Samarbeid- og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) i Møre og Romsdal

Samarbeid- og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) i Møre og Romsdal

Møteledelse i et møterom
Illustrasjonsfoto:  CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Maskot  

SUHEL ble opprettet i 2021 og er et nettverk mellom ledere i helse- og sosialtjenestene i kommunene, ledere i Helse Møre og Romsdal HF, samt masterprogrammet i helseledelse. SUHEL vil gjøre ledere mer i stand til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon i egen virksomhet, samt å initiere praksisnær forskningsaktivitet i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren i regionen, særlig Master i helseledelse. Dette nettverket åpner for felles forståelse og nye samarbeidsmåter ved å skape tettere kontakt mellom regionens ledere i helse- og omsorgstjenestene, forskere og studenter.

SUHEL er finansiert av Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU ut 2023.

 

Aktivitet

Forsknings- og innovasjonsstrategi 2016-2020 Møre og Romsdal tar utgangspunkt i at helseforetak og kommuner skal samarbeide om prosjekt for å bidra til bedre helsetjenester. Mange studier peker på at ledere er sentrale for å sikre bedre helse- og omsorgstjenester, og at utviklingen av deres kompetanse er viktig.

SUHEL skal bidra til kontinuerlig kompetanseutvikling for ledere i helse- og sosialsektoren i Møre og Romsdal, der arbeidslivet og akademia inngår i et gjensidig partnerskap. SUHEL skal utvikles til å bli en permanent regional samarbeids- og utviklingsarena, som gjennom synlige aktiviteter binder sammen arbeidslivet og akademia.

SUHEL vil kunne tilrettelegge for forskningsaktivitet ved å fasilitere nettverksbygging mellom ulike aktører både innad og på tvers av tjenestenivå og sektorer.

SUHEL skal være tett koblet til universitets- og høgskolesektoren i regionen, og særlig til undervisnings- og forskningsaktiviteten ved studieprogrammet Master i helseledelse.

Utdanning av ledere vil skje gjennom masterprogrammet i helseledelse og seminar for ledere. Lederes forhold til digital ledelse ble undersøkt i en spørreundersøkelse høsten 2022. Oppdatert kunnskap om hvordan ledere i helse- og sosialtjenesten opplever egen situasjon, vil gjøre utdanningsinstitusjonene bedre i stand til å utforme relevante tilbud til denne gruppen.

Hovedaktiviteter under SUHEL-paraplyen er en årlig spørreundersøkelse og et inspirasjonsseminar for ledere og masterstudenter.

Spørreundersøkelsen

SUHEL gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant ledere i helse- og sosialtjenestene i Møre og Romsdal. Tema for undersøkelsen varierer fra år til år. I 2021 var temaet Lederkompetanse. I 2022 var temaet Digital ledelse. Resultatene fra spørreundersøkelsen er et godt utgangspunkt for tema for SUHEL-Inspirasjonsseminaret på høsten. 

Omtaler av SUHEL-undersøkelsene i 2021 og 2022 finner du her:

2022 - Helseledere har positiv grunnholdning til digitalisering
2021 - Hvordan håndterer helseledere i Møre og Romsdal stort kontrollspenn?

Inspirasjonsseminaret for ledere og masterstudenter

Alle ledere i helse- og sosialtjenestene og masterstudenter i helseledelse inviteres hvert år til å delta på et inspirasjonsseminar. Her presenteres resultat fra den årlige SUHEL-undersøkelsen, og temaer som er aktuelle for helseledere.

SUHEL vil tilstrebe at dette seminaret oppleves relevant for ledere og masterstudenter ved at de selv kan komme med forslag til tema for foredrag til seminaret. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen kan bli brukt i undervisning og forskning innen temaet helseledelse. Oppdatert kunnskap om hvordan ledere i helse- og sosialtjenesten opplever egen situasjon, vil gjøre utdanningsinstitusjonene bedre i stand til å utforme relevante tilbud til denne gruppen.

SUHEL sitt øverste organ er SUHEL-rådet. SUHEL-rådet skal avgjøre spørsmål av faglig karakter, det vil primært innebære å bestemme innholdet i planlagte aktiviteter.

SUHEL-rådet består av tre hovedaktører. Dette er utdanningsinstitusjonene som står bak masterprogrammet i helseledelse (Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund), KS Kommunesektorens organisasjon i Møre og Romsdal, samt Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg til nevnte aktører over, deltar studentrepresentant fra Master i helseledelse. Fra og med 2024 deltar også NAV i Møre og Romsdal i SUHEL.

Aktørene i SUHEL er likeverdige, men har ulike roller. NTNU i Ålesund har hovedansvar for å koordinere og fasilitere SUHEL-samarbeidet. KS Kommunesektorens organisasjon i Møre og Romsdal er bindeleddet til kommunene i regionen, slik at kommunene kan påvirke innholdet i SUHEL-arbeidet. Helse Møre og Romsdal HF har en lignende rolle som KS, ved å være bindeleddet til ledere i helseforetaket. NAV i Møre i Romsdal er ny SUHEL-partner fra 2024 og er kontaktleddet inn mot ledere i NAV. KS, NAV og Helse Møre og Romsdal HF har også rollen som arbeidslivets representanter. Samtidig er de mottakere av fremtidige kandidater fra master i helseledelse, og kan også finne tema/problemstillinger for fremtidige masterprosjekter. Studentrepresentantene i SUHEL kan bidra til at SUHEL blir mer relevant for studentgruppen.

Andre aktører er velkommen til å delta i SUHEL-nettverket. For en samtale om dette, ta kontakt med Jannike Oksavik (epost: jannike.d.oksavik@ntnu.no eller tlf. jobb: 70 16 13 38).

Arbeidsgruppen i SUHEL fra 2024 består av:

  • Jannike Dyb Oksavik, NTNU
  • Ralf Kirchhoff, NTNU
  • Turid Aarseth, Høgskolen i Molde
  • Alf Roger Djupvik, Høgskolen i Volda
  • Bente Glomset Vikhagen, Kommunenes Sentralforbund i Møre og Romsdal
  • Nina Cathrin Garshol, , Helse Møre og Romsdal HF
  • Niclas Egidio D`Angelo, NAV i Møre og Romsdal
  • Joar Ulstein, student Master i helseledelse

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

person-portlet

Inspirasjonsseminar for ledere

Inspirasjonsseminar for ledere

Hvert år arrangerer SUHEL inspirasjonsseminar for ledere i helse- og sosialtjenestene i Møre og Romsdal (se bilde). I 2023 valgte vi temaet Om å våge å lede.  Les mer om årets inspirasjonsseminar på Panorama eller Høgskulen i Volda sine nettsider:  Ble hedret som «Årets mellomleder» på Inspirasjonsseminaret (Panorama). Sentrale under samling for helseleiarar (Høgskulen i Volda) .

 

Førsteamanuensis Jannike Dyb Oksavik (t.v.) ved NTNU Ålesund overrakte blomster til Årets mellomleder: Ida Camilla Monn Birkhaug. Foto: Arild Waagbø
Førsteamanuensis Jannike Dyb Oksavik (t.v.) ved NTNU Ålesund overrakte blomster til Årets mellomleder: Ida Camilla Monn Birkhaug. Foto: Arild Waagbø

Tema for inspirasjonsseminaret i 2024 er ennå ikke bestemt. Vi vil komme tilbake til det når det er bestemt.