Toppbanner CERG

NEXAF smacktop

NEXAF – Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation

NEXAF: Hvordan bør man trene hvis man har atrieflimmer?

Med den landsomfattende NEXAF Trial-studien – Norwegian EXercise and Atrial Fibrillation Trial– har vi som mål å legge grunnlaget for spesifikke treningsanbefalinger for personer med atrieflimmer. Vi forventer at studien vil gi oss endelige svar på hvordan trening påvirker symptomer og sykdomsbyrde ved atrieflimmer, og vi ønsker også å finne ut hvilke endringer som skjer i selve hjertet til denne pasientgruppa etter en lengre periode med regelmessig trening.

Bakgrunn for studien

Mer enn 33 millioner mennesker i verden har atrieflimmer, som dermed er den klart vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Høy alder, fedme, diabetes og eksisterende hjerte- og karsykdom er sterke risikofaktorer for atrieflimmer, og det er forventet at mer enn dobbelt så mange som i dag kommer til å ha atrieflimmer i 2050.

Atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag, andre hjerte- og karsykdommer, demens og tidlig død. Behandlingen som gis i dag har begrenset effekt og flere bivirkninger. Vår forskning har vist at personer med atrieflimmer lever lenger dersom de har god kondisjon og trener regelmessig, og at trening også kan redusere byrden av atrieflimmer

Det mangler likevel fortsatt mye kunnskap om effektene av strukturert trening for denne gruppa, og både pasienter og leger kan være bekymret for at trening har negative effekter for hjertet.

Ett års treningsoppfølging

NEXAF Trial skal inkludere 500 deltakere med etablert atrieflimmer som per i dag ikke trener regelmessig. Vi planlegger å rekruttere pasienter fra St. Olavs hospital og flere andre sykehus i Norge.

Halvparten av deltakerne vil bli trukket ut til å være med i treningsgruppa i studien. De skal trene i tråd med minimumsanbefalingene for hjertepasienter, med et ekstra fokus på trening med høy intensitet. Den andre halvparten deltakere får standardbehandling uten spesifikk treningsoppfølging.

Nytt eHelseverktøy

Oppfølgingen av deltakerne vil i stor grad skje elektronisk, ved hjelp av et nyutviklet eHelse-verktøy og en aktivitetsklokke deltakerne får tilbud om å bruke. Verktøyet er utviklet med tanke på å stimulere til adferdsendring som gir deltakerne lyst og motivasjon til å være fysisk aktive.

Studien skal også evaluere hvor fornøyde pasientene er med treningsintervensjonen og nytten av det nye eHelse-verktøyet. Målet er at plattformen skal kunne tas i bruk i rehabiliteringen av hjertepasienter ved norske sykehus i framtida.

Potensielle effekter

Etter ett år ser vi hvordan treningen har påvirket livskvaliteten og sykdomsbyrden til deltakerne. Vi gjør også EKG-undersøkelser for å se om de har fått redusert tid med flimmer som følge av treningen.

Vi måler kondisjonen til alle deltakerne før og etter treningsperioden, og undersøker om hjertet har endret form og funksjon. I tillegg måler vi kognitiv funksjon og nivåene av alle de tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Akuttstudie

NEXAF Trial gir oss også mulighet til å se hvordan trening påvirker byrden av atrieflimmer akutt. Deltakerne vil få implantert en rytmeovervåker som registrerer og lagrer alle hjerterytmeforstyrrelser automatisk. Disse vil gjennomføre to ulike treningsøkter, og vi vil undersøke hvordan disse påvirker tid med atrieflimmer den neste uka.


Afib.no logo