Institutt for datateknologi og informatikk

Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk har ca. 200 ansatte innen vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Våre ansatte er lokalisert på tre campuser; 120 på Gløshaugen og 40 på Kalvskinnet i Trondheim, og 40 på Gjøvik.

Vår sammensetning av fagfolk innen et bredt spekter av IT-fagfelt, gir oss unike muligheter innen tverrfaglig forskning. Vårt forskning- og undervisningsansvar er fordelt på våre faggrupper.


Instituttledelsen

Instituttets daglige drift ledes av instituttledelsen:

 

Råd og utvalg

Våre råd og utvalg ved Institutt for datateknologi og informatikk:


Visjon

Vår visjon er: Informasjonsteknologi (IT) – vitenskap, læring og samspill.

Vi bygger på NTNUs verdier (kreativ, konstruktiv, kritisk, respekt, omtanke).
I tillegg til nysgjerrighet og entusiasme.


Strategi

Vår strategi for perioden 2014–2020.

Samfunnsoppdraget

IDI skal tilby fremragende og fremtidsrettet ekspertise innen IT. Dette i samarbeid med næringsliv, forvaltning og ledende forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Forskning og innovasjon

IDI skal være en betydningsfull aktør innen forskning og innovasjon ved å:

 • vektlegge kvalitet i doktorgradsutdanning
 • utøve strategisk forskning av høy internasjonal kvalitet, inkludert grunnforskning og IT som muliggjørende teknologi for strategiske fagområder
 • være en foretrukket samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 • publisere forskningsresultater i prestisjetunge konferanser, tidsskrifter og fagbøker
 • løfte frem forskningsmiljøer som utmerker seg
 • bygge opp laboratorier og infrastruktur med tydelig forskningsprofil, og koblinger til flere vitenskapelige ansatte og faggrupper

Studiested

IDI skal være et foretrukket studiested både nasjonalt og internasjonalt ved å:

 • stimulere til læring av grunnleggende og forskningsbaserte prinsipper, teorier, metoder og teknikker innen IT
 • tilby tydelige spesialiseringer  
 • eksperimentere med framtidsrettede læringsformer og bygge på våre prosjektbaserte læringstradisjoner
 • utdanne faglig sterke kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå for næringslivet og offentlig forvaltning

Samfunnsaktør

IDI skal inneha et solid omdømme og være aktiv i samfunnsdebatten ved å:

 • utøve en offensiv medietilnærming for populærvitenskapelig fagstoff
 • være medias foretrukne informasjonskilde innen IT-kunnskap
 • bidra til interesse for IT og forståelse for ITs betydning i samfunnet

Ledelse og deltakelse

IDI skal fremme god ledelse og deltakelse ved:

 • tydelig ledelse på institutt- og faggruppenivå med fokus på konstruktive tilbakemeldinger og et positivt ytringsmiljø
 • tilby gode faglige og sosiale møtearenaer
 • profesjonelt HR-arbeid med fokus på gode ansettelsesprosesser og god oppfølging av våre medarbeidere
 • proaktivt HMS-arbeid med vekt på fysiske lokaler, sosiale relasjoner og trivsel
 • proaktiv oppfølging av økonomi og god økonomistyring skal sikre forutsigbare ressurser til forskning, læring og utvikling

Forskningsområder

Sentrale forskningsområder ved IDI ligger innen datateknologi, informatikk, kunstig intelligens, big data, farge teknologi, databaser, søk, interaksjonsdesign, programvareutvikling, autonome systemer, datasyn, visualisering, samt medisinsk teknologi.

Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet. Et studium ved instituttet gir dermed et solid fundament for videre utvikling og karriere innen en rekke ulike retninger.

Forsknings- og undervisningsansvaret er fordelt på våre faggrupper


Næringslivsnettverket KiD

KiD nettverket er et samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.


Kontakt oss

Instituttleder John Krogstie
Professor John Krogstie
Instituttleder

Ansatte ved instituttet

Henvendelser

 •   73 59 34 40 – Gløshaugen
 •   61 13 54 00 – Gjøvik
 •   73 55 95 40 – Kalvskinnet
 •  postmottak@idi.ntnu.no

Besøk oss – Gløshaugen

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

IT-bygget 
Sem Sælandsvei 9
Gløshaugen, Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Bygg A
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
Postboks 191
2815 Gjøvik

Besøk oss – Kalvskinnet

Kart Akrinn

Besøks- og leveringsadresse

Akrinn, plan 4 og 5
Sverres gate 12
Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
Sverres gate 12
7012 Trondheim