante keynotes, Chris Friend (Saint Leo University, US) og Øystein Gilje (UiO), retter søkelyset på digitale læringsmidler og hybrid pedagogikk. I etterkant av hver keynote blir det workshops der vi inviterer til å aktivt diskutere, reflektere og lære av hverandre. 

Keynote speakers

Bilde av Chris Friend

Chris Friend is Director of Hybrid Pedagogy and producer of its podcast, HybridPod. Assistant Professor of English at Saint Leo University. He holds a PhD in Texts & Technology from the University of Central Florida. His research works to define hybridity in education, with particular attention to its role in first-year composition courses. Outside the classroom, he obsesses over dark beers, EVs, and the company of his cat. 


Bilde av Øystein GiljeØystein Gilje er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitet i Oslo, der han underviser om blant annet læring, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi, og han har publisert kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt. Boken Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen (2017) er gitt ut på Fagbokforlaget. 

Tidligere konferanser

  • 2018: Nye læringshorisonter - digital og hybrid pedagogikk
  • 2017: Relasjoner i ord og handling
  • 2016: Dialoger i praksis - makt, bærekraft og fornyelse
  • 2015: Kompetanse og karriere - utfordringer og muligheter i et livslangt perspektiv
  • 2014: Innovasjon, samskaping og erfaringsdeling på arbeidsplassen