DIRMA: Digital Records Management Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

DIRMA: Digital Records Management Research Group

Forskningsgruppe for digital dokumentasjonsforvaltning

Forskningsgruppen DIRMA ble etablert sommeren 2018.

DIRMA studerer utfordringer innen danning, bevaring, tilgjengeliggjøring og bruk av dokumentasjon og annen informasjon i norsk offentlig sektor. Denne dokumentasjonen er viktig for å ivareta grunnleggende demokratiske rettigheter, allmenn innsynsrett og mulighet for kontroll med politikere og forvaltning, samt sikre enkeltmenneskers rettssikkerhet. Dokumentasjonen er videre nødvendig for å ivareta offentlig forvaltnings egen hukommelse og funksjonsdyktighet.

Noen tiår inn i det 21. århundre preges den digitale dokumentasjonsforvaltningen i offentlig sektor av begrensninger og mangler i en slik grad at sentrale demokratiske borgerrettigheter kan sies å stå på spill. Årsakene er mange; teknologiske, økonomiske, organisatoriske, menneskelige. Systemene som er i bruk, er ofte bygd på eldre og tungrodde løsninger som igjen springer ut av en papirbasert tenkning og prosessforståelse. Tradisjonelle organisasjonsformer setter også begrensninger. Det samme gjør mangelfull opplæring og en passiv-naiv tiltro til at «det digitale gjør seg selv».

DIRMA har sin hovedforankring i miljøet til arkiv- og samlingsforvaltning ved Institutt for lærerutdanning (ILU). Gruppen har tilslutning fra medarbeidere fra Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), også ved NTNU.

Gruppen omfatter fem vitenskapelig tilsatte i full stilling ved NTNU med betydelig erfaring fra forskning og undervisning på fagområdet, fra utredningsarbeid og fra digital dokumentasjonsforvaltning i store organisasjoner. Fem av gruppemedlemmene har tilhørighet på ILU, en på IDI. To av gruppemedlemmene er stipendiater på prosjekt i permisjon fra faste stillinger ved NTNU.