Research activity

Våre forskningsprosjekter

Våre forskningsprosjekter

Multisenterstudie som følger pasienter med aldersrelatert makula degenerasjon og store hevelser i den gule flekken. For disse pasientene finnes det ingen behandling. Avansert bildeteknologi brukes for å identifisere tidlige tegn til behandlingskrevende lekkasje fra blodårer og andre risikofaktorer for tap av synsfunksjon. Arnt-Ole Tvenning disputerte med avhandlingen «Drusenoid pigment epithelial detachments and age-related macular degeneration» i 2020. Planlagt oppfølgingstid av deltagerne i studien er 5 år.

Prosjekt Øyenstikker ble gjennomført i 2014-2023 som et jobbglidningsprosjekt ved Øyeavdelingen St. Olavs hospital. Vi gjennomførte en randomisert kontrollert studie og kom frem til at sykepleiere kan utføre en øyeoperasjon med like godt resultat som leger. Operasjonen, går ut på å sprøyte en medisin inn i øyet til pasienten, derav navnet Øyenstikker. Resultatene er publisert i tidsskriftet Acta Ophthalmologica og er offentlig tilgjengelig (lenke til artikkelen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aos.14184. Dette er den vanligste operasjonen som utføres innen øyefaget i dag. Bare ved St. Olavs hospital utføres mer enn 7000 slike operasjoner årlig. Etter at resultatene fra studien forelå, har sykepleiere ved Øyeavdelingen St. Olavs hospital overtatt alle disse operasjonene som tidligere ble utført av leger. Dette sparer sykehuset for betydelige legeressurser. Opplæringsprogrammet vi benyttet i studien er kvalitetssikret. Du kan lese om programmet og om sykepleiernes tilfredshet med opplæringen og de nye oppgavene her: Scopus - Document details - Task shifting of intravitreal injections from physicians to nurses: a qualitative study. Det ble også gjennomført en kostnadsanalyse som viser at sykehuset sparer penger på denne jobbglidningen i tillegg til at legene frigjøres til å utføre andre oppgaver. Du kan lese artikkelen om kostnadsanalysen her.

Stine Bolme var PhD stipendiat i Prosjekt Øyenstikker og disputerte i november 2022.

Gå til prosjektnettsiden

Observe-and-Plan (OnP) er navnet på en behandlingsstrategi for netthinnesykdommen aldersrelatert makula degenerasjon (AMD). Denne nye strategien legger langtidsplaner for pasientene og innebærer færre kontroller. En pilotundersøkelse vi gjennomførte i 2017-18 viste at pasienter som byttet behandlingsstrategi var mer fornøyd etter bytte til OnP enn før. Lenke: Patient satisfaction following a switch from treat-and-extend to observe-and-plan regimen in age-related macular degeneration | BMJ Open Ophthalmology

Gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT) tester vi nå om strategien gir like gode behandlingsresultat som standard strategi (Treat-and-Extend) hos pasienter med nyoppdaget sykdom. Vi undersøker synsresultat, pasienttilfredshetog mulige besparelser for helsevesenet. Studien er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital og øyeavdelingen i Bodø, Molde, Ålesund og Elverum. Margrete Sætre Hassen er PhD stipendiat i prosjektet.

Premature er utgangspunkt for forskningen på synsutvikling med prosjektet VOP: Visuopathy of prematurity. Vi stiller her spørsmålet om retinopatien bare toppen av isfjellet og om prematuritet med stans eller forsinket utvikling av synsbanene kan forklare synsvanskene mange opplever.

I samarbeid med førsteamanuensis Kari Anne Indredavik Evensen ved Institutt for Kreft- og Molekylærbiologi og NTNU Low Birth Weight Life Study (NTNU LBW Life) undersøker vi synsfunksjonen hos voksne som er født for tidlig. Du kan lese mer om prosjektet her.

Norsk kvalitetsregister for retinopati hos premature, NOKROP, er et nasjonalt register over netthinneforandringer (retinopati) forbundet med for tidlig fødsel. Registeret er del av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) som er underlagt Folkehelseinstituttet. På hjemmesiden til NNK ligger informasjon om registeret og en film om øyeundersøkelsen: https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-nyfodtmedisinsk-kvalitetsregister

NOKROP ble tatt i bruk fra 01.01.2017 og planen er at alle øyeavdelinger som screener premature for retinopati skal legge inn dataene sine i registeret. Hensikten med registeret er å få kunnskap om forekomsten av ROP, forløpet av sykdommen og for å kvalitetssikre screening og behandling av sykdommen i Norge. To medisinerstudenter skrev i 2018 hovedoppgave om ROP i Norge i årene 2007-2017. De fant regionale forskjeller i sykdomsforekomst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.14593. Vi går nå videre og studerer årsaken til disse forskjellene med PhD prosjektet «Optimizing examination and treatment for infants with retinopathy of prematurity in Norway» til stipendiat Kyrre Moljord.