Forum for feministisk filosofi

Forum for feministisk filosofi

logo for Forum for feministisk filosofi. Illustrasjonslogo.

“Ein fødast ikkje som kvinne, ein blir det”, skriv Simone de Beauvoir i boka Det andre kjønnet frå 1949. Kjønn er tvitydig, noko som er reflektert i våre handlingar og måtar å persipere, relatere, tale og omtale kvarandre på. Forum for feministisk filosofi vil ta for seg ulike aspekt ved feministisk tenking omkring, kjønn, seksualitet, kropp, subjekt-danning, politikk og makt. Perspektiva vil omfatta fenomenologiske, så vel som psykologiske, psykoanalytiske og seinare post-strukturalistiske og diskurs-teoretiske perspektiv på kjønn.

I dagens samfunn og kultur bryt tradisjonelle ideal og oppfatningar omkring kjønn mot tendensar til større openheit og tvimeining. Finst det naturlege kjønnet? Eller er kjønn og kjønna eksistens måtar å handla på i tråd med etablerte kulturelle normer og ideal? Korleis blir kjønnet etablert sjølv i relasjonar til andre? Og på kva måte er kjønn knytt til makt? Korleis gjer kjønn og eit kjønna perspektiv seg gjeldande i populærkultur, så vel som i litteratur, film og annan kunst? Finst det eit feminint subjekt? Eller ein feminint politisk ståstad? Korleis gjer erfaringar med eigen kroppslegheit seg gjeldande i ein etisk og identitetspolitisk diskurs?

Forumet har som formål å inspirere til debatt og refleksjon omkring kjønn, makt og seksualitet, i tillegg til å samle studentar på tvers av fag for fruktbar fagleg utveksling. Seminaret skal vere ope og ha låg terskel. Diskusjonane vil ta utgangspunkt i presentasjonar frå studentane sin side eller tilsette med faglege perspektiv på feminisme.  For å få tilgang på tekstar og anna materiale må ein registere seg på seminaret si emne-side i Blackboard ved å sende e-post til Ståle Finke. 

Samarbeidspartnarane våre er: Kvinnenettverket ved Institutt for filosofi og religionsvitskap ved NTNUSenter for tverrfagleg kjønnsforsking (UiO) og Senter for kjønnsforsking ved Institutt for tverrfaglege kulturstudium ved NTNU. 

 


Mini calevent portlet

Arrangement

Tidlegare arrangement

8.4.24: Den Grønne Sykkelen (Haifaa Al-Mansour, 2012): Filmvisning og samtale

18.3.24: Feministisk epistemologi: Sandra Harding, ståstedsteori og sterk objektivitet

26.2.24: Edward Said – Orientalismen, humanitet og vestens vilje til viten 

12.2.24: En politikk for fremmedgjøring - Xenofeminisme

13.3.23: Kristin Gjesdal - "Slår hjertet ennå menneskelig? – Clara Zetkin om feminisme, kapitalisme og antifascisme"

20.2.23: Kine Fjeldheim - "Erfaring som «svakhet» i filosofi: Eva Feder Kittay, en feministisk omsorgsetikk"

30.1.23: Ståle Finke og Oda Davanger - "Wendy Brown: No Future for White Men?"

24.10.22: Psykoanalyse og spørsmålet og kvinnelig seksualitet - Innledning ved Thomas A. Kadim

26.9.22: Feminisme og (en)-aktivisme - Innledning ved Silje-Marie Normann Svendsen

5.9.22: Beauvoir og “The Situation of Women Today” - Innledning ved Ståle Finke og Filippo Venanzi