Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Om Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Oversiktsbilde Ålesund
Foto: Krisztian Sere

Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd er et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Ålesund kommune. Dette forpliktende partnerskapet skal utvikle og dele kunnskap om de store utfordringene innen helse og omsorg. Det endelige målet er å bruke denne kunnskapen til å skape bedre tjenester for innbyggerne.

Ambisjonen er å dekke kunnskapsbehovet i kommunehelsetjenesten ved å:

 • styrke primærhelsetjenestens kompetanse på forskning og utvikling, og kommunen som arena for innovasjon.
 • utvikle kvalitet og relevans i helseutdanningene for primærhelsetjenesten.
 • utvikle kunnskap som fremmer folkehelse og helseledelse.

En forutsetning for å lykkes er at det akademiske miljøet tar utgangspunkt i kommunens behov når det gjelder utdanning og forskning. Her ønsker Ålesund kommune særlig å prioritere:

 • tidlig innsats for barn og unge med sammensatte vansker.
 • samfunnsforhold og risikofaktorer med betydning for helse og trivsel, herunder utbredelse og fordeling av sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen.
 • bruk av kommunale data om helse for å understøtte fremtidig tjenesteleveranse.
 • teknologi som støtter morgendagens tjenesteleveranse, herunder bruk av smarte bygg i et helsevitenskapelig perspektiv.

Forskningsgruppene ved instituttet samarbeider med fagfolk i kommunen for å frembringe kunnskap om disse prioriterte områdene gjennom ulike prosjekter. En overordnet målsetning er bærekraftige helsetjenester av høy kvalitet.

Det er en lang tradisjon for samarbeid mellom fagmiljøet ved Campus Ålesund og kommunen. I februar 2020 ble samarbeidet formalisert i en avtale. Som daværende kommunaldirektør Astrid Eidsvik forklarte under signeringen, skal det faglige samarbeidet bidra til «å bygge innovasjonskraft i kommunen og øke forskinga innen offentlig sektor».

Avtalen styrker dermed det historisk gode samarbeidet mellom IHA og Ålesund, som er vertskommune for Arena for Læring om Velferdsteknologi og Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjeneste i Møre og Romsdal.

Vi samarbeider også med andre fagmiljøer ved NTNU som har partnerskap med kommunen med særlig fokus på utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Prosjekter og aktiviteter

Du kan finne informasjon om ulike forskningsprosjekter på sidene til forskningsgruppene ved instituttet.

Styrket veiledning i praksis (SVIP)

Styrket veiledning i praksis (SVIP) er et flerårig prosjekt finansiert av DIKU, med formål om å utvikle en videreutdanning til praksisveiledere for studenter innen helse- og sosialfag, med særlig fokus på kommunehelsetjenesten. Utdanningen gir økte kunnskaper og ferdigheter i å legge til rette for studentenes læring i praksis. Prosjektet foregår i samarbeid med Institutt for helsevitenskap i Gjøvik og Institutt for Sykepleie og Samfunnsmedisin i Trondheim.

Samarbeids og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) 

Samarbeids og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) er et samarbeid mellom KS, Helse Møre og Romsdal, Høyskolen i Molde, Høgskulen i Volda, og Institutt for helsevitenskap i Ålesund (NTNU). Målet er å utvikle faglige møteplasser og nettverk for ledere innen helse- og omsorgssektoren. Det skal også gjennomføre en regional kartlegging av kompetansebehovet hos helseledere. SUHEL er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kliniske utdanningsenheter (KLUe)

Ved sykepleierutdanningen har man som en del av universitetskommunesamarbeidet i Ålesund startet et arbeid med å etablere kliniske utdanningsenheter. Disse utdanningsenhetene vil være arenaer for utvikling av konkrete og praksisnære læringsaktiviteter, og sørge for kunnskapsoverføring, kvalitet og utviklingsarbeid.

Styringsgruppe

Samarbeidet har en styringsgruppe bestående av:

 • Siri Forsmo, Dekan
 • Svanhild Schønberg, Instituttleder
 • Jon Steven Hasseldal, Kommunaldirektør
 • Synnøve V. Synnes, Kommunalsjef
 • Helge Veum, Virksomhetsleder