Bakgrunn og aktiviteter

Monica Storvik er fagenhetsleder ved Institutt for datateknologi og informatikk, fagenhet Anvendt Informasjonsteknologi.

Storvik var instituttleder ved Institutt for informatikk og e-læring ved Fakultet for Teknologi t.o.m 2016.

Hun har jobbet ved tidligere Avdeling for informatikk og e-læring, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) siden 2001 både som økonomiansvarlig og som faglig tilsatt. Storvik har utdanning både innen økonomi, informatikk og en master i Public Administration. Storvik har både ledet og jobbet i forskningsprosjekter innen entreprenørskap og IKT-basert samhandling.

Erfaring

 • Instituttleder, Institutt for informatikk og e-læring, NTNU
 • Instituttleder, Institutt for informatikk og e-læring, HiST
 • Rågiver, Stifelsen TISIP
 • Høgskolelektor, HiST

Utdannelse

 • Master of Pubilc Administration med fordypning i strategisk ledelse og internasjonalisering, Copenhagen Business School.
  • Tittel på masteroppgaven: ” Hvordan har nye organisasjonsoppskrifter og styringsparadigmer påvirket organisering, styring og ledelse av kommuner i Skandinavia?”
 • Bachelor i økonomisk administrative fag med påbygging i IKT, HiST.

Undervisning

Storvik underviser i følgende emner:

 • INFT1004 - Økonomisk styring og regnskap
 • DIFT1006 - Økonomisk analyse og rapportering med regneark
 • DIFT1003 - Økonomisk styring og regnskap
 • TDMA4005 - Concurrent Design
 • INFT2507 - Økonomisk analyse og rapportering med regneark

Prosjekter

Prosjektleder i prosjektet: TEKOM - Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse (prosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet). Målene for prosjektet er å styrke kompetansen og øke motivasjonen hos lærere i forhold til å inkludere kunnskap om entreprenørskap i ulike emner der det tradisjonelt ikke er vanlig å tenke innovasjon.

Prosjektleder samt delaktig i utvikling og gjennomføring av undervisningen i prosjektet BITØK: Bedriftstilpasset e-læring i IT og økonomi. Prosjektet var initiert av bedriftene: Telenor, Gothia, Aktiv Kapital, Lindorf og Manpower. Prosjektet gikk ut på å utvikle og gjennomføre en nettbasert utdanning på 60 studiepoeng.

Prosjektdeltaker: Flite Project (Flexible Learning in Information Technology and Entrepreneurship)(EU-prosjekt) med støtte fra EUMålet med prosjektet var å utvikle et kurs i entreprenørskap og Concurrent Design som skulle kjøres som MOOC. Vår hovedoppgaver i prosjektet var å lede designfasen og utvikle lærestoff til faget.

Prosjektdeltaker og fasilitator for CCeD prosessen i prosjektet: MOOC- For IKT i læring (prosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet). MOOC står for Massive Open Online Course. Hovedformålet med prosjektet var å gjøre om det eksisterende nettbaserte faget «IKT i læring» til en bærekraftig MOOC-variant som skulle tilbys gratis, i stor skala, for norske lærere samt å utvikle en modell for hvordan norske aktører kan tilby kurs og utdanningsløp i form av MOOC som er både økonomisk bærekraftig og av høy nok faglig og pedagogisk kvalitet.

Prosjektmedlem i prosjektet: RIK – Samhandling (1. årig forprosjekt og 3. årig prosjekt med støtte fra HiST). Formålet med prosjektet er å ta frem et «Rammeverk for IKT-basert samhandling» som skal være til hjelp i egen organisasjon, samt tilgjengelig for andre interessenter via prosjektets publisering og formidling.

Prosjektmedlem i prosjektet: PLN - Personlige læringsnettverk. Målene for prosjektet var å utvikle en generell, PLN-basert læringsmetodikk for nettbaserte fag. I tillegg skulle læringsmetodikken testes ut ved å anvende PLN på ulike måter i eksisterende fag. Prosjektgruppen skulle også utvikle et nettbasert fag på 10 studiepoeng "Personlig Læringsnettverk i nettundervisning" som omhandlet hvordan PLN kan brukes i læring. Målgruppen var mennesker som jobber med e-læring/undervisning i næringsliv og UH-sektoren.

Prosjektmedlem i prosjektet: Understand IT med støtte fra EU. Målet i Understand IT prosjektet har vært å utvikle et nettbasert kurs for coaching av yrkesfaglærere samt utvikle en generisk forretningsmodell for å ta frem disse nettbaserte kurs på tvers av ulike landegrenser.

Prosjektmedlem i prosjektet: CCeD; Concurrent e-learning Design (prosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet). Utvikling av en ny modell for avansert bedriftstilpasset e-læringstilbud med studiepoeng.