Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk

Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk har ca. 260 ansatte innen vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Våre ansatte er lokalisert på to campuser; 210 i Trondheim og 50 på Gjøvik.

Vår sammensetning av fagfolk innen et bredt spekter av IT-fagfelt, gir oss unike muligheter innen tverrfaglig forskning. Vårt forskning- og undervisningsansvar er fordelt på våre faggrupper.


Instituttledelsen

Instituttledelsen

Instituttets daglige drift ledes av instituttledelsen:

Råd og utvalg

 

Råd og utvalg

Våre råd og utvalg ved Institutt for datateknologi og informatikk:


Vår visjon og stragegi

Visjon

Vår visjon er: IT-kunnskap for en smartere og tryggere verden.

Våre verdier er: konstruktiv, kreativ, kritisk, respektfull og inkluderende.


Strategi

Vår strategi for perioden 2018–2025.

Strategi IDI

Vår strategi skal støtte opp om NTNUs overordnede strategi ”Kunnskap for en bedre verden» og IE-fakultetets strategi. Implementasjon av strategiene skal sammen bidra til bærekraftig konkurransekraft, velferd og livskvalitet, og skal bidra til at vedtatte nasjonale og internasjonale mål innen forsknings- og utdanningspolitikken nås.

Våre fagområder utgjør et bredt og muliggjørende kunnskapsgrunnlag for å finne løsninger på de største samfunnsutfordringene i tverrfaglig samarbeid med andre felt. Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals – SDG) anser vi at IDI har spesielt gode forutsetninger for å kunne bidra bredt til å oppnå følgende viktige samfunnsmål:

 • Mål 3: God helse
 • Mål 4: God utdanning
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
 • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Valg av prioriterte områder er gjort på bakgrunn av innspill fra våre fagenheter og eksterne analyser av viktige faglige og samfunnsmessige trender, foreslåtte overordnede mål, og overordnet strategi for forskning og forskerutdanning.

 1. Sikkerhet og robusthet. Hvordan gi teknologiske systemer evne til å motstå tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser og - om slike hendelser får en innvirkning - gjenopprette systemenes tjenesteleveranse best mulig etterpå
 2. Kognitive systemer: Kunstig intelligens, maskinlæring, og stordata-analyse i kombinasjon
 3. Kunnskaps, data og informasjonshåndtering, dataprosessering, dataanalyse, kunnskaps-ekstrahering og informasjonssøk.
 4. Visuell databehandling: Fargebehandling, grafikk, datasyn, bildebehandling, visualisering, virtuell og annotert virkelighet (augmented reality)
 5. Menneske-maskin-interaksjon og brukeropplevelse (user experience)
 6. Programvare i autonome transport-systemer
 7. Energi-effektive IT-løsninger og IT for bærekraftig utvikling
 8. Utvikling og forståelse av komplekse IT-systemer både fra et systemutviklings- og et informasjonssystemperspektiv
 9. Digitalisering innen offentlig og privat sektor inkludert samhandlingsløsninger, digital økonomi, nye forretningsmodeller, samt IT og ledelse
 10. IT for helse og velferd, inkludert håndtering og analyse av bio- og helsedata/registerdata
 11. Kunst og teknologi (under ARTEC-paraplyen)
 12. Teknologier som understøtter læring (inkl. ”serious gaming» og læringsanalyse”) og innovative læringsmetoder innenfor IDIs utdanningsområder
 13. Nye, potensielt disruptive teknologier, eksempelvis blockchain ”and beyond” og bio-inspirert IT (bl. a. cyborg-prosjektet)
Mål:
 1. Vår forskning er internasjonalt orientert i ambisjonsnivå, samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering, og holder høy kvalitet målt etter internasjonalt anerkjente kriterier for akademisk virksomhet innenfor IT. På et utvalg fagområder har vi forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, i henhold til slike kriterier.
 2. Vår forskning har høy relevans for og gjøres i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, og det er en god balanse mellom langsiktig og grunnleggende forskning, strategisk innovasjonsorientert forskning, samfunns- og næringsmessig relevante anvendelser, disiplinær spissing og tverrfaglige koblinger.
 3. Vi følger etiske retningslinjer som gir ansvarlig forskning og innovasjon.
 4. Vi får gjennomført sin forskning gjennom en variert prosjektportefølje, inkludert forskningsdrevne (e.g. FRIPRO, ERC) og tematiske utlysninger (e.g. H2020 LEIT ICT). Alle forskere arbeider med å fornye prosjektporteføljen slik at vi holder forskningsaktiviteten på et stabilt høyt nivå.
 5. Vi har aktivt samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Våre fagmiljøer har sterke industrielle og akademiske nettverk, og er foretrukne akademiske samarbeidspartnere for relevante eksterne aktører
 6. Vi publiserer i anerkjente, fortrinnsvis åpne (golden) journaler og konferanser med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Vi ønsker å ha 2 publikasjonspoeng per UFF-årsverk i snitt. 25% av publikasjonene skal være på nivå 2. Vi skal ha høyere score på disse indikatorene enn andre fagmiljø innen datateknologi og informatikk i Norge.
 7. Vår forskerutdanning produserer ph.d.-kandidater med både internasjonalt konkurransedyktig akademisk kvalitet og høy relevans for norsk og internasjonalt arbeidsliv. I snitt sikter vi på å uteksaminere 15 phd.d.-kandidater per år.
 8. Vi skal drive forskning knyttet mot vår undervisning, inkludert forskning på fagdidaktikk.
 9. Vi ønsker å integrere faglig aktivitet med teknisk og administrativ støtte for å kunne ha en ledende infrastruktur og rammeverk for spesielt data-intensiv forskning.
Mål:
 1. Vi skal ha et bredt tilbud av bachelor og masterutdanninger innen IT som har tydelig profil i forhold til inntakskrav og kandidat-kompetanse.
 2. Våre utdanningstilbud har høy relevans for dagens og fremtidens næringsliv og offentlig sektor, gir læringsutbytte og kompetanse i tråd med samfunnets og arbeidslivets behov, og gir viktige bidrag til bærekraftig innovasjon og verdiskaping.
 3. Vi rekrutterer dyktige og motiverte studenter med relevant bakgrunn, nasjonalt og internasjonalt, og begge kjønn er godt representert på alle studieprogram, med en kvinneandel på minst 30%. Våre studieprogram er blant de best søkte på NTNU, med best nasjonal søkning på sine respektive fagområder målt i forhold til poenggrense for opptak.
 4. Vår utdanning skal være forskningsbasert på alle nivå i alle studiebyer. Man skal ha forskningsbasert utvikling av studietilbudet, og inkludere studentene i forskningsaktiviteter som et tiltak for å rekruttere flere egne studenter til forskning.
 5. Våre uteksaminerte kandidater på alle nivåer er Norges mest etterspurte innenfor sine respektive fagområder, og er konkurransedyktige i et internasjonalt arbeidsmarked. Alle studenter har relevante jobb-tilbud ved avslutning av studiene.
 6. Vi har en sentral plass i NTNUs grunnutdanning, som leverandør av grunnleggende emner innenfor IT.
 7. Våre utdanningstilbud er nasjonalt ledende mht. studenttilfredshet og læringsutbytte, gjennom en kombinasjon av god pedagogisk tilnærming og et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø
 8. Vi tilbyr etter- og videreutdanning innen sine fagområder som etterspørres av arbeidslivet og av enkeltpersoner. Tilbudene skal tilbys både som enkeltemner og som studieprogram. Tilbudene kan tilbys nettbasert eller som «blended learning» og på konkurransedyktige plattformer. Tilbudene skal være selv-finansierende.
 9. Vi tilbyr emner på engelsk for en global målgruppe. Dette vil synliggjøre IDI og NTNU på områder der vi har fremragende kunnskap, eller på områder der NTNU ønsker å bidra til en positiv utvikling i henhold til SDG.
 10. Vi har en økning av antall studenter som reiser på utveksling
Mål:
 1. Vi bidrar til nyskaping både gjennom kandidatproduksjon, forskningssamarbeid med etablert nasjonalt næringsliv, offentlig sektor og internasjonale partnere, entreprenørskap, og åpen, brukerdrevet innovasjon.
 2. Vi bidrar betydelig til økt digitaliseringsdrevet innovasjon i norsk næringsliv og offentlig sektor. Ofte i form av tverrfaglig samarbeid på tvers av NTNU.
 3. Vi er en ledende bidragsyter i norsk akademia til internasjonalt vellykket entreprenørskap og innovasjon basert på IT-idéer fra ansatte, studenter og alumni. Årlig startes minst 3 nye virksomheter med basis i arbeid fra ansatte eller studenter, og ansatte må gis rammebetingelser for å gjennomføre slik virksomhet.
 4. Vi er en konstruktiv medspiller i NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping, og utnytter dette systemet aktivt til å skape ny virksomhet.
 5. Vi etablerer og utnytter langsiktige samarbeidsavtaler med næringsliv og offentlig sektor for å understøtte innovasjon f.eks. gjennom senter-dannelser som Telenor-NTNU AI-lab og strukturer som Wireless Trondheim Living Lab.
 6. Vi utnytter NTNUs nærhet til regionale nærings- og kompetanseklynger i Gjøvik og Ålesund til å skape ny aktivitet og merverdi for næringslivet i disse regionene.
Mål:
 1. Vi er en etisk bevist leverandør av kunnskapsbaserte råd og anbefalinger og bistår beslutningstakere i samfunnet med nødvendig kompetanse for å kunne ta de riktige avgjørelser i saker som berører instituttets fagområder.
 2. Våre kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter i samarbeid med IE øker samfunnets forståelse for viktigheten av våre fagområder for alle samfunnsområder.
 3. Vi skal være førstevalg for media innen vårt fagområde
 4. Vår formidling og kommunikasjon synliggjør vår fagmiljøer og merkevaren NTNU, og styrker våre ressursmessige rammebetingelser, rekrutteringen til våre studier og stillinger, og IDI-miljøenes akademiske og samfunnsmessige omdømme.
 5. Våre formidlingsaktiviteter er tuftet på vår faglige kompetanse og resultater, og utnytter de kanaler som til enhver tid er mest relevante ift. målgruppen. Dette inkluderer både etablerte kanaler og kanaler som vi har vært med på å forme selv (e.g. NOKIOS, NKUL, HelsIT samt mulige nye kanaler)
 6. Vi skal ha oppdaterte relevante nettsider og annen tilstedeværelse på nett
Mål:
 1. Alle våre ansatte og studenter opplever et godt, inkluderende og trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 2. Vi har ikke skader, ulykker, fravær, eller verdimessige tap som kan relateres til arbeidsmiljøet, og ansattes tilfredshet med sitt arbeidsmiljø er blant de beste ved NTNU.
 3. Instituttet kjennetegnes av transparente, evidensbaserte beslutningsprosesser, der man tar seg tid til å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger
 4. Vår internkommunikasjon styrker formell og uformell medvirkning, bidrar til kunnskap om og helhetlig forståelse for virksomheten blant ansatte og studenter, og gir transparens, tillit og forutsigbarhet i interne prosesser, og godt arbeids- og studiemiljø
 5. Våre teknisk-administrative støtteapparat bidrar effektivt til å fremme instituttets strategiske mål og primærvirksomhetens behov gjennom hensiktsmessig intern organisering, effektiv ressursbruk, effektive prosesser, og nødvendig kompetanseutvikling.
 6. Vi tar i samarbeid med IE og NTNU aktivt i bruk digitalisering og standardisering av administrative prosesser der dette er gunstig for virksomheten.
 7. Vi tiltrekker og ansetter de beste kandidatene for både faste og midlertidige akademiske og teknisk/administrative stillinger. I samarbeid med øvrige deler av NTNU tilbys lederutviklingsprogram.
 8. Alle arbeidsmiljø ved IDI reflekterer et naturlig mangfold av tilsatte, f. eks. med hensyn til kjønn og etnisitet.
 9. Alle ansatte opplever at de får anerkjennelse når de gjør en god jobb. IDI skal understøtte både forskningsstillinger (professorløpet) og undervisningsstillinger (dosentløpet), med overvekt av faglige ansatte som følger det første. Man skal ha tydelig utviklingsprogram i forhold til begge løp.
 10. Vi skal vektlegge gode rutiner for økonomistyring og kvalitetssikring av budsjetter i hele bredden av instituttets virksomhet, og være transparent i forhold til bruk av ressurser, inkludert lokaler.
 11. Vi har kultur og praksis for godt samarbeid, medvirkning, hensiktsmessig arbeidsdeling og lagbygging på tvers av campuser, organisasjonsnivåer, organisatoriske enheter og fagområder.
 12. Utnytte campusutviklingen ved NTNU til å ta høyde for den økte betydningen av IT-området i samfunnet både i forhold til fasiliteter (f.eks. i form av eget IT-bygg) og organisatorisk.

Forskningsområder


Forskningsområder

Sentrale forskningsområder ved IDI ligger innen datateknologi, informatikk, kunstig intelligens, big data, farge teknologi, databaser, søk, interaksjonsdesign, programvareutvikling, autonome systemer, datasyn, visualisering, samt medisinsk teknologi.

Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet. Et studium ved instituttet gir dermed et solid fundament for videre utvikling og karriere innen en rekke ulike retninger.

Forsknings- og undervisningsansvaret er fordelt på våre faggrupper


Næringslivsnettverket KiD

KiD logo

Samarbeid med næringslivet

KiD-nettverket er et samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Gjennom nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.

person-portlet

Kontakt ossBesøk oss – Gløshaugen

Besøk oss – Trondheim

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

IT-bygget 
Sem Sælandsvei 9
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Besøk oss – Gjøvik

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Bygg A
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
Postboks 191
2815 Gjøvik